Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 7 "En tidsresa från de forna civilisationerna till ca 1500",

Skapad 2020-02-04 10:11 i Kristinebergskolan Oskarshamn
I denna tidsresa får du möjlighet att utveckla din förmåga att använda historiska begrepp, en historisk referensram, att tänka då-nu-konsekvenser-framtid och även kort reflektera över din egen och andras användning av historia.
Grundskola 7 Historia
I denna tidsresa får du möjlighet att utveckla din förmåga att använda historiska begrepp, en historisk referensram, att tänka då-nu-konsekvenser-framtid och även kort reflektera över din egen och andras användning av historia.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i det här arbetsområdet ska ”syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.”

Undervisningen ska ge elverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse av nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer. (Kap 3.13, historia)

Det centrala innehållet är hämtat från rubriken "Forna civilisationer, från förhistorisk tid till ca 1700"

Arbetssätt och undervisning

Undervisningen kommer att följa upp människans och samhällets utvecklingslinje: nomadsamhälle, de bofasta bönderna, de första städerna, den första staten, grekerna, romarna, feodalsamhället i Europa. Fokus kommer att vara: -samhällets uppbyggnad ex vem som har makt och inflytande -den vanliga människan -män och kvinnor -sysselsättning -påverkan på den historiska utvecklingen

Dessa fokusområden kommer att göra det möjligt att se utveckling och kunna jämföra mellan olika perioder.

Tillsammans kommer vi diskutera hur historia framställs.

Undervisningen kommer till största del grundas i lärares genomgångar utifrån läroboken SOL 3000, Levande historia 7-9, för att sedan följas upp med individuella studier. Grekerna och romarna kommer att behandlas genom grupparbete där par fördjupar sig i något område och redovisar det för klassen genom en kort powerpointpresentation.

Läraren väljer ut lämpliga delar från läroboken;

Samlare- jägare- fiskare s 128-133 Bönderna s 140-145 De första städerna s 148-155 Den första staten s 168- 174 Grekerna s 190-215 Romarna s 218-247 Feodalism, handel och städer s 278-280

Förutom i text kommer du få tal del av faktan genom film och tillsammans för vi anteckningar som sammanfattar arbetsområdet och som fungerar som en bra grund inför slutuppgiften.

Visa vad du lärt dig

En faktakontroll på fokusområdet: samhällets uppbyggnad ex vem som har makt och inflytande i nomadsamhället, i bondesamhället i de första städerna och staterna.

Parredovisning med hjälp av powerpoint inom något område som lär om grekerna eller romarna.

Slutuppgift där du får möjlighet att visa hur väl du behärskar förmågorna som vi nu tränat.
 Du kommer att få välja mellan olika modeller på hur ett samhälle kan vara uppbyggt och så är det din uppgift att ge en hel bild av denna modell och det samhället den representerar med utgångspunkt i fokusområdena vi haft med oss under arbetets gång. (se ovan). Slutuppgiften kommer att vara under ett lektionstillfälle.

Tidsram

Vecka 39-42(43) Tillfälle för slutuppgift bestäms i repektive klass.

Bedömning

se skriftlig omdömesmatris för Historia i unikum.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
    Hi  7-9
  • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
    Hi  7-9
  • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
    Hi  7-9

Matriser

Hi
Kunskapskrav i historia som bedöms i detta arbetsområde

E
C
A
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: