Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4-6

Skapad 2020-01-31 14:01 i Hindås skola Härryda
Det här är en LPP som kan användas i åk 4-6 inom matten. Koppla det innehåll ni håller på med under Centralt innehåll. Syftena och matrisen gäller för hela perioden åk 4-6.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Matematik åk 4-6

Innehåll

I undervisningen kommer vi att...

Vi kommer att arbeta med Matteborgen som basbok kompletterat med webbaserade läromedel: Bingel, Nomp, elevspel och matteboken.se samt filmer från Ur.se, studi och SLI.

Bedömning

Du kommer att få visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt:

Genom att visa vad du kan på lektioner, diagnoser och prov. 

Följande kommer att bedömas:

Så här ser bedömningsmatriserna ut för kunskapskraven i åk 4-6. 

Uppgifter

 • Matematik- matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Ämnesmatris - Matematik 4-6

Behov av extra stöd
Uppnå nivå för åk 5
E
C
A
1 Problemlösning
förmåga att lösa enkla problem genom att välja och använda lämpliga matematiska strategier och metoder.
 • Ma  E 6
- löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt med viss anpassning till problemets karaktär
- löser problem på ett relativt väl fungerande sätt med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär
- löser problem på ett väl fungerande sätt med god anpassning till problemets karaktär
2 Problemlösning
- förmågan att beskriva tillvägagångssätt - förmågan att resonera om rimlighet - förmågan att ge förslag på alternativa tillvägagångssätt
 • Ma  E 6
- huvudsak fungerande beskrivning av tillvägagångssätt - enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet - bidrar till ytterligare tillvägagångssätt
- relativt väl fungerande beskrivning av tillvägagångssätt - utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens - ger något förslag till ytterligare tillvägagångssätt
- välfungerande beskrivning av tillvägagångssätt - välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet - ger förslag till ytterligare tillvägagångssätt
3 Begrepp
1. förmåga att använda matematiska begrepp på rätt sätt
 • Ma  E 6
- grundläggande kunskaper - används på ett i huvudsak fungerande sätt i välkända sammanhang
- goda kunskaper - används på ett relativt väl fungerande sätt i bekanta sammanhang
- mycket goda kunskaper - används på ett väl fungerande sätt i nya sammanhang
4 Begrepp
2. förmågan att beskriva matematiska begrepp
 • Ma  E 6
- beskriver matematiska begrepp på i huvudsak fungerande sätt
- beskriver matematiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
- beskriver matematiska begrepp på ett väl fungerande sätt
5 Begrepp
3. I beskrivningarna... - förmågan att växla mellan olika uttrycksformer - förmågan att föra resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
 • Ma  E 6
- enkla resonemang om begreppens relationer till varandra
- utvecklade resonemang om begreppens relation till varandra
- välutvecklade resonemang om begreppens relation till varandra
6 Metod
- förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder - förmåga att anpassa metoder till sammanhanget - förmågan att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring
 • Ma  E 6
- huvudsak fungerande metod - viss anpassning till sammanhanget - tillfredsställande resultat
- ändamålsenliga metoder - relativt god anpassning till sammanhanget - gott resultat
- ändamålsenliga och effektiva metoder - god anpassning till sammanhanget - mycket gott resultat
7 Kommunikation
1. - förmåga att samtala om tillvägagångssätt - förmåga att använda matematikens uttrycksformer (ex. bilder, symboler, tabeller, grafer) för anpassning till sammanhanget
 • Ma  E 6
- huvudsak fungerande sätt - viss anpassning till sammanhanget
- ändamålsenliga sätt - förhållandevis god anpassning till sammanhanget
- ändamålsenliga och effektiva sätt - god anpassning till sammanhanget
8 Kommunikation
2. I redovisningar och samtal... - förmåga att föra och följa matematiska resonemang (ställa frågor, argumentera) så de leder framåt
 • Ma  E 6
- till viss del för resonemangen framåt
- för resonemangen framåt
- för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem

Ma
Kunskapsmål i matematik

<<<<<<-
<<<<<-
<<<<-
<<<-
<<-
<-
Positionssystem
Kan räkna multiplikation och division med decimaltal
Kan räkna addition och subtraktion med decimaltal.
Kan tiondelar och hundradelar. Positionsvärde till 100 000
Kan positionsvärdet upp till 10 000.
Kan positionsvärdet i en algoritm.
Addition Subtraktion
Additon och subtraktion med tal i decimalform
Additon och subtraktions algoritm upp till 10 000.
Algoritmer med minnesiffror och växlingar i heltal
A och S med tiotalsövergång upp till 10 000 med skriftlig huvudräkning
A och S med tiotalsövergång upp till 1000 med skriftlig huvudräkning.
Multiplikation Division
Multiplikations algoritm med ena faktorn tvåsiffrig.
Kan räkna multiplikation och divisionalgoritmer med decimaltal.
Multiplikation och division med heltal: 10, 100, 1000.
Multiplikationsalgoritm med en faktor ensiffrig. Kort division, ensiffrig nämnare och, eller med rest.
Kan tabellerna 0-10. Enkel multiplikationsalgoritm Kort division utan rest.
Multiplikationstabellerna. 6 - 10 0 - 5
Problemlösning
Kan använda olika modeller för problemlösning
Klara problemlösningar med decimaltal
Klara problemlösningar upp till 100 000.
Kan upptäcka talmönster och obekanta tal 1,2,4… 19+x=25 Väljer lämpligt räknesätt.
Kan prydligt teckna, beräkna och skriva svar på ett problem i räknehäftet.
Klarar enkla problemlösningar i multiplikation.
Geometri
Kan begreppet skala. Konstruera trianglar med hjälp av passare.
Beräkna arean på en triangel. Känna till begreppen diameter och radie.
Beräkna arean på rektangel och kvadrat. Göra en ritning. Förstora och förminska. Läsa av en karta och ritning. Mäta, rita och beräkna vinklar.
Kunna rita rektanglar, kvadrater, trianglar, rät, spetsig och trubbig vinkel.
Beräkna omkretsen på kvadrat, rektangel och triangel.
Tid
. Tidsskillnader Hastighet
Tidsskillnader Hur långt hinner du?
Sekel- decenium Tidslinjer fKr
Kan beräkna tidsskillnader. 1/100- år. Tidslinjer
Kan läsa av tv-tablån
År-kvartal-månad Datum Dygn
Enheter
Vikt, längd och volym
Känna igen och beskriva tredimensionella objekt. Ex. pyramid, klot. rätblock, cylinder.
1 dm³ ↔ 1L 1 cm³ ↔ 1ml
Överslag i de fyra räknesätten. Avrundning
Kan beräkna volymen på ett rättblock. Enhetsbyten. Mil↔mm Kan beräkna volymen på ett rättblock. Enhetsbyten. Mil↔mm
Kan enhetsbyte och välja lämplig enhet. kg↔hg↔g. m↔dm↔cm↔mm L↔dl↔cl↔ml Kr↔öre
Kan mäta mm Känna till begreppen msk, tsk och krm. Avrundning: Ental - 100 tal
Bråk Procent
Promille Multiplikation och division med bråk och decimaltal.
Addition och subtraktion med hela och delar av bråk, procent och tal i decimalform. Del av antal. 1/3 av 21 Andel av. 12 av 24.
Samband mellan bråk, procent och decimalform. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/1 Kunna addera/subtrahera 1% av X
Jämföra olika enkla tal i bråk och decimalform. Bråkplanket 1/2 = 2/4
Markera delar av hela. 1/2, 1/3, 1/4
Statistik
Hastighetsdiagram Avläsa - rita
Frekvens Grafer
Medeltemperatur
Median Medelvärde Typvärde
Cirkeldiagram
Stapeldiagram Linjediagram temperatur

Ny rubrik

<<<<<<-
<<<<<-
<<<<-
<<<-
<<-
<-
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: