Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och rörelse_fritidshem

Skapad 2020-01-30 09:13 i Uppsävjaskolan Uppsala
Grundskola F – 3
Natur och rörelse Vi utforskar närområdets natur och elevernas spontana skaparglädje. Medaktörer: Juan Vargas, Stordammens skola Julia Vargas, Stordammens skola Annica Simonsson, Pluggparadiset Veronica Alba, Uppsävjaskolan

Innehåll

 

FRITIDSHEM, PLANERING (intern):

NULÄGE - grund för fortsatt planering:

Beskriv: elevernas intresse/behov, lokala mål på skolan/fritidshem


Eleverna efterfrågar och påvisar nyfikenhet och skaparglädje i och med naturens material.


MÅL/SYFTE LGR 11, kapitel 4

Vilka förmågor ska utvecklas?

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Markera en eller flera av förmågorna...


...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

*

...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

*

...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

*

...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

*

...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,

*

...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

*

MÅL FRÅN ANDRA DELAR I LGR 11 (Del 1, 2 och 4)
 

CENTRALT INNEHÅLL

Vilket centralt innehåll ska behandlas/ingå? (Kryssa i rutorna)Språk och kommunikation

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

X

Samtala om olika typer av texter.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

X

Skapande och estetiska uttrycksformer

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

X

Hur olika material, redskap och tekniker kan användas för att skapa och uttrycka sig.

X

Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

X

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

 

Natur och samhälle

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

X

Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

X

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

X

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

X

Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.

Natur och samhälle

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

X

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

X

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

X

Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.

Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

X

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

X

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

X

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

X

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

X

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

X

 

Hur ska vi arbeta/organisera? Vilka aktiviteter?VAD

HUR

Lärandemiljö:

  • Lokalitet, material, teknik

  • Metod, förhållningssätt...

NÄR

VEM (ansvarig)

Utflykt till naturen i vår närmiljö 

 Förberedelse tillsammans med elevgruppen innan, ex samling, toabesök, påminna om kläder efter väder där vi går igenom dagens aktivitet.

Lämna in en närvarolista till kvarvarande personal/exp.

Eleverna ställer sig två och två

.

Vi tar med oss:

Närvarolistor, förbandslåda, ev mediciner. 

Extra utrustning: mellis/frukt, soppåse.

Vi går tillsammans i grupp till utflyktsmålet. Rek att pedagog får först samt sist för att "samla in" alla elever.

Vid utflyktsmålet: Kort samling med elevgruppen och går igenom och kommer överens om gemensamma regler för aktiviteten, som ex hur långt bort de får gå, hur uppför vi oss i naturen(skräp osv)

Minimum en dag/veckan under en tidsperiod av 3-6 veckor.  Samtlig personal på avdelningen, ev kan en "övergripande ansvarig" utses.
 Kojbygge, styrd aktivitet  Anordnar vi ett "styrt" kojbygge skall regler, förväntningar, skyldigheter och ev gruppindelning ske redan INNAN vi går iväg från skola/fritids.      
 Kojbygge, fri lek

 Elevgruppen får själva dela in sig i mindre grupper och styra över sitt kojbygge. De vi fortfarande förväntar oss av eleverna är att:

inkludera alla elever, ta hänsyn till naturen och varandra.

     
         
         
         
         
         
         
UPPFÖLJNING OCH DOKUMENTATION

Beskriv: Vad ska utvärderas? Hur utvärderar vi? (personal, elever, andra)? Hur dokumenterar vi? Vad ska visas för elever/föräldrar? Hur?

När? Ansvar?

Kort utvärdering med eleverna innan vi lämnar aktiviteten(ex "tumme upp, ner, sidan")
Personalgruppen utvärderar aktiviteten på sin planering.
När aktivitetsperioden är slut bör en större utvärdering med elevgruppen göras, typ "smileygubbar"

 

UTVÄRDERING

Beskriv: Hur gick det? Tankar framåt? (underlag till nytt nuläge)

Kan ej göras i dagsläget.

Kriterier/kännetecken på de förmågor som vi fokuserar på… (Hur visar eleverna att…) Effekten blev..


Kan ej utvärderas i dagsläge.


 

Hur kommunicerar vi detta till elever och vårdnadshavare?

Genom unikum(lpp), under samlingen, veckobrev etc.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: