👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Lek

Skapad 2020-02-04 12:54 i 023201 Förskolan Bergsgården Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Ett barn som har lärt sig att leka med andra utvecklar sitt/sina språk, lär sig att samarbeta och lösa konflikter och utvecklar sin fantasi. Leken är grunden till allt!

Innehåll

1. Kartläggning: Vi ser ett behov i barngruppen i att lära sig lekens grunder, att kommunicera med varandra, att kunna dela med sig, vänta på sin tur och att lösa konflikter.

Att leka tillsammans blir ett sätt för varje barn att komma till tals, utforska nya lekar och ha ett mer varierat utbud av aktiviteter i sin vardag och att öva sin förmåga att kommunicera och samarbeta med andra.

2. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande: Barnen förstår lekens uppbyggnad, kommunicerar och leker enklare rollekar med varandra. 

3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden: se nedan

4. Organisering av miljö och material för att nå målbilden:

    Ute:

Rollek tex i sandlådan, ordna leklådor som vi kan ta fram vid behov.

Pedagog finns närvarande, sätter ord på det som sker i leken och stöttar vid konflikter.

Regellekar för att introducera lekregler, turtagning och att bygga gruppgemenskap.

Rörelselekar för att inspirera barnen till mer rörelse och grovmotoriska utmaningar.

l lekparker tex att vänta på sin tur i rutchkanan, turas om att gunga etc.

 

  Inne:

Pedagogerna introducerar djuraffärslek med några barn i taget. Efter hand göra fler leklådor, tex doktor, frisör.

Pedagog finns närvarande, sätter ord på det som sker i leken och stöttar vid konflikter.

Böcker, flanosagor etc som inspiration till lek.

Se över material och utklädningskläder i dockvrån.

            

5. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen: Pedagogerna introducerar rollek i små grupper för att kunna stötta och utmana varje barn. Pedagogerna skyddar pågående lekar och hjälper till med att lösa konflikter. Vi använder TAKK.

6. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden: 

Rollekar

Spela enklare spel 

Regellekar och rörelselekar

Uppmuntra och utmana barnen vidare i deras egen lek

Dramalekar, tex Sagan om den lilla, lilla gumman eller Bockarna Bruse.

 

7. Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete: filma och fota med Ipad, och visa barnen och reflektera både med barnen och i arbetslaget. Arbetslaget ska observera och reflektera tillsammans för att se barnens förändrade kunnande.

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18