Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur & Samhället-tema, fritidshem

Skapad 2020-01-30 09:50 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola F – 5 Matematik
Här har vi samlat de aktiviteter vi skulle vilja göra med eleverna området "Natur & Samhälle" i lgr 11, kap 4.

Innehåll

 

FRITIDSHEM, PLANERING (intern):

NULÄGE - grund för fortsatt planering:

Beskriv: elevernas intressen/behov, lokala mål på skolan/fritidshem


Vi ser att eleverna har många intressen, såsom att arbeta med pärlplattor, spela spel, bygga saker och arbeta med I-pads. Vi vill försöka locka dem till att prova på nya aktiviteter och att utveckla saker de redan kan.
Vi vill arbeta utifrån en målstyrd verksamhet med fokus på läroplanen.


MÅL/SYFTE LGR 11, kapitel 4

Vilka förmågor ska utvecklas?

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Markera en eller flera av förmågorna...


...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle

,

...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

MÅL FRÅN ANDRA DELAR I LGR 11 (Del 1, 2 och 4)

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (lgr 11, kap 1)

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap (lgr 11, kap1)

 

 

CENTRALT INNEHÅLL

Vilket centralt innehåll ska behandlas/ingå? (Kryssa i rutorna)Språk och kommunikation

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Samtala om olika typer av texter.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande och estetiska uttrycksformer

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Hur olika material, redskap och tekniker kan användas för att skapa och uttrycka sig.

Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

 

Natur och samhälle

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.

Natur och samhälle

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.

Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

 

Hur ska vi arbeta/organisera? Vilka aktiviteter?VAD

HUR

Lärandemiljö:

  • Lokalitet, material, teknik

  • Metod, förhållningssätt...

NÄR

VEM (ansvarig)

 Nätvett  Eleverna får "gå en kurs" - obligatorisk för alla elever i början av läsåret.  Klassrum med i-pads.  Augiusti  Luis
 Fotografera och redigera bilder

 Eleverna får två och två en i-pad som de får fotografera med. Prova olika perspektiv - grod- och fårgelperspektiv, forced prospective, makro- och microperspektiv m.m.

Redigera bilder i något bra program som vi kan ladda ner.

 Skolans lokaler, skolgården med i-pads.

Vi går igenom regler och hur de ska gå tillväga innan de får sätta igång. De som vill får välja ut bilder som skrivs ut och sätts upp.

Redigeringsprogram måste laddas ner till i-pads innan vi sätter igång. Detta program går vi igenom med eleverna inför redigering.

 Fyra veckor under våren.  Jonas
 Baka  Inför Öppet hus på fritids får de elever som vill baka kokostoppar och pepparkakor som sedan säljs till vårdnadshavare.

 Röda fritids där vi har flest ugnar.

Pepparkaksdeg, kakformar, kavlar, ev. mjöl.
Ingredienser och recept till kokostoppar, samt redskap till detta.

 November  Två personal.
 Följa mönster  Pärlplattor, pärldjur, sy korsstygn m.m.

 Gula och/eller röda fritids

Rörpärlor, ppärlplattor, mösnterark, bakplåtspapper, strykjärn.

Små pärlor, fiskelina, mönsterark.

Aidaväv, brodyrtråd, trubbiga brodyrnålar, mösterark, sax.

 Fyra veckor, en dag/vecka per aktivitet.  En personal
 Återbruksbygge  Eleverna får skapa fritt i återbruksmaterial, "producera av saker vi konsumerar"
Om de vill får de måla sitt konstverk.

 Röda fritids.

Toarullar, hushållspappersrullar, mjölkpaket, käckebrödslådor. 
Limpistoler, redimixfärg, penslar, sax.

 Fyra veckor under terminen  En personal.
 Bygga och konstruera  Eleverna får bygga lego, kapla och plusplus utifrån instruktioner.

 Rörelserummet/annan lokal.

Vi skriver ut instruktioner från nätet eller skriver egna. Eleverna får en instruktion att följa för sitt bygge.

 Fyra veckor under terminen.  En personal
 Spela spel  Eleverna får spela spel och prata om regler och varför vi har regler.  Gula fritids eller blå fritids.  Då och då under läsåret. En personal.
 Nutidsquiz/Kahoot  Eleverna får göra olika typer av frågesport.

 Klassrum. i-pads.

Vi skapar "nutidsquiz" i olika former. Fokus på vad som händer i världen just nu (t.ex. melodifestivalen, kanelbullens dag, fritidshemmets dag, minnesdagar m.m.)

 Då och då för att bryta av mot de "vanliga" aktiviteterna  En personal
 Experiment  Eleverna får testa olika typer av experiment.

 Klassrum eller annan passande plats.

Vi letar upp experiment på nätet som vi kan genomföra med eleverna. 

Vi använder oss av "Beppes experimentlåda"

 Fyra veckor under läsåret. En personal 
UPPFÖLJNING OCH DOKUMENTATION

Beskriv: Vad ska utvärderas? Hur utvärderar vi? (personal, elever, andra)? Hur dokumenterar vi? Vad ska visas för elever/föräldrar? Hur?

När? Ansvar?

Vi utvärderar snabbt med eleverna efter varje tillfälle genom "tumme upp/tumme ner". Efter avslutad projektperiod utvärderar vi mer utförligt med eleverna genom en "gladagubberenkät" där de får ringa in hur de tyckte att aktiviteten var, där kan de även skriva kommentarer.

Vi utvärderar kontinuerligt i personalgruppen under året.

UTVÄRDERING

Beskriv: Hur gick det? Tankar framåt? (underlag till nytt nuläge)Kriterier/kännetecken på de förmågor som vi fokuserar på… (Hur visar eleverna att…) Effekten blev..

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: