Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjötorget - Korallen - Mitt fantastiska jag - Vt 2020

Skapad 2020-01-28 12:54 i 224611 Förskolan Sjötorget Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Mitt fantastiska jag! Ett utforskande för att barnen ska öka sin förståelse om sig själva. Jag har rätt till mina känslor men även förstå att andra kan känna andra saker. Vi utforskar våra sinnen, vad ser vi, vad höra vi och kan vi uppleva olika saker fast vi är med i samma upplevelser. Tillsammans upptäcker vi att barnen är en del av något större som sin familj eller barngruppen på förskolan och i denna gemenskapen är alla sitt eget fantastiska jag.

Innehåll

Inledning

Gemensam inledning kopplat till Lpfö - (under utveckling, skrivs av ledning)

 

 I våra observationer har vi sett följande…..

Vi har upptäckt att det är mycket känslor som flödar i barngruppen just nu och att det finns en nyfikenhet när kompisarna visar sina känslor ( blir arg eller är ledsen). Barnen pratar mycket om sin familj och sin förskola. I barnens lekar har vi uppmärksammat att det är mycket familjelekar som förekommer. Under de tidigare projekten har vi sett att det finns ett intresse för likheter och olikheter mellan barnen. 

 

 

 Utifrån det har vi kommit fram till att kommande projekt är……

Vi upptäcker och undersöker mitt fantastiska jag. Hur ser jag ut? Hur mår jag? Vad upplever jag? Tillsammans med barnen ger vi oss in i ett lärandet och undersökande om jaget utifrån barnens tankar och funderingar med hjälp av IKT, skapande, samtal och diskussioner kommer vi försöka hitta svaret på barnens frågor och funderingar. 

 

 

 Varför ska vi arbeta med det? - syfte

Syftet med projektet är att barnen ska få möjlighet att upptäcka, utforska och uppleva sig själva, sina, känslor och sina sinnen. Få en ökad förståelse för att jag duger som jag är och jag har rättigheter.

 

 

 Vad vill vi att barnen ska lära sig/ ta del av? (Begrepp, material m.m)

Med hjälp av diskussion och eftertanke kommer vi försöka fånga upp barnens funderingar och nyfikenheter som de har kring Mitt fantastiska jag. Vi vill också introducera ny tekniker och språk för att öka barnens språkutveckling och erbjuda dem många olika uttryckssätt. För att ge barnen möjlighet att förmedla sina tankar och funderingar även om de inte har de verbala språket. Vi vill erbjuda dem en möjlighet att möta en aktivitet flera gånger för att öka deras trygghet i att möta det nya  

 

 Vad i Förskolans läroplan stödjer vi oss på? - utifrån läroplanens första del.

Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. (Lpfö18, s10)

Alla barn ska få uppleva den tillfredställelse och glädje det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter och vara en tillgång i gruppen. (Lpfö18, s.10)

Artikel 2 i barnkonventionen:  Alla barn har samma rättigheter och lika värde ingen får diskrimineras  

I förhållande till Verksamhetsplanen 2020 och enhetsmålet där varje barn ska ha en självklar del i gruppen, bli lyssnad på och bli sedd. Ser vi att vårt arbete med projektet Mitt fantastiska jag utmanar oss pedagoger och barn i att se till att detta blir verklighet.

 

 Hur ska vi introducera projektet för barnen? 

Vi kommer att introducera terminens projekt under en samling. Med hjälp av olika bilder från Känslornas pekbok kommer vi försöka att tillsammans berätta vilka känslor som bilderna visar. Med hjälp av frågan: Hur mår fågeln?  Hur ser den ut? Kommande samlingar kommer vi att använda oss av bilderna för att med hjälp av dessa be barnen visa oss hur de mår. 

 

 Vad tar vi med oss från föregående projekt? 

Föregående termin när barnen arbetade med ekorren pratade vi  och diskuterade mycket tillsammans med barnen. Vi använde oss mycket av bilder som stöd. Det är något som vi kommer använda oss av även i detta projekt. Då det ger alla barn en möjlighet att delta i reflektioner genom att peka på bilderna istället för att använda det verbala språket. 

 

 Vad har eleverna för förförståelse inom området?

 Det som vi har uppmärksammat är att barnen har upplevt olika känslor och har använt sina sinnen då de upptäcker och utforskar . De diskuterar även vilka som ingår i deras familjer och vilka barn som tillhör deras barngrupp på förskolan. Barnen har en liten förståelse av att de är en del av något större än bara sig själva .

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: