Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas tid

Skapad 2020-01-31 14:34 i Västra skolan Falun
Ett arbetsområde som handlar om revolutioner och framväxten av nya idéer om hur ett samhälle ska styras. Det handlar också om hur Europa industrialiseras.
Grundskola 7 – 9 Historia
Ett arbetsområde som handlar om revolutioner och framväxten av nya idéer om hur ett samhälle ska styras. Det handlar också om hur Europa industrialiseras.

Innehåll

Syfte

 

Centralt innehåll (ut läroplanen)

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll

 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • Industrialiseringen i Europa...Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgrupper och människors levnadsvillkor i ...Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sin egen och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveriet.
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska

 • känna till hur européerna utforskar världshaven och tar kontroll över stora delar av världen.
 • förstå vad industrialiseringen var och ge olika förklaringar till varför industrialismen tog fart och vilka konsekvenser den fick för olika samhällsgrupper samt hur den förändrade människors levnadsvillkor.
 • få kunskap om den amerikanska revolutionen och den franska revolutionen.
 • känna till framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

 

    Arbetssätt

Du kommer att få

 • lyssna på genomgångar
 • arbeta med olika uppgifter
 • se filmer i ämnet

 

Redovisning

Du visar dina kunskaper

 • genom att vara aktiv på lektionerna
 • vid läxförhör och skriftligt prov
 • genom att skriva en faktauppsats

 

Bedömning

det som bedöms är

 • dina kunskaper om historiska händelser
 • din förmåga att resonera, se konsekvenser och beskriva samband om/av historiska händelser
 • din förmåga att förstå och använda historiska begrepp

 

 

 

 

Matriser

Hi
Historia - Revolutionernas tid

Jag har en grund...
Jag har kommit en bit på väg mot tillämpning
Jag tillämpar...
RESONEMANG
Till viss del underbyggda resonemang
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang
TILLÄMPA KUNSKAPER
Förstå begrepp och använda kunskaper
Visar grundläggande kunskaper inom området och kan redogöra för en del fakta och begrepp.
Visar goda kunskaper inom området och kan på ett utvecklat sätt redogöra för fakta och begrepp. Kan sätta in fakta i ett sammanhang.
Visar mycket goda kunskaper inom området och kan på ett välutvecklat sätt redogöra för fakta och begrepp. Använder sina kunskaper (fakta och begrepp) även i fler sammanhang.
SE LIKHETER OCH SKILLNADER
Reflektera, argumentera, jämföra och dra slutsatser.
Reflektera med hjälp kring innehållet. Kan göra enkla jämförelser.
Reflektera kring innehållet genom att visa på egna tankar och åsikter. Gör jämförelser och kan dra egna utvecklade slutsaser.
Reflekterar och argumenterar kring innehållet genom att motivera egna åsikter utifrån faktakunskaper och erfarenheter. Gör jämförelser och dra egna slutsatser och visar på en förmåga att ifrågasätta egna och andras åsikter och argument.
TOLKA OCH ANALYSERA
Söker orsaker, skeenden, följder, helheter och samband
Berättar om händelser och kan nämna orsaker och följder. Kan med stöd se enkla samband mellan olika händelser och beskriva dem kortfattat samt dra enkla slutsatser.
Beskriver händelser och dess orsaker och följder med egna ord. Ser samband mellan olika händelser och beskriver dem på ett utvecklat sätt samt kan dra slutsatser.
Beskriver händelser och dess orsaker och följder med egna ord. Ser samband mellan olika händelser på ett välutvecklat sätt och tolkar och analyserar helheten samt jämför och drar egna slutsatser.
BEARBETA INFORMATION
Söka, samla, välja och sortera information
Bearbetar information utifrån instruktioner. Väljer med hjälp passande arbets- och redovisningssätt.
Bearbetar information självständigt. Väljer självständigt lämplig strategi utifrån uppgiftens syfte.
Bearbetar information självständigt och skapar nya frågeställningar. Gör medvetna val av lämpliga strategi utifrån uppgiftens syfte.
VÄRDERA och KRITISKT GRANSKA
Använda olika källor och ha ett kritiskt förhållningssätt till dessa
Kan söka och på ett enkelt sätt granska källor.
Använder information från flera källor och motiverar varför. Kan ställa frågan: Vem skriver vad och för vem?
Är medveten om att det finns olika vinklingar av information och kan på egen hand kritiskt granska och resonera kring källans budskap och syfte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: