👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan Blåklinten Ensittarevägens förskola 19/20

Skapad 2020-01-29 12:53 i Ensittarevägens förskola Partille
Förskola
Teamplanen skrivs i augusti/september, följs upp i januari, utvärderas i maj/juni. Ska vara närvarande under hela året. Teamplanen publiceras på Unikum (se s. 9 i SKA-häftet) vilket betyder att det är en offentlig handling. Texten i teamplanen ska utryckas med ett professionellt innehåll och språk.

Innehåll

Teamplan VT 2020

Vision

”Alla barn i våra förskolor har rätt att få använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar deras utveckling och lärande”

”Alla barn i våra förskolor har rätt att möta personal som arbetar för att motverka könsmönster som begränsar deras utveckling, val och lärande”

 

VAR ÄR VI?

Under höstterminen handlade mycket av utbildningen på Blåklinten om att skapa en trygg grupp för både barn, vårdnadshavare och pedagoger. Detta då gruppen till stora delar var ny (till 2/3) och således innefattade många inskolningar. Även inledningen av denna termin kommer utgångspunkten fortsatt, för utbildningen på Blåklinten, handla om att skapa trygghet, bygga relationer samt lärande och omsorg. Detta för att vi till en början fortsätter med nya inskolningar i gruppen. Enligt läroplanen för förskolan ska utbildningen erbjuda barnen en trygg omsorg samt ha en viktig roll som bidrar till att grundlägga barnens välbefinnande, självkänsla och trygghet. (Lpfö18.s10). I vardagen handlar det om att skapa tydlighet kring vad som händer och sker vid olika vardagssituationer. Det handlar också om att lära känna varandra genom lyhördhet för varje individs behov samt deras intressen. Genom att vara goda förebilder inom utbildningen, samt via tydlig kommunikation på olika sätt i vardagens alla situationer, kan vi möta barn och vårdnadshavare utifrån olika behov. Det handlar således också om att ”Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.” (Lpfö18 s.10).

Under hösten har vi arbetat mycket med normkritiskt förhållningssätt vilket har skapat en ökad medvetenhet kring detta i vårt arbete med barn och vårdnadshavare. Arbetet kommer fortlöpa vidare bl.a. genom ALP- observationer av personalen samt genomgång av böcker på avdelningen.

I arbetet med digitala verktyg har vi under hösten haft mindre fokus på att utveckla arbetet med de digitala verktygen, även om det hela tiden funnits med parallellt i utbildningen. Vi har i vardagens olika situationer använt digitala verktyg för att fördjupa oss i saker som barnen är intresserade av, titta på bilder om vad som hänt under en dag, lyssna och titta på sagor & musik, förstärka lekmiljöer med digital uppkoppling mm.  Utgångspunkten kommer ligga i att fortsätta arbeta med digitala verktyg på olika sett inom utbildningen samt utveckla barnen delaktighet och inflytande över den i takt med ökad kompetens.  

I projektet ”Sagor och berättande” ser vi idag resultat i att det finns ett stort intresse i barngruppen för läsning, sagor och berättande av olika slag. Vi ser att vår inspirerande läsmiljö har varit en stor anledning till detta samt vårt förhållningssätt med att skapa ett intresse för sagor och berättande. Vi är också i uppstarten av ett mindre projekt i projektet då vi ser att det finns ett intresse för rymden i barngruppen. Tanken är att skapa en miljö som inspirerar vidare kring ämnet samt att inkludera våra vänner Bu och Bä i projektet.

 

VART SKA VI?

Följande läroplansmål kommer vi att under vårterminen 2020 att lägga lite extra fokus på utifrån vår vision samt projektet ”Sagor och berättande”:

”Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in andra människors situation samt vilja att hjälpa andra” (LpFö18).

”Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla sin fantasi och föreställningsförmåga”

"Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla sin nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära"

”Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla sin nyfikenhet och tillit till sin egen förmåga”

”Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla sin förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, musik och dans”

”Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla sitt intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa”

”Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften”

”Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de kan användas för att förmedla budskap.”

”Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation”

”Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och lärande. Hur förskolan organiserar utbildningen, hur barnen blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på barnen bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska därför organisera utbildningen så att barnen möts, leker och lär tillsammans, samt prövar och utvecklar sina förmågor och intressen, med samma möjligheter och på lika villkor, oberoende av könstillhörighet.” (LpFö18 s.7).

 

HUR GÖR VI?

Då vi under föregående läsårs utvärdering av projektet ”sagor och berättande” såg många positiva effekter i barnens utveckling och lärande som resultat, kommer detta arbete att fortsätta även kommande läsår.  Något som vi såg fick ett stort genomslag var intresset för böcker och läsning. Några andra effekter som vi såg i barnens utveckling var ett ökat ordförråd, både verbalt och med tecken, intresse för sagor och att själva berätta och återberätta kring dessa. Under våren kommer vi därför att fortsätta vårt projekt ”Sagor och berättande” och i det finns våra vänner Bu och Bä med i arbetet.  

·       Sagor med karaktärerna Bu och Bä (Kalas, Bu och Bä i skogen, Bu och Bä i städtagen, Bu och Bä blir blöta, Bu och Bä i blåsväder, Bu och Bä får besök mm).

 • Bygga upp för att leka, utforska, uppleva sagorna från projektet med olika sinnen. Digitalt som analogt – hur gör vi? Göra projektet levande både ute och inne? Fokus projekt på förmiddagarna? Vad vill vi att barnen ska få med sig? (Se målen vart ska vi ovan).
 • Månadens lek, utomhus.
 • Dela i mindre grupper vid olika aktiviteter.
 • Fortsätta bygga vidare på projektväggen om läsning. Fler QR-koder med sagor och berättelser på olika språk. Fortsatt budskap om att läsning är viktigt. Komplettera bänken med valbara QR-koder?
 • TAAK – Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation
 • Bildstöd
 • I vardagens alla situationer samtala med barnen, benämna ord och begrepp, läsa sagor på olika sätt. Att vara närvarande i barnens lekar för att kunna hjälpa de vid olika situationer, utveckla deras förmågor samt vara goda förebilder.
 • ALP – för att utveckla personalens normkritiska förhållningssätt.
 • Bygger upp inspirerande miljöer utifrån barnens intressen samt våra mål med utbildningen.
 •  
 •  
 •  
 •  

HUR BLEV DET?