Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduismen och Buddhismen

Skapad 2020-01-31 10:30 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Hinduismen och Buddhismen
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Hinduismen och Buddhismen

Innehåll

Presentation

Vi ska under en period studera de cirkulära religionerna, hinduismen och buddhismen. Ni kommer att få häften med text, bilder och arbetsuppgifter. Vi kommer att variera undervisningen med lärarledda genomgångar, diskussioner, film och enskilt arbete och Clio

Examinationsuppgiften kommer att vara ett skriftligt prov och ett baskunskapsprov i clio.

 

Centralt innehåll

Vi ska studera:

 • Hinduismens och Buddhismens historia och de centrala tankegångarna,
 • Hur hinduer och buddhister lever och tolkar religionerna idag,
 • Hur religionerna påverkar människors liv och samhället.
 • Människosyn och etiska frågor inom dessa religioner.

Undervisning

I undervisningen kommer vi att

 • Ha lärarledda genomgångar.
 • Läsa texter och arbeta med frågor till texten.
 • Diskussionsövningar
 • Clio
 • Se på faktafilmer.

Bedömning

Dina kunskaper bedöms utifrån hur du:

 • Beskriver centrala tankegångar, med hjälp av begrepp och historia.
 • Resonerar kring likheter och skillnader mellan religioner.
 • Beskriver och resonerar kring hur religionen påverkar liv och samhälle.

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9

Matriser

Re
Hinduismen och Buddhismen

Förnivå
E
C
A
Kunskap om symboler, riter, begrepp, centrala berättelser och trosuppfattning
Du kan kort redogöra för viktiga fakta och begrepp.
Du förklarar och använder viktiga fakta och begrepp samt visar en djupare förståelse.
Du förklarar och använder viktiga fakta och begrepp och visar att du har en helhetssyn.
Förståelse för hur människor med annan kulturell och religiös bakgrund tänker, handlar och utformar sina liv.
Du kan kort beskriva hur kultur och traditioner påverkar människans normer/regler.
Du visar att du förstår varför och hur kultur och traditioner påverkar människans normer/regler.
Du visar at du förstår varför och hur kultur och traditioner påverkar människans normer/regler. Du analyserar hur olika uppfattningar och konfliker kan uppstå.
Är medveten om likheter och olikheter mellan olika religioner.
Du upptäcker enklare samband och gör enklare jämförelser.
Du ser samband och kan göra jämförelser vilka leder till egna funderingar och slutsatser.
Du ser samband och gör genomtänkta jämförelser. Du drar slutsatser och motiverar dessa med genomtänkt resonemang och fakta.
Ha kunskap om världsreligionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om hinduismen och buddhismen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. (vad man tror på, hur den utövas, vad man gör)
Eleven har goda kunskaper om hinduismen och buddhismen och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. (vad man tror på, hur den utövas, vad man gör)
Eleven har mycket goda kunskaper om hinduismen och buddhismen och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. (vad man tror på, hur den utövas, vad man gör)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: