Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Område 1, grupp 4 - Skapande - TEST

Skapad 2020-02-03 09:03 i Malmaskolan Uppsala
Grundskola F – 3
Skapande

Innehåll

 

FRITIDSHEM, PLANERING (intern):

NULÄGE - grund för fortsatt planering:

Beskriv: elevernas intressen/behov, lokala mål på skolan/fritidshem

Vi upplever att eleverna är intresserade av skapande.
Vi ser samtidigt ett behov av att arbeta med värdegrunden och samarbete.

Skolan har som ett lokalt mål att arbeta med digitala verktyg.

MÅL/SYFTE LGR 11, kapitel 4

Vilka förmågor ska utvecklas?

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Markera en eller flera av förmågorna...


 

 

...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

 

...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

   

MÅL FRÅN ANDRA DELAR I LGR 11 (Del 1, 2 och 4)
 

CENTRALT INNEHÅLL

Vilket centralt innehåll ska behandlas/ingå? (Kryssa i rutorna)Språk och kommunikation

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

 

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande och estetiska uttrycksformer

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Hur olika material, redskap och tekniker kan användas för att skapa och uttrycka sig.

Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

 

Natur och samhälle

 

 

 

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

 

Natur och samhälle

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

 

 

 

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

   

 

Hur ska vi arbeta/organisera? Vilka aktiviteter?VAD

HUR

Lärandemiljö:

  • Lokalitet, material, teknik

  • Metod, förhållningssätt...

NÄR

VEM (ansvarig)

Skyltar barnkonventionen

Vi läser FN´s saga om barnkonventionen, efter det tillverkar vi egna skyltar med barns rättigheter

 

Rättigheterna uppsatta på väggen (bilder)

Olika skapandematerial läggs fram t.ex kartong, färger, blompinnar

Eleverna skapar skyltar till FN-paraden som vi sätter upp

 v.1  Jonas
 Digitalt skapande Vänskapshjälpen - Skapa korta filmer i Imovie på tips om hur man är en bra kompis

Erbjuda många rum att spel in i

Genomgång i Imovie

Ipads och rekvisita

Eleverna delar in sig i grupper om 3-4 st

 v.2-4  Johannes
         
         
         
         
         
         
         
UPPFÖLJNING OCH DOKUMENTATION

Beskriv: Vad ska utvärderas? Hur utvärderar vi? (personal, elever, andra)? Hur dokumenterar vi? Vad ska visas för elever/föräldrar? Hur?

När? Ansvar?

Elevernas hantering av digitala verktyg 


Elevernas utveckling av eget skapande

Vi tittar på filmerna och det de har skapat

Elevhälsan ser om incidenterna har minskat tack vare värdegrundsarbetet

Personalens genomförande av aktiviteterna, var förberedelserna bra? Presentationen?

Vi lägger upp bilder på Instagram och en vägg på fritids

Respektive avdelning utvärderar när aktiviteten är över

UTVÄRDERING

Beskriv: Hur gick det? Tankar framåt? (underlag till nytt nuläge)

Elevhälsan såg att incidenterna minskat i slutet av temat

Vi ser att eleverna skapar mer på eget initiativ och mer fritt

Eleverna ha frågat om att spela in ytterligare filmer

Vi vill ta tillvara på elevernas önskan - Hitta andra utmanande sätt in digitalisering t.ex Greenscreen

Kriterier/kännetecken på de förmågor som vi fokuserar på… (Hur visar eleverna att…) Effekten blev..

Eleverna uppmärksammar varandra att vara en bra kompis relaterat till filmen 

Hur kommunicerar vi detta till elever och vårdnadshavare?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: