Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkne-Reza - Omsorg, utveckling och lärande

Skapad 2020-02-04 08:24 i Love Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Tillsammans med Räkne-Reza utforskar vi matematikens fantastiska värld. Vi ställer hypoteser och testar dem på olika sätt. Vi använder oss av matematiska begrepp för att bättre förstå dem och göra dem till en naturlig del av barnens vardag.

Innehåll

 1. Undervisningsplanering 

Vad ska läras ut?

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 - förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, möns­ter, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

 

 Varför? (Syfte med undervisningen)

 Vi vill att barnen får möjlighet att:

- få en förståelse för matematikens olika delar.

- ingå i sammanhang där matematiska begrepp används.

- göra de matematiska begreppen till sina (begripliga för dem själva).

- ingå i sammanhang där tiden görs synlig på flera olika sätt.

 

 Hur ska undervisningen genomföras?

För att barnen ska få möjlighet att förstå matematik på allra bästa sätt kommer vi skapa lärmiljöer där matematiken blir synlig. Tillsammans med barnen utforskar vi de olika delarna genom att ställa hypoteser som sedan testas och där resultatet analyser på olika sätt. Det konkreta materialet tillsammans med hypoteserna som ställs gör det möjligt för barnen att resonera kring matematiken. Undervisning kommer att ske tillsammans med andra ämnesområden då vi upplever att de spontant ofta blir en bra kombination. Det innebär att man i till exempel skapandet pratar om former, antal eller storlek. Att integrera matematiken skapar stora möjligheter för barnen att göra den synlig på ett konkret och lättillgängligt sätt. Att uppleva med kroppen och känna är ytterligare ett sätt som vi kommer att utforska matematiken på. Att använda begrepp i det vardagliga samtalet blir en viktig del i arbetet med matematiken. Undervisningen konkretiseras också genom att vi arbetar med temaveckor. På så sätt väljer vi ut fokusområden så att vi ytterligare skapar förutsättningar för att nå vårt syfte!

 

 

Vi delar in barnen i stora grupper och mindre grupper. I de mindre grupperna arbetar vi med de olika teman. Det kan vara olika vad vi arbetar i respektive grupp men planeringarna utgår från barnen och vart de befinner sig samt kopplade till våra mål och syftet i temat. Med grupperna vill vi ge förutsättning för samtal barn-barn, barn-vuxna och vuxna-barn. Vi skapar tillfällen där vi i grupperna kan reflektera tillsammans med hjälp av bilder och film. Bilderna och barnens reflektioner förs in i Unikum och upp på våra temaväggar.

 

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
Reflektionen sker i den gemensamma digitala dokumentationen. Den pågår i samspelet under dagen där den vuxna i samspel med barnet lyfter de förmågor som bearbetas och utvecklas. Reflektion sker också i de gemensamma morgonmötena samt i de möten som sker i mindre grupper.

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Alla barn på regnbågen

 

Av vem? 
Jenny ansvarar till en början för dokumentation som läggs till i barnens egna lärloggar. Jenny ansvarar också för den övergripande planeringen utifrån de olika fokusområdena. Genomförandet sker sedan tillsammans i barngruppen av Jenny och Rita

 

Vad är målet med undervisningen?

Att barnen får en förståelse för matematikens olika delar. Att de får möjlighet att ingå i sammanhang där  matematiska begrepp används så att de också kan göra de begripliga utifrån sig själva. Att göra tiden synlig för barnen.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: