Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i fritidshem, Skinnefjällsskolan

Skapad 2020-01-30 10:46 i Skinnefjällsskolan Härryda
Grundskola F – 3 Matematik NO (år 1-3) Musik Svenska SO (år 1-3) Idrott och hälsa
På fritidshemmet jobbar vi utifrån lgr11 och skolans likabehandlingsplan.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.å

Centralt innehåll - hur arbetar vi?

Barnet är i fokus. Deras intresse och behov ligger som ett centralt innehåll i vardagen. 

Vi använder oss av lek, inne- och utevistelse, det goda samtalet, temaarbete och EQ. I arbetet med EQ stärker vi barns självkänsla, självförtroende och hörstyrka. Detta genom att använda oss av samarbetsövningar, värderingsövningar, samtal och lekar. 

I fritidsrådet får barnen ökat inflytande på fritidshemmet. Där får barnen samtala och ha önskemål i den pågående verksamheten.

Reflektion

Vi reflekterar kring vårt arbete tillsammans med kollegor och barn. 

Dokumentation

Dokumentation görs genom foto och anteckningar från reflektioner med barn. Genom vissa övningar dokumenterar barnen själva sitt lärande i exempelvis bild.  Att synliggöra barns lärande gör vi också genom uppsättning av bild och text på väggarna i klassrum och hall. 

Utvärdering

Vi utvärderar vårt arbete och barnens lärande tillsammans med kollegor och barn.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: