Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Analogisk hinderbana

Skapad 2020-01-30 19:21 i Pjättängen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 • Varför? (Syfte med undervisningen) motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
  Vi har en gemensam utflykt till ett område med stor plats tex fotbollsplan. Vi bygger upp en banan tillsammans med barnen med hjälp av analogiska pilar, konor och rockringar. tillsammans tar vi oss igenom denna bana. 
 • Forskaren och psykologen Jean Piaget (1896-1980) förklarar, i sin bok Barnets själsliga utveckling, den kognitiva utvecklingen med att barn själva konstruerar och bygger sin kunskap i en aktiv utvecklingsprocess. Hans utvecklingsteori beskriver hur barnet den första tiden i livet går från sensomotorisk aktivitet till abstrakt tänkande senare i livet. Vidare beskriver Piaget utvecklingsprocessen som 5 en intellektuell anpassning och den processen består av två delar, assimilation och ackommodation som båda förutsätter varandra. Assimilation innebär att barnet anpassar nya erfarenheter till sina tidigare. Ackommodation går ut på att barnet måste ändra sina gamla tankemönster för att kunna ta till sig de nya erfarenheterna. Piaget menar att denna anpassning grundar sig på människans behov att förstå sin omvärld (1988:2).
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Vi sitter i mindre grupper tillsammans och pratar om vad vi hade för aktivitet, hur vi utförde den, hur kroppen känner sig, vad hade de velat utmana sig i till nästa gång. 
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?Barnen. 

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Ansvarig personal för avdelningen.

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

   

  Röra sig, använda kroppen på andra sätt än vanligt. Följa instruktioner. 

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: