Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk & matematik på Solstrålen

Skapad 2020-02-03 08:13 i Galaxens förskola Helsingborg
Förskola
I arbetet med barnen i förskolan strävar vi efter att utmana, utveckla och stimulera barnens språkliga samt matematiska kompetens.

Innehåll

Bakgrund

 Via utvärdering av dokumentationer, samt analys av dessa, fann vi ett behov av att utveckla aktiviter som utmanar barnens matematiska samt språkliga förmåga. Då valde vi att fokusera vårt pedagogiska arbete på dessa två område.

Mål

Målet med planeringen och arbetet är att utmana barnens förståelse kring olika matematiska begrepp, förmågan att föra och följa matematiska resonemang. Genom högläsning, begreppsträning och samtal med barnen Utvecklar vi gemensamt deras språkkunskaper till det större. 

Metod

Genom olika planerade aktiviteter, vardagliga situationer kommer vi att synliggöra matematiken och språket i barngruppen.

Matematik

 • Lägesbegrepp bakom, framför, sidan om.
 • Symbolspråk och geometri.
 • Mätbegrepp via sortera och klassificera t.ex. lång/kort, stor/liten
 • Problemlösningar. 
 • Taluppfattning.
 • Dans och rytmik.
 • Skapandeverksamhet.

Språk

 • Högläsning med följdfrågor.
 • TAKK.
 • Kroppsspråk.
 • Skapandeveksamhet
 • Sång.
 • Sortering och kategorisering.
 • Dans och rytmik.
 • Dialog.

Vår tanke är att matematiken och språket ska flyta samman och bli en naturlig del i vår verksamhet hos oss på Solstrålen.

 

Övrigt

Vi kommer också bland annat att jobba via dessa områden kopplat till vår grovplanering ”språk och matematik”.

WorkshopsVi jobbar i workshops på avdelningen. Barnen blir erbjudna olika aktiviteter som barnen kan ”vandra rundor på”. 

Barnens inflytandeBarnen få välja genom turtagning vad dom vill utföra för aktivitet genom att välja utifrån bildstödet en bild av flera som symboliserar en aktivitet. På så sätt använder vi oss av ett inkluderade arbetsrätt.

Utevistelse- Vi använder oss utav vårt närområde där barnen får upptäcka och utforska dess olika miljöer i samband med vår grovplanering ”språk och matematik”.

 

Dokumentation

Barnens lärande speglar vår pedagogiska verksamhet. Detta sker både på en individuell nivå och grupp nivå. Vi använder oss utav digitala verktyg och skriftliga verktyg för att dokumentera barnens lärande. Vi ger också barnen möjligheten att vara med och dokumentera sin egna utveckling med hjälp av olika verktyg.

 

Utvärdering-uppföljning

Vi pedagoger kommer att använda oss av verktyg i form av reflektionsmallar där vi tillsammans och enskilt planerar, reflekterar och utvärderar aktiviteter men även reflektera med barnen så att de får träna på att sätta ord på sina tankar.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: