Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse med hjälp av En läsande klass.

Skapad 2020-01-28 11:56 i Centralskolan Kristianstad
Läsförståelse är viktigt i skolans alla ämnen. Därför ska vi träna extra på det med hjälp av våra fem läsfixare.
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
För att du skall utvecklas till en stjärnläsare måste du vara förtrogen med läsfixarna. Våra läsfixare i En Läsande Klass heter Spågumman, Detektiven, Cowboyen, Reportern och Konstnären. När strategierna finns naturligt och medvetet i ditt läsande och när de samspelar med varandra, då är du en Stjärnläsare.

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

Vi ska lära oss att:
- förutspå vad olika texter handlar om
- reda ut vad (för oss) nya ord och uttryck betyder
- sammanfatta det viktigaste i det vi läser
- fundera på vilka inre bilder och upplevelser vi får av det vi läser
- ställa frågor om texterna: finns svaren i texten, mellan raderna eller bortom raderna?

 

Arbetssätt

 

Vi kommer att läsa texter högt i klassen, enskilt eller i små grupper. Vi kommer arbeta med texterna genom att diskutera och reflektera över texten. Vi kommer att använda oss av stenciler och bokomslag.

Vi kommer att använda oss av internet för att kunna slå upp ord i ordlista.

Vi kommer att arbeta både muntligt och skriftligt. 

 

 

Vad kommer att bedömas?

Bedömningen kommer ske  formativt ut efter din  progression.

Fortlöpande under arbetets gång kommer jag att fylla i matrisen nedan efter att du visar vad du kan.

 

Hur kan du visa att du når kunskapskraven.

Genom att du kan läsa och förstå texter.

Genom att du kan förstå textens budskap.

Genom att du kan göra egna kopplingar till din egen erfarenhet.

Genom att du kan samtala om det som du läst.

Genom att du skapar en förståelse för ord och begrepp som är nya för dig.

 

Vi kommer att arbeta både enskilt, i par och i halvklass.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6

Matriser

Sv SvA
Lässtrategier - Läsfixarna

>>>
Arbetet är påbörjat
>>>
>>>
>>>
Spågumman
förutspår och gissar vad som ska hända sen.
 • Sv  1-3
 • Sv  4-6
 • Sv   3
Du förutspår handlingen ibland.
Du förutspår ofta handlingen.
Du förutspår alltid handlingen.
Detektiven
reder ut oklarheter, nya ord och uttryck.
 • Sv  1-3
 • Sv  4-6
Du stannar ibland upp vid nya ord eller meningar som du inte förstår.
Du stannar ofta upp vid nya ord éller meningar som du inte förstår
Du stannar alltid upp vid nya ord och meningar som du inte förstår.
Konstnären
skapar inre bilder av det lästa.
 • Sv  1-3
 • Sv  4-6
Du skapar ibland inre bilder om texten du läser eller hör.
Du skapar ofta inre bilder om det du läser eller hör.
Du skapar alltid inre bilder om det du läser eller hör.
Reportern
ställer frågor eller svara på frågor om texten.
 • Sv  1-3
 • Sv  4-6
Du ställer enkla typer av frågor där svaret finns i texten. Du kan även svara på liknande frågor.
Du ställer både enkla typer av frågor och frågor där svaret inte inte tydligt står i texten. Du kan även svara på liknande frågor.
Du ställer olika typer av frågor på texten, även frågor där svaret inte finns i texten, livsfrågor. Du kan även svara på liknande frågor..
Cowboyen
fångar in och sammanfattar med sitt lasso.
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du försöker sammanfatta och berätta några viktiga delar av innehållet på egen hand.
Du kan sammanfatta, genom att ta ut nyckelord och på ett enkelt sätt berätta om textens början, handling och slut på egen hand.
Du kan ta ut nyckelord ur texten och sammanfatta texten för mig själv och berätta om innehållet på ett intressant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: