👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i fysik - energi- och våra energikällor

Skapad 2020-01-29 14:00 i Resursskola Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Fysik
Kommande veckor kommer vi att jobba med energi- och våra energikällor i skolämnet fysik på ÅK 7 - 9

Innehåll

Fysik årskurs 7 – 9 Energi och energikällor – Resursskolan Odal

Energi är ett viktigt ämne för alla människor på planeten jorden. Varje dag använder vi energi i olika sammanhang och vårt liv skulle te sig mycket annorlunda om vi inte hade någon energi att tillgå. Våra lampor, tvättmaskiner, datorer, kylskåp, bilar – alla har tekniska beskrivningar som talar om hur mycket energi, i form av elektricitet eller bränsle, de förbrukar under en viss tid eller sträcka. Våra enorma energibehov ställer oss människor inför stora miljöutmaningar och problem. Med andra ord, för att få vår vardag att fungerar så behöver vi stora mängder energi eller energiomvandlingar. I det här avsnittet kommer du att få lära dig att energi finns överallt i universum men i olika skepnader.

Du kommer också att få lära dig mer om energikällor och hur de påverkar vår miljö- och levnadssätt, både fossila och förnyelsebara, samt processerna bakom energiomvandlingarna.

 

Innehåll – syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

Fysiken i naturen och samhället Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.

Fysiken i naturen och samhället Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

Fysiken i naturen och samhället Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

Fysiken i naturen och samhället Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Fysikens metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.

Konkreta mål att uppnå med avsnittet om energi

När du har arbetat klart med avsnittet om energi ska du veta:

·         att energi omvandlas mellan olika former, men

·         ej kan förstöras

·         vad energiprincipen är

·         vad som skiljer förnybara energikällor från icke förnybara

·         vilka fördelar och nackdelar som finns med olika energikällor

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån föjande:

·         Hur väl du lyckas uppnå målen beskrivna här ovanför

·         Hur aktiv du är i klass/gruppdiskussionerna kring ämnet 

·         Hur väl du lyckas med att skriva och redovisa om en förnyelsebar- och en icke-förnyelsebar energikälla

·         Motivera för och nackdelar med båda alternativen

Undervisning

Undervisningen kommer att grunda sig på följande punkter:

·         Genomgångar

·         Vi tittar på film

·         Vi jobbar med övningsuppgifter

·         Vi gör ett eget arbete om en energikälla

·         Vi har klass/gruppdiskussioner kring ämnet energi

·         Vi gör ett prov

Elevdel

Planering fysik - Avsnitt om energi, arbete och våra energikällor


V.5 och 6
Introduktion avsnitt 9

Fysikaliskt arbete 9.1

Mekanisk energi och effekt 9.2
Elektiskt energi och effekt 9.3
Arbeta med frågor ”Testa dig själv”

V.7
Vår energiförsörjning – framtidens stora utmaning 11
De olika energiformerna 11.1

Muntliga diskussionsfrågor

V.8
Förnyelsebar energi är framtiden 11.2
Arbeta med inlämningsuppgift

Muntliga diskussionsfrågor.

V.9

Icke förnyelsebara energikällor 11.3

Arbeta med inlämningsuppgift

Muntliga diskussionsfrågor

V. 10 – 12

Inlämning av skrivuppgift och muntlig presentation

Matriser

Fysik, kunskapskrav år 7-9

Förmågan att använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

 

Betyg E

Betyg C

Betyg A

Resonera

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Argumentera

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Värdera

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Använda

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan använda informationen på relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativ god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

 

Förmågan att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Betyg E

Betyg C

Betyg A

Fysikaliska begrepp, modeller och teorier.

Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och med något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Resonera kring samband: människa, teknik och miljö.

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan leda till en hållbar utveckling.

Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människaoch teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Naturvetenskapliga upptäckters påverkan på människan.

Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Eleven bedöms och examineras genom:

·         Gemensamma klassdiskussioner

·         Skriftligt besvarade frågor

Skriftlig inlämningsuppgift där eleven tar ställning till minst ett förnyelse- och ett icke-förnyelsebart alternativ där den argumenterar både för och nackdelar med var och en utav alternativen. Om eleven önskar så kan arbetet delvis göras muntligt