Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

svenska år 2

Skapad 2020-02-02 12:35 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Planering för det fortlöpande arbetet i svenska för en hel termin för årskurs 1. Arbetet i svenska är till stor del integrerat i vårt temaarbete.
Grundskola 2 Svenska
I tvåan är det viktigt att barnen fortsätter med sin läsning, känner lust för att läsa och skriva samt tror på sig själva i dessa förmågor. Vi läser därför en liten stund varje dag och forsätter med läsning som läxa. Arbetet med svenska är till stor del integrerat i våra tema-arbeten. Vi läser och skriver om innehållet. På så vis kan intresset och motivationen för att läsa och skriva öka. Uppgifterna blir meningsfulla. Samtal och diskussioner är också det en del av svenska som ämne.

Innehåll

Syfte för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang. Eleverna ska få kunskap om hur man formulerar egna åsikter och tankar.

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

I undervisningen ska eleverna få möta och få kunskap om olika typer av skönlitteratur.

Undervisningens innehåll: Vad?

Läsa och skriva

 • Alfabetet, vokaler och konsonanter
 • Samband mellan ljud och bokstav
 • Lässstrategier för att förstå texter
 • Skapande av olika typer av texter. Ord och bild samspelar.
 • Enkel textbearbetning.
 • Skriva på ipad, och nu, mer för hand.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken.
 • Stavning: Vanligt förekommande ord samt ng-ljudet.

Tala, lyssna och samtala

 • Samtal och berättande om vardagsnära ämnen.
 • Lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, myter och sagor.
 • Faktatexter för barn

 

Språkbruk

 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Informationssökning

 • Gemensamt söka information i böcker och på internet

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi skriver och läser, både skönlitteratur och faktatexter.

Eleverna lär av varandra genom att de arbetar parvis med lärkompis vid vissa skriv och lästillfällen.

Eleverna läser enskilt. Eleverna får i samråd med pedagogen välja egna lagom svåra böcker att läsa i skolan.

Eleverna har regelbunden hemläsning i läxa för att träna läsförmågan och få en egen läsupplevelse.

Vi läser gemensamma texter som anknyter till teman och samtalar kring ord och innehåll.

Vi har högläsning, då vi uppmärksammar ord och bearbetar innehållet genom gemensamma  samtal. 

Vi arbetar med ordförståelse och ämnesspecifika ord vid filmvisning, gemensam läsning samt egen läsning och arbete i läsförståelseböcker.

Vi uppmärksammar stavning av vanligt förekommande ord.

Eleverna får olika styrda skrivuppgifter utifrån de olika teman vi arbetar kring.

Vi arbetar med olika typer av texter, sagor, berättande texter, faktatexter, dikter.

Eleverna läser upp egna texter och visar bilder för varandra.

 

 

Kunskapskrav år 3

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter och visar att hen har förstått det viktigaste av innehållet.
Eleven kan skriva enkla texter på en ipad. I texterna har eleven börjat använda stor bokstav och punkt samt gör mellanrum mellan orden.
Eleven kan kombinera text och bild för att förtydliga och förstärka budskapet.
Eleven kan beskriva en vardaglig händelse så att innehållet tydligt framgår.
Eleven kan ge och ta muntliga instruktioner.

Bedömning

 • Gemensamma samtal och diskussioner.
 • Skrivuppgifter
 • Lyssna på elevens läsförmåga.
 • Arbetat med skolverkets bedömningsstöd i svenska.
 • Återberätta/svara på frågor utifrån en läst text.
 • Situation då eleven ger och tar muntliga instruktioner, t.ex. en lek eller spel.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: