Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och välbefinnande - Omsorg, utveckling och lärande

Skapad 2020-02-04 08:12 i Love Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Tillsammans med Rör-Else och Krea-Tiva skapar vi förutsättningar för alla barn att ta del av spännande lärmiljöer där olika uttrycksformer får ta plats och där barnen utifrån den egna kroppens behov kan få vara med och påverka sina val av aktivitet.

Innehåll

 1. Undervisningsplanering 

 

Vad ska läras ut?

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

- motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande

- förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

 

 

Varför? (Syfte med undervisningen)

 

Vi vill att barnen får möjlighet att:

- utveckla sina fin- och grovmotoriska förmågor.

- själva lyssna på den egna kroppens behov vad det gäller exempelvis rörelse, vila och mat.

- utveckla sina uttrycksförmågor inom många olika områden.

- lära sig de verktyg som behövs för att kunna ta del av alla de kreativa möjligheter som vår verksamhet erbjuder.

- kunna påverka sina egna val utifrån önskningar och förmågor.

 

 Hur ska undervisningen genomföras?

Barnen ska under större delen av dagen få stora möjligheter att kunna påverka sina val av aktiviteter. Det innebär att våra lärmiljöer måste vara tillgängliga och inspirerande för alla. Ett rikt material ska finnas tillgängligt så att barnen utifrån sin egen nyfikenhet och intresse kan skapa och leka. Utrymmen för rörelse på olika sätt måste också finnas tillgängligt. I vårt rörelserum ska barnen få möjlighet till stora som små rörelselekar. Inom alla områden ser vi vikten av att vi vuxna inspirerar och lär. Vår tillgänglighet är minst lika viktig som det material vi dukar fram varje dag. VI kommer utifrån olika temaveckor ha styrda aktiviteter som får oss att uppnå vårt syfte. Däribland rörelselekar, motorikbanor, tekniker inom olika skapande områden samt gemensamma samtalsstunder där frågor och funderingar inom området kan lyftas. 

Vi delar in barnen i stora grupper och mindre grupper. I de mindre grupperna arbetar vi med de olika teman. Det kan vara olika vad vi arbetar i respektive grupp men planeringarna utgår från barnen och vart de befinner sig samt kopplade till våra mål och syftet i temat. Med grupperna vill vi ge förutsättning för samtal barn-barn, barn-vuxna och vuxna-barn. Vi skapar tillfällen där vi i grupperna kan reflektera tillsammans med hjälp av bilder och film. Bilderna och barnens reflektioner förs in i Unikum och upp på våra temaväggar.

 

 

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
Reflektionen sker i den gemensamma digitala dokumentationen. Den pågår i samspelet under dagen där den vuxna i samspel med barnet lyfter de förmågor som bearbetas och utvecklas. Reflektion sker också i de gemensamma morgonmötena samt i de möten som sker i mindre grupper.

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Alla barn på regnbågen.

Av vem? 
Jenny ansvarar till en början för dokumentation som läggs till i barnens egna lärloggar. Jenny ansvarar också för den övergripande planeringen utifrån de olika fokusområdena. Genomförandet sker sedan tillsammans i barngruppen av Jenny och Rita.

 

Vad är målet med undervisningen?

Att barnen lär sig lyssna på den egna kroppens behov. Att barnen utifrån egna önskningar väljer att använda sig av olika uttrycksformer.


 

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: