Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brandbergens förskolor VT 2020

Skapad 2020-01-28 13:18 i Trombonen Haninge
Förskola
Planering för Brandbergens förskolor VT20 Oxen

Innehåll

Fokusområde som vi valt
Natur - levande och icke levande (övergripande på Trombonen). Oxen har valt att ha allemansrätten som fokusområde, där vi bland annat kommer att arbeta kring allemansråttan och hans vänner. Huvudrubriken i oxens projekt är "Inte störa, inte förstöra" som är allemans råttans huvudregel.

Syfte
Vi har nu i princip en helt ny barngrupp jämfört med förra terminen. De barn vi har idag är fortfarande i inskolningsprocessen där tryggheten och anknytningen är vårt största fokus.

Projektfråga
Vårens projekt fråga blir ”Hur är man en bra kompis med varandra och sin närmiljö?”. Vi utgår utifrån allemans råttans regel samt kompishjärtat som är väldigt aktuellt.

Avdelningens egna värdeord
 ”Inte störa, inte förstöra”. Respekt, hänsyn, relationer och välmående.

Så här planerar vi att arbeta med Raster

Språk, kommunikation och förhandling: Vi använder oss av olika kommunikations verktyg så som TAK, stödtecken, bilder och böcker som förstärkning i projektet och vardagliga situationer. Barnens hundraspråklighet utvecklas genom att vi utmanar varje barns skapande förmåga samt sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

Vi ser det kompetenta barnen och lägger stor vikt i barnens förmåga till förhandling. Vi pedagoger ser oss själva som ett verktyg/stöd i konflikter och olika vardagliga situationer.

Digitalt och ​ analogt: Vi vill att barnen ska mötas av en miljö där det digitala används för att väcka det analoga till liv. Vi använder digitaliserat som ett komplement i vårt arbete för att dokumentera, återskapa och nyskapa.

Normkritik och Normkreativitet: Vi arbetar genom att ge alla barn möjligheten att utvecklas utan att begränsas av andras föreställningar. Vi har dessa begrepp som ett verktyg för att varje barn ska få känna att hen duger precis som hen är. Vi utmanar barnens fantasi och normkreativitet i bland annat traditionella lekar, sånger, i sitt skapande och i sin lek.

Barns rättigheter: Genom likabehandlingsplanen och det arbetet trombonen har planerat inför 2020 med detta styrdokument kommer vi att arbeta med barnkonventionen kontinuerligt. Allemansrätten är även en inblick för barnen att förstå deras skyldigheter och rättigheter.

Gruppindelning
Vi arbetar i små grupper utefter barnens behov och intressen.

Det här blir vår observationsfokus
Oxen blir en inskolningsavdelning även i vår. Därför kommer vi att fokusera på trygghet och gemenskapen i barngruppen. Barnen känner nu till allemansråttan och barnen har till viss del skapat en relation till honom. De har gemensamt kommit fram till att allemansråttan är en ”han”. Barnen pratar nu om allemansråttan när vi har samlingar och även tillsammans med andra barn. Vi kommer använda allemansrätten som ram till vårt projekt, därför bli fokus att observera det barnen fångar upp av när vi är iväg till skogen, minihjältarna och i deras lek.

På grund av mycket sjukdom och frånvaro från barn och pedagoger, samt mycket inskolningar och barn som börjat/slutat upplever vi att barngruppen är väldigt orolig just nu. Vi ser att barnen inte är måna om miljön, material och varandras känslor. Därför planerar vi att nu stanna upp och fokusområdet i vårt projekt kommer genom allemans råttans regel ”inte störa, inte förstöra” vara känslor. Vi kommer koppla in babblarnas känslokort och arbeta tydligt med att sätta ord på barnens, våra och miljöns känslor.

Så här dokumenterar vi
De barn som går kvar på oxen är bekanta med lär plattorna, och att själva få dokumentera. Detta vill vi fortsätta uppmana och introducera för de nya barnen. Vi använder oss av bilder, videoklipp och barnens citat/kropp språk för att utefter det bygga vidare ett arbete. Vi kommer att ha ett veckobrev där vi sammanfattar veckan för att på så sätt involvera föräldrarna. Vi kommer under reflektionerna skriva individuella lär loggar samt använda oss av veckans dokumentation för vidare planering och fördjupning.

Vår tanke är även att barnen ska få i omgångar turas om att ta med allemans råttan hem för att visa honom hur de sorterar skräp hemma. Föräldrarna kommer i uppgift få att ta minst ett foto och ladda upp det eller mejla det till oss, för att använda oss av de bilderna som reflektionsmaterial och därifrån hitta fördjupningsfrågor till senare i vår.

Så här delar vi upp pedagoger
Vi tänker att vi får strukturera upp dagarna där vi har en planerad aktivitet med barnen i mindre grupper. För det ska bli enklare för oss att få ihop det tänker vi att de aktiviteter vi har i mindre grupper ska utgå ifrån minihjältarna men fokus i det som berör vårat projekt samt sagan om allemans råttan, Ali och Sara. En pedagog går iväg till skogen på onsdagar och torsdagar med max 3 barn.

Där planerar vi att en pedagog dokumenterar och är löpande vid behov medan den andra är 100% fokuserad på barnen.  

Material och miljöer vi erbjuder barnen 
Allemansråttan har nu flyttat in på avdelningen. Vi kommer att prata mycket om skräp och skräpsortering för att fortsätta på höstens fördjupningsfrågor, därmed tänker vi att vi vill att oxens miljöstations ska utvecklas tillsammans med barnen för att det ska bli levande.

Tid. Planera tiden
Vi planerar veckan på måndagar under vår reflektion utefter vart vi (barnen) befinner sig i projektet.

Så här reflekterar vi
En gång i månaden skriver vi ett månadsbrev där vi lyfter framförallt utvecklingen i projektet. Dessa månadsbrev och annan individuell dokumentation använder vi i slutet av månaden för SKA. Under reflektionstiden försöker vi hinna med lär loggar, veckoplanering samt att vi kommer använda oss av reflektionsprotokollet (fem spalterna) för att utveckla projektet. Självklart kommer vi även att reflektera kring processer tillsammans med barngruppen exempelvis på samlingarna.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: