Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

3_Älvsjö_Projektfördjupning_enhet 2_2020/2021

Skapad 2020-01-29 10:09 i Testförskola Älvsjö Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Hållbar Framtid med fokus på Social hållbarhet ”Lika-olika-unika” möter ”Intryck-uttryck-avtryck” Syfte: Att tillsammans undersöka och upptäcka hur det är att vara lika, olika och unika och låta detta utforskande ske genom olika möjligheter att få intryck, att uttrycka sig och att få göra avtryck. Barnen ska i demokratiska former vara delaktiga, känna ansvar och få upplevelser av att de kan påverka. Att vi alla utvecklar vår förståelse för vad hållbar utveckling kan vara utifrån ett socialt perspektiv genom att vi skapar olika mötesplatser, både mellan individer och grupper inom förskolan men också att vi skapar förbindelser och relationer utanför vår förskola. Det kan t ex vara genom möten, förbindelser och relationer av ekologiskt eller kulturell karaktär. Vi skapar positiva och kreativa erfarenheter tillsammans med våra barn och föräldrar via ett gemensamt undersökande och utforskande om vad social hållbarhet kan vara och bli för oss tillsammans med hopp om att det ska ge barnen framtidstro. Projektfråga för oss pedagoger: - På vilket sätt bidrar vår förskolas utbildning till att våra barn i Älvsjö får uppleva, praktisera och förstå en socialt hållbar värld? Utgångspunkter: -Läroplan för förskolan, Lpfö-18: Vi tar stöd i fyra fokusområden som vi kan lägga som ett raster på vårt projekterande arbete: Skapande, Lek, Demokrati och Omsorg. -Barnkonventionen som blev lag januari 2020 med huvudfokus på grundartiklarna: 2 - Om allas lika värde, 3 - Beakta barnets bästa vid alla beslut, 6 - Barns rätt till överlevnad, liv och utveckling och 12 - Barns rätt att uttrycka sin mening i frågor som rör barnet. -Plan mot diskriminering och kränkande behandling med de sju diskrimineringsgrunderna: Funktionsnedsättning, Etnicitet, Kön, Könsöverskridande identitet och uttryck, Religion eller annan trosuppfattning,Sexuell läggning, Ålder. Hit kopplar vi även kränkande behandling.

Innehåll

 

Pedagogiska perspektiv:

 

       Intryck- det vi får utifrån: upplevelser, information, inspiration, pedagogisk miljö

       Uttryck- det vi ger uttryck för: i tanke, ord och handling samt i olika material (hundraspråklighet)

       Avtryck- spår som något lämnar i oss eller som vi lämnar efter oss 

 

Projektbeskrivning:

Vårt syfte:

 

Vår metod:

 

Vår frågeställning:

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: