Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns delaktighet & inflytande/Hästen 2020

Skapad 2020-02-05 09:21 i Lergökens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
På Lergöken arbetar vi kontinuerligt med att bedriva utbildningen så att den ligger till grund för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnen deltar i olika demokratiska processer utifrån deras erfarenheter, förutsättningar och förmågor får de ta ansvar för sitt handlande och för miljön på förskolan. Barnens frågor, intressen och synpunkter har inverkan på planeringen av den pedagogiska verksamheten och är en ständigt pågående process i den sociala samvaron. Barnen har rätt till delaktighet och inflytande, utifrån det ser dem också att med rättigheter följer även skyldigheter. Vårt mål är att ge barnen förståelse för hur de val vi gör påverkar både oss själva, andra och miljön. Vi arbetar kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt och indirekt, ska ha ett reellt inflytande över vilka material som ska finnas såväl inne som ute. Vi ser barnen som kompetenta och utgår från att de själva kan.

Innehåll

 

 

 

1. Välj läroplansmål 

Förskolans ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att  utrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin egen situation

Förskolans ska ge varje barn förutsättningar att ta ansvar för sina egna handlingar och miljön i förskolan

 

2. Planerade insatser

 

Fråga barnen vad dom skulle vilja ha i det lilla rummet. Göra barnen involverade i hur det lilla rummet ska utformas.

Barnen ska få vara med och bestämma vad som ska finnas i det lilla rummet som ska göras om.

Kompisböcker: Vi kommer att använda oss utav materialet kompisböcker som handlar om hur man är mot varandra 

3. Förväntade effekter

Att barnen upplever att de får vara med och påverka sin miljö på förskolan. Att de vågar utrycka sin åsikt och förståelse för att man måste komma överens.

 

 

 

 

4. Metodval

 

Kompisböcker, dokumentation, observationer

 

 

 

 

Resultat 

 

Ni använder olika metodval såsom t ex. dokumentation, intervjuer, observationer, enkäter 

 

för att få fram olika resultat av hur aktiviteter, lärmiljöer, bemötande och förhållanden i

 

verksamheten ger barnen möjlighet att utvecklas till empatiska, demokratiska och lärande

 

samhällsmedborgare genom det livslånga lärandet.

 

 

 

Exempel på att resultatbeskrivningar kan vara

  • Barnen utvecklar sina förmågor att….genom…
 •  


 • Vi ser att barnen vid flera tillfällen….
 •  


 • Ett tydligt mönster är….
 •  


 • Vi ser att …. lett fram till att…..
 •  


 • I vardagen kan vi se att barnen….
 •  


 • Här kan vi/ I denna situation kan vi se att barnen tydligt uttrycker jag känner….(Kännetecken)
 •  

 

Analys

 

 Man analyserar resultatet för att finna framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Detta gör man genom att se olika mönster i verksamheten och därmed kunna hitta de olika delarna som är utvecklande eller behöver utvecklas för att skapa helheten.säger nej 

 

 

 

Frågor man kan ställa sig och funderar kring för att se om mina förväntade resultat stämmer med de givna resultaten.

  • Vilka uttryck hade vi tänkt att det skulle ta sig i barngruppen?  Vilka har det tagit?
 •  


 • Vad var det för ett förändrat kunnande vi önskade se hos såväl individ som grupp? Syns den?
 •  


 • Hur har vårt förhållningssätt påverkat resultatet?
 •  


 • Vad har verktygen såsom lärmiljöer, gruppsammansättning, pedagogernas kompetens, kompetensutveckling m.fl. haft för påverkan för resultatet?
 •  

 

 

 

Exempel på formuleringar kan vara

  • Vi ser inte det förväntade resultatet när det gäller …. Istället ser vi….
 •  


 • Om vi jämför med tidigare år kan vi i år se….
 •  


 • När man tittar på förhållandet pojkar/flickor kan man se…
 •  


 • Om man jämför …. kan man se att ….
 •  


 • Här kan man urskilja….i förhållande till…..
 •  


 • Ett tydligt mönster är….
 •  


 • Vi tror att …. har gett barnen….
 •  

 


Nya insatser

 

Här beskriver ni vad ni ser att ni behöver jobba vidare med för insatser för att jobba i riktning mot de förväntade effekterna/utveckla de förväntade effekterna med utgång från det prioriterade läroplansmålet (punktform fungerar bra)

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: