Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt_2020/2021_Glädjen

Skapad 2020-01-28 18:12 i 213261 Förskolan Vågavilja Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Hållbar Framtid Lika-Olika-Unika Syfte: Vi på Herrängens förskolor vill öka förståelsen och empatin för varandra och vår miljö. Att vi tillsammans upptäcker och undersöker värdet av att vara lika-olika-unika. Genom att: Tillsammans Upptäcka och undersöka hur det är att vara lika, olika och unika Barnen ska genom demokratiska former vara delaktiga, känna ansvar och få upplevelser av att de kan påverka. Att vi alla utvecklar vår förståelse för vad hållbar utveckling kan vara utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Vi skapar positiva och kreativa erfarenheter tillsammans med våra barn och föräldrar om vad Hållbar framtid kan vara/bli för oss på Herrängens förskolor. Utgångspunkter: Barnkonventionen, de sju diskrimineringsgrunderna, verksamhetsplanen, nya läroplanen 2018. Fokusområden/lpfö : Leken och digitalisering Hur skapar vi förutsättningar för lek? Hur skapar vi förutsättningar för digitalitet? Utforskningsbar fråga/frågor: Hur samspelar barnen med varandra? Våra värdeord; Respekt, Glädje, Delaktighet, Ansvar, Samarbete, Trygghet, Tillit, Demokrati, Inflytande, Empati

Innehåll

Pedagogiska perspektiv:
Intryck-  det vi får utifrån- upplevelser, information, inspiration, pedagogisk miljö.

Uttryck – det vi ger uttryck för- i tanke, ord och handling och i olika material(hundraspråkligheten)

Avtryck- spår som något lämnar i oss, som vi lämnar efter oss eller vill lämna efter oss.

  

Projektbeskrivning: Vi har fokus på samspel och kommer att jobba utifrån Kompisböckerna (av Linda Palm). 

Vårt syfte: Är att stärka jaget och det sociala samspelet hos barnen på avdelningen samt utveckla en trygg och trivsam miljö där vi alla värnar om varandra. Förhoppningen är att vi skapar en hållbar positiv utveckling hos barnen.

Vår metod: Vi kommer att utgå från Kompisböckerna som tar upp vardagliga dilemman som barn stöter på, på förskolan. Vi kommer att jobba i mindre grupper med pedagogiska aktiviteter som rör varje boks dilemma. Vårt arbete berör då även värdegrund, känslor, barnkonventionen och likabehandlingsplanen. Barnen får då också diskutera och reflektera kring varje bok och deras egna handlingar. 

Vår frågeställning: Hur samspelar barnen? Hur kan vi utveckla barnens samspel?

Kopplingar till läroplanen

  • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
    Lpfö 18
  • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: