Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revidering av Pärlans litteraturprojekt: utbildning och undervisningsplan

Skapad 2020-01-31 14:11 i 223271 Förskolan Viken Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Reviderad utbildning- och undervisningsplan för Pärlans litteraturprojekt som startade HT 2019. Reviderad VT 20.

Innehåll

 

Utbildningsplan (Projektplan)

 

Syfte:

 

Varför startar detta projekt?

Vi har uppmärksammat att våra barn har ett gemensamt intresse för böcker. De sitter gärna själva och tittar i böcker. Vi vill gärna bygga vidare på deras egna intresse för ett gemensamt projekt.

 

Hur såg vi intresset för projektet hos barnen?

Barnen har under terminens början gärna tittat i böcker, både enskilt och tillsammans med någon annan. Ibland vill de bara undersöka böckerna genom att titta, känna, smaka, peka och så vidare medan de vid andra tillfällen ber om att vi ska läsa för dem. Om en pedagog sätter sig och läser för något barn kommer ofta fler och vill delta. Vi har under inskolningarna även hört vårdnadshavare berätta om de böcker som barnen har hemma och som de tycker om.

 

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

Vi vill att barnen ska få upptäcka böckernas möjlighet, att de kan erbjuda väldigt olika saker. Vi vill även att de ska få möjlighet att utveckla ett aktivt lyssnande och upptäcka samt förstå de handlingar och budskap som böcker förmedlar.

 

Vilken/Vilka artiklar i FN:s barnkonventioner kommer vi att arbeta med i projektet och på vilka sätt?

 "ARTIKEL 13
1. Barnet ska ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser söka, ta emot och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.
2. Utövandet av denna rätt får underkastas vissa inskränkningar men endast sådana som är föreskrivna i lag och som är nödvändiga:
(a)för att respektera andra personers rättigheter eller anseende, eller,
(b)för att skydda den nationella säkerheten, rättsordningens grunder (ordre public) eller folkhälsan eller den allmänna moralen."

 

"ARTIKEL 31
1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder och rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.
2. Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations- och fritidsverksamhet."

 

Hur:  Vi vill att barnen ska få uttrycka sina egna åsikter på de sätt som passar dem bäst. Vi erbjuder därför barnen många olika uttrycksformer så som drama, dans, rörelse, musik, språk och tecken som stöd. Vi kommer även att införa bildstöd under vårterminen. Vi övar barnen i att respektera andra barns åsikter även om de skiljer sig från deras egna. Barn som av någon anledning inte vill delta i en aktivitet kommer inte att tvingas att vara delaktig.

 

Undervisningsplan

 

När i veckan erbjuder vi detta projekt?

Då vi kommer arbeta i mindre grupper kommer vi erbjuda det flera dagar i veckan och dessa dagar kan komma att variera.

 

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas?

Vi kommer att göra vårdnadshavarna delaktiga i detta projekt genom att barnen ska få ta med sig en bok hemifrån. Denna bok kommer vi sedan att använda oss av i förskolans verksamhet. Vi vill även att vårdnadshavarna ska få läsa barnets saga medan vi spelar in, detta ska sedan göras till en QR-kod så att barnen kan välja att lyssna på varandras sagor genom teknik. Om vi har fått våra 

 

Vi behöver även förbereda genom att scanna in barnens sagor till datorn så att vi kan projektera sagorna stort på väggen så att många barn kan lyssna och titta samtidigt.

 

Varje vecka ska vi förbereda veckans saga genom att i arbetslaget diskutera vilka aktiviteter vi kan ha kring sagan, då vi vill erbjuda barnen flera olika uttrycksformer.

 

Vilka barn och pedagoger deltar?

Detta projekt är till för alla barn och pedagoger.

 

Hur ska projektet dokumenteras?

Projektet kommer att dokumenteras genom fotografering, anteckningar och eventuellt filmning.

 

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

De kommer att synliggöras via dokumentationer som dels kommer att diskuteras på våra möten men även i barngrupp. Vi kommer att visa och sätta upp bilder på barnens nivå som kan väcka samtal och diskussion. Vi kommer även att starta upp arbetet med lärloggar.

 

Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in?

Aktiviteterna kommer att variera. Grunden för aktiviteterna kommer att finnas i varje barns bok. Vi pedagoger kommer att arbeta fram aktiviteter utifrån varje boks tema.

 

Utvärdering av höstterminen:

Barnen har ett stort intresse för sina egna, andras och förskolans böcker. De tittar gärna på de bokrelaterade bilder som vi har satt upp på avdelningen och försöker samtala om dessa eller samspela med dem. Projektet har bestått i att vi i cirka en vecka har fokuserat på ett barns bok. Vi har inte i förväg styrt upp olika ansvarsområden för pedagogerna. Det har varit väldigt svårt att få till aktiviteter kopplade till projektet då det inte varit tydligt vem som gör vad samt att vi om det barn vars bok vi jobbat med blivit frånvarande har vi pausat den boken för att det barnet ska få vara delaktig i sin egen bok.

 

Innan projektets start hade vi stora planer som inkluderade IKT och föräldrasamverkan. Planen var att barnens föräldrar skulle få spela in när de läser sitt barns bok och att vi skulle göra QR-koder till dessa och sätta upp på avdelningen så att barnen när helst de ville skulle kunna välja en bok att lyssna på med hjälp av lärplattan. På grund av att ingen på denna avdelning har en lärplatta har detta inte kunnat genomföras.

 

Vi ville även scanna in böckerna till datorn och projektera dessa stort på väggen. På grund av att scannern inte fungerat som den borde och på att projektorn är flimrig har inte heller detta genomförts.

 

Fortsatt arbete under vårterminen:

Vi kommer att fortsätta projektarbetet i förbestämda grupper som alltid är tillsammans under projekt, med samma pedagog. Dessa är:

 

Blå grupp: Denna grupp ansvarar Loudmila för. Projektdag: Torsdag från klockan 9.00.

 

Röd grupp: Denna grupp ansvarar Emma ( Gunilla) för. Projektdag: Fredag från klockan 9.00.

 

Grön grupp: Denna grupp ansvarar Helén för. Projektdag: Tisdag från klockan 9.00.

 

Det är den ansvariga pedagogen som ansvarar för planering, genomförande, dokumentering och utvärdering av aktiviteter, i samråd och diskussion med arbetslaget. Pedagogen har sin givna dag som är tillägnad just den pedagogen och gruppen att ha projekt. Pedagogen väljer själv bok och upplägg av aktiviteter utifrån sin barngrupps behov och intressen.

 

Under de rådande omständigheterna med  Covid har vi inte jobbat med projektet inne, vi hade verksamheten ute och gick på promenader, skogen, parker. vi har jobbat med naturvetenskapliga fenomen. Vi har uppmuntrat barnens intresse för växter och djur. Naturens förändringar på våren när djuren bla. fåglarna får sina ungar. Tittat på olika växter och blommor och barnen fick kunskap om vad de heter. 

Leken är viktig för barnens utveckling, och genom de olika aktiviteterna ute fick barnen möjlighet att utveckla sin motoriska emotionella och språkliga förmåga.

 

Vid uteverksamheten har barnen haft inflytande, och fått tillsammans bestämma de platser som dom vill gå till.

Barnen ges utrymme att uttrycka sina tankar och åsikter under promenaderna,och vi är lyhörda pedagoger som lyssnar och förklarar de barnen frågar och ser.

 

Analys:

1. Barnen har inte påverkats av de förhållanden som varit utan vi har märkt deras glädje och fortsatt lust att lära.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: