👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solens målområde utveckling och lärande VT-20

Skapad 2020-02-05 08:51 i Månvägens förskola Färgelanda
Mall att använda till planering av fokus-/dokumentationsområden.
Förskola
Vi planerar att jobba med Språk & kommunikation, Natur & teknik samt Matematik under VT-2020. Språket är ständigt närvarande i form av sagor, rim och ramsor, sånger, spel, lek, samtal och skapande verksamhet. Vi vill stärka barnen i sin språkutveckling på ett lustfyllt sätt. Inom matematiken kommer vi fokusera på färg, form samt talområdet 1-5. Senare i vår kommer vi att stimulera barnens intresse inom Natur & teknik.

Innehåll

Mål från styrdokument

-varje barn ges förutsättningar att utveckla sitt talspråk, språkförståelse och ordförråd.

-varje barn ges förutsättningar att utveckla grundläggande kunskaper om färger, former samt antal 1-5.

-varje barn ges förutsättningar att utveckla kunskaper om växter, djur och enklare fysikaliska fenomen.

-varje barn ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera.

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål.

Vi har barngrupp i ålder 1-3. Barnen är i början av sin språkutveckling och vi behöver utmana dem till utökade språkfärdigheter.

De behöver också få utmaningar som leder till att känna igen färger och enkla former.Vi kommer använda räkneord 1-5 för att väcka barnens intresse för matematik.     

Eftersom vi ser att barnen är intresserade av olika djur samt vattenlek så vill vi ta vara på det intresset och utöka deras kunskaper.

Då barnen har ett stort intresse för att bygga, stapla, sätta ihop och ta isär så vill vi ge dem material och tillfälle att utveckla detta intresse.   

 

 

 

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

 Utveckling pågår när varje barn:

 • Börjar göra sig förstådd med hjälp av språket och vi ser en ökad språkförståelse samt ordförråd.
 • Visar att hen känner igen några grundfärger samt någon/några former.
 • Börjar visa intresse för pekräkning/ramsräkning.
 • Visar ett ökat intresse för växter, djur och vatten.
 • Leker, bygger, skapar och konstruerar med de material som finns på förskolan.

Insatser för att nå målen

* Vi tillhandahåller mycket litteratur och gör böckerna tillgängliga för barnen så de spontant kan sätta sig och bläddra i böcker.

* Vi använder oss av Polyglutt, sagopåsar, Takk, bildstöd, flanosagor, sång/musik samt rim och ramsor.

* Vi läser sagor, tittar på bilderna, samtalar om bilderna och sagans innehåll.

* Vi tar fram olika material med grundfärgerna/formerna som vi använder under samlingar samt benämner orden i det dagliga arbetet .

* Vi använder oss av olika matematiska material anpassat för barn i åldern 1-3 som pedagogiska appar ,pussel, leksaker etc.

* Vi tar tillvara på alla tillfällen i vardagen att räkna med barnen 1-5.

* Vi iordningställer vattenlek inomhus och utomhus samt genomför vattenexperiment.

* Vi tar fram fler böcker om djur och natur samt pratar om de vanligaste växterna/djuren i den svenska naturen.

* Vi planerar att gå på promenader i närområdet så vi kan följa årstidernas växlingar.

* Vi letar fram olika byggleks-material så vi kan utöka utbudet som finns på Solen samt initierar olika bygglekar med barnen.

* Vi uppmuntrar till lek och fysisk rörelse eftersom intellektuell utveckling och motorisk utveckling går hand i hand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litteratur/forskning 

Lpfö 18, Utmaningar i förskolan "David Edfelt", En, två, många-om barns tidiga matematiska tänkande "Camilla Björklund",

Före Bornholmsmodellen och Rörelselek "Britt-Marie Mellberg"

Barnens delaktighet genom hela processen

Vi tar hänsyn till barnens intresse när vi planerar och är flexibla om vi märker att barnens intresse förändras under terminen. 

Vårdnadshavares delaktighet

Information till föräldrar via UNIKUM och i dagliga samtal. 

Förutsättningar för att insatserna ska bli av                             

Dela upp i mindre grupper, omplacering av material så att tillgängligheten ökar m.m.

Medvetna och lyhörda pedagoger som tar tillvara på barnens intresse och skapar en verksamhet som ger goda förutsättningar till lek och lärande.

Att vi får de resurser som vi behöver för att ha möjlighet att stödja varje enskilt barns utveckling på det sätt vi önskar.

Utvärdering.

Vi sammanställer reflektioner samt dokumentationer på utvärderingen i juni 2020. Arbetslaget är ansvariga tillsammans för genomförandet och utvärderingen

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18