Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - geometri v. 5-11

Skapad 2020-01-28 12:00 i Östra skolan Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. Kopplat till önskade ämnen. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola F – 6
Arbete med Geometri. Inom geometri arbetar vi med att omvandla olika enheter, omkrets och area av olika geometriska figurer (t.ex trianglar), skala och vinklar.

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2

 •    Att få kunskap i att använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet
 •    Att genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö

 

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

 

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter

 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Räkning i matematikboken
 • Problemlösning både i pappersform och digitalt
 • Arbetsblad i papper och digitalt
 • Olika elevspel 

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Lösa olika matematiska problem, samt val av metoder och strategier
 • Förstå och använda matematiska begrepp på ett korrekt sätt
 • Använda och behärska olika metoder för att göra matematiska beräkningar
 • Resonera, samtala och återge tillvägagångssätt som använts vid beräkningar

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

 • Lyssna och se vad som görs i klassrummet under lektionstid vid varje lektion.
 • Lyssna hur du pratar om matematik och olika begrepp under matematiklektionerna
 • Genom insamlat material i form av problemlösningar, räknehäften, arbetsblad och annat insamlat material vid varje lektion.
 • Genom prov vid 2 olika tillfällen. Ett vecka 8 och ett vecka 11.

Matriser

Mall Pedagogisk Planering Östra skolan 18/19

Insatsk krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Aspekt 1

Grundmatris i matematik åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Du är på väg mot nivå 2.
Du visar att du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp (cirkel, subtraktion, omkrets...) genom att använda och beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar att du har goda kunskaper om matematiska begrepp (cirkel, subtraktion, omkrets...) genom att använda och beskriva dem på ett fungerande sätt.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp (cirkel, subtraktion, omkrets...) genom att använda dem i nya sammanhang och beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Du är på väg mot nivå 2.
Du kan föra enkla resonemang om hur några begrepp hänger samman. (multiplikation och addition...)
Du kan föra utvecklade resonemang om hur begrepp hänger samman. (multiplikation och division...)
Du kan föra välutvecklade resonemang om hur begrepp hänger samman. (multiplikation och division...)
Metod
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du är på väg mot nivå 2.
Du väljer och använder i huvudsak fungerande metoder (pröva, bilder, tabeller, beräkningar med miniräknare, huvudräkning eller skriftlig metod) med tillräckligt bra resultat.
Du väljer och använder fungerande metoder (pröva, bilder, tabeller, symboler, beräkningar med miniräknare, huvudräkning eller skriftlig metod) med bra resultat.
Du väljer och använder väl fungerande metoder (pröva, bilder, tabeller, symboler, ekvationer, beräkningar med miniräknare, huvudräkning eller skriftlig metod) med mycket bra resultat.
Problemlösning
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du är på väg mot nivå 2.
Du kan lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt genom att använda lösningsmetoder (rita en bild, gissa och pröva, leta mönster, göra en tabell... ) som delvis passar till problemen.
Du kan lösa enkla problem på ett relativt väl fungerande sätt genom att använda lösningsmetoder (rita en bild, gissa och pröva, leta mönster, göra en tabell... ) som passar ganska bra till problemen.
Du kan lösa enkla problem på ett väl fungerande sätt genom att använda lösningsmetoder (rita en bild, gissa och pröva, leta mönster, göra en tabell... ) som passar bra till problemen.
Du är på väg mot nivå 2.
Du beskriver hur du har tänkt och gjort på ett i huvudsak fungerande sätt och du kan i enkel form säga om svaret är rimligt.
Du beskriver hur du har tänkt och gjort på ett fungerande sätt och du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet.
Du beskriver hur du har tänkt och gjort på ett väl fungerande sätt och du för välutvecklade resonemang om resultatens rimlighet.
Du är på väg mot nivå 2.
Du kan bidra till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan ge förslag på andra sätt att lösa problemen.
Resonemang och kommunikation
föra och följa matematiska resonemang använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du är på väg mot nivå 2.
Du resonerar på ett enkelt sätt (bidrar med egna idéer och förklaringar någon gång) kring till exempel val av metoder och rimligheten i resultaten. Du gör det genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument, så att resonemangen till viss del förs framåt .
Du resonerar på ett ändamålsenligt sätt (bidrar med egna idéer och förklaringar) kring till exempel val av metoder och rimligheten i resultaten. Du gör det genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument, så att resonemangen förs framåt
Du resonerar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt (jämför till exempel olika metoders för- och nackdelar med väl underbyggda matematiska resonemang). Du gör det genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument, så att resonemangen förs framåt, fördjupas och breddas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: