Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEST_Nätverksträff_Skogen

Skapad 2020-02-03 09:09 i Bergaskolan Uppsala
Grundskola F – 9
Mall

Innehåll

 

FRITIDSHEM, PLANERING (intern):

NULÄGE - grund för fortsatt planering:

Beskriv: elevernas intressen/behov, lokala mål på skolan/fritidshem

Eleverna visar intresse av natur och att vistas i skogen samt att bygga kojor (inomhus).

MÅL/SYFTE LGR 11, kapitel 4

Vilka förmågor ska utvecklas?

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Markera en eller flera av förmågorna...


...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,

...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

MÅL FRÅN ANDRA DELAR I LGR 11 (Del 1, 2 och 4)
 

CENTRALT INNEHÅLL

Vilket centralt innehåll ska behandlas/ingå? (Kryssa i rutorna)Språk och kommunikation

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Samtala om olika typer av texter.

 

 

 

 

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande och estetiska uttrycksformer

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Hur olika material, redskap och tekniker kan användas för att skapa och uttrycka sig.

Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

 

Natur och samhälle

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.

Natur och samhälle

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.

Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

 

Hur ska vi arbeta/organisera? Vilka aktiviteter?VAD

HUR

Lärandemiljö:

  • Lokalitet, material, teknik

  • Metod, förhållningssätt...

NÄR

VEM (ansvarig)

 Lekar Idrottshall (Borgen)  Två lag som bygger varsin borg som ska försvara en skatt.   Idrottshall och redskapen som finns i den.    
 Bygga kojor i idrottshallen  Fritt bygge i idrottshallen  Idrottshallen, eleverna får här helt fritt skapa egna kojor.     
 Bygga kojor på Fritids  Med hjälp av bord, stolar, filtar och kuddar kan elever själva bygga kojor.  Göra om ett rum (beror på lokalmöjligheter) till ett kojrum där eleverna får bygga och leka.    
 Fri lek i skogen  Eleverna leker fritt i skogen under en viss tid. Vi går här till samma plats varje gång för att skapa en trygghet och kontinuitet.  Skogen, diskutera allemansrätten och förhållningssätt i skogsmiljöer och allmänna platser. Eleverna får här utforska fritt.    
 Bygga kojor i skogen  Eleverna får bygga kojor gruppvis med naturen som verktyg samt med verktyg från skolan.  skogen, eleverna kan innan få diskutera miljövänliga verktyg att kunna ta med till skogen som rep osv. och vad som inte hör hemma i skogen.     
 Matlagning i skogen Eleverna får lära sig hur man lagar mat i skogsmiljö.  Skogen, mat     
 Utforska skogen  Med böcker och luppar som verktyg att identifiera saker/djur/företeelser i skogen.  Skogen, böcker. Kan sedan följas upp i skolan och på internet.    
         
         
UPPFÖLJNING OCH DOKUMENTATION

Beskriv: Vad ska utvärderas? Hur utvärderar vi? (personal, elever, andra)? Hur dokumenterar vi? Vad ska visas för elever/föräldrar? Hur?

När? Ansvar?

Eleverna får utvärdera direkt i anknytning till aktivitetens slut - t.ex. "hur gick samarbetet i er grupp?" 

Eleverna får också utvärdera hela temat "skogen" eller "kojbygge" - vad har varit roligt/intressant/spännande osv.

Ta bilder på deras skapelser som sedan visas i ett bildspel för eleverna.

UTVÄRDERING

Beskriv: Hur gick det? Tankar framåt? (underlag till nytt nuläge)Kriterier/kännetecken på de förmågor som vi fokuserar på… (Hur visar eleverna att…) Effekten blev..

 

Hur kommunicerar vi detta till elever och vårdnadshavare?

Lägga upp bilder/text på instagram

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: