👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världshaven och miljön

Skapad 2020-01-28 16:27 i Färsingaskolan Sjöbo
Ett ämnesövergripande arbetsområde kring vår miljö och våra världshav
Grundskola F – 9 Geografi Kemi Matematik Svenska Biologi
Världshaven och miljön Våra hav är värda att ta hand om. Vår nästa generation ska också kunna njuta av solvarm sand mellan tårna, ljumma vågor att bada i och fantastiska upptäckter under ytan. Haven är också livsviktiga för alla levande varelser på jorden. Från minsta räka till största elefanten på Afrikas savanner och inte minst för oss människor.

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetetGenom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt för att leva i ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet (Lgr 11).

 

Följande förmågor ska eleven jobba med

 

Geografi

 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Matematik

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 • ge förslag på andra sätt att lösa problem och diskutera om resultaten är rimliga

Kemi

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 • genomföra systematiska undersökningar i kemi.

Biologi

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör och ekologisk hållbarhet,

 • genomföra systematiska undersökningar i biologi

 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället.

Svenska

*söka information från olika källor och värdera dessa.

*formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 

Idrott och hälsa

 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

 

Centralt innehåll

Matematik

 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

idrott

 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.

 

Kemi/ Biologi

 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

 • Vattnets egenskaper och kretslopp.

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. 

Svenska

*Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

 

*Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

 

*Texter i form av, lyrik, dramatik, som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

 

*Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag. 

Bedömning: 

Matte: Kunna förstå tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform. Slutprov

Kunna använda olika strategier tex symboler, bilder och diagram, för matematisk problemlösning i vardagliga situationer. 

Matte, No:Kunna förstå och redogöra resultat från tabeller och diagram. Kunna rita upp tabeller och diagram. Använda medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar. Slutprov

No: Kunna tolka och granska information rörande våra världshav och vår miljö. Slutprov Kunna förklara materiens kretslopp från råvara till återbruk. Tidning. Kunna förklara vattnets kretslopp. Tidning. Kunna förklarar människans inverkan och påverkan av naturen och hur den på sikt påverkar människans livsvillkor Slutprov

Sv: Kunna söka information från olika källor och värdera dessa samt formulera sig och kommunicera i tal och skrift, att argumentera. Slutprov

 

Ge: Kunna värdera lösningar för att undvika plast och föroreningar i våra världshav för att ha en hållbar utveckling.Slutprov

Kunna analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen, Kunna utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Vilka förmågor ska eleven träna? /förmågecirkeln (grundsärskolan)

- även “sociala mål/ värdegrundsmål”. kap 1-2

Undervisning - arbetssätt

Arbetssätt: Studiebesök och fältstudier på Den Blå Planet

Skapa en tidning där eleverna bidrar med olika texttyper, beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

 

 Kahoot, tolka och granska information från nyheter och tidningar, skriftligt/ muntligt prov.Debattinlägg för och emot. Problemlösningsuppgifter med  diagram av olika slag, median,medelvärde och typvärde samt samband mellan procent, bråk och decimaltal.

 

Sätta ihop radiopoddar där eleverna intervjuar varandra kring upplevelsen av Den Blå Planeten.

 

 

Elevinflytande

Förslag på intressanta artiklar och arbetssätt

Bedömning och slutuppgift

 

Slutuppgifter: Ämnesövergripande slutprov. Vecka 9.

Två uppgifter som man kan välja mellan där följande förmågor bedöms:

Matte: Kunna förstå tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Matte, No:Kunna förstå och redogöra resultat från tabeller och diagram. Kunna rita upp tabeller och diagram. Använda medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar. 

No: Kunna tolka och granska information rörande våra världshav och vår miljö.

No: Kunna förklarar människans inverkan och påverkan av naturen och hur den på sikt påverkar människans livsvillkor 

Sv: Utifrån faktan skriva en argumenterande text och hur det i framtiden påverkar människans livsvillkor.

 

Innehåll: Fakta  om Plast i världshaven, Människans produktion och användning av plast, Fakta som kan redovisas i ett cirkeldiagram. Utifrån faktan skriva en argumenterande text och hur det i framtiden påverkar människans livsvillkor.