Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brorsan är kung

Skapad 2020-02-05 18:49 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 4 Svenska
"Vad händer när ens vän tycker att man har ljugit - trots att man aldrig någonsin varit så ärlig?" Vi utgår i arbetsområdet från högläsning och parläsning av boken "Brorsan är kung" av Jenny Jägerfeld.

Innehåll

Syfte

Arbetsområdet ska stimulera elevernas intresse för att läsa och ge dem en inblick i hur texter kan läsas, tolkas och förstås. Eleverna tränar läsning genom att högläsa Brorsan är kung och textanalys (läsförståelse).

Eleverna kommer att lära sig använda olika lässtrategier och genomföra boksamtal för att tillsammans fördjupa upplevelsen av det lästa och sätta i gång tankar som kan kopplas till egen erfarenhet  eller andra texter/ filmer/ böcker.

 

Uppgift/Arbetssätt

I arbetsområdet Läsning ska du få möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att använda olika lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna,
 • din förmåga att läsa olika texter och skriva egna reflektioner kring det du läst,
 • din förmåga att samtala om olika texters innehåll,
 • din förmåga att förstå texters budskap.

 

Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna ägna mycket tid åt att läsa. Någon vuxen på skolan kommer ibland att läsa högt för dig och du kommer även själv att få läsa högt och samtala om du läst. 

I arbetet kommer vi att träna oss på att använda olika lässtrategier, varje strategi modelleras först av någon av dina lärare för att  du lättare ska kunna använda den på de texter du läser själv. Du kommer också regelbundet använda dig av din läslogg där tankar om ditt läsande samlas, och blir en utgångspunkt för boksamtal med dina klasskamrater.

 

Lässtrategier vi kommer att arbeta med:

 • backa och läs om (förtydliga oklarheter)
 • kopplingar (aktivera relevant förkunskap genom att koppla texten till det egna livet och egna erfarenheter, till andra texter man läst samt till kunskap man har om världen, tänkandet etc.)
 •  ställa egna frågor om texten
 •  leta ledtrådar (läsa mellan raderna och dra slutsatser)
  skapa bilder i huvudet (visualisera)
 •  reda ut oklarheter
 •  sammanfatta textens huvudpunkter

 

Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt

 • du kan högläsa text och anpassa läshastighet, intonation och betoning till innehållet
 • du kan läsa och skriva genom att någon vuxen på skolan lyssnar när du läser och genom att läsa de texter/svar du skriver (läslogg) och samtala med dig om dem,
 • du kan samtala om olika texter genom att någon vuxen på skolan lyssnar på dig när du pratar med eller berättar för klasskamrater om en text du läst eller lyssnat till, du kan förstå olika texters budskap genom att du får återberätta och samtala om deras innehåll.

Uppgifter

 • Vecka 14 Sv Brorsan är kung

 • Vecka 14 Sv Brorsan är kung

 • Sv Brorsan är kung Boksamtal vecka 14

 • Sv Brorsan är kung Boksamtal vecka 14

 • Vecka 13 Sv Brorsan är kung

 • Vecka 13 Sv Brorsan är kung

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Läsutvecklingsmatris år 4

FLYT

På väg
Ok
Bra
Toppen
Automatisering
Förmåga att samtidigt avkoda och förstå skönlitteratur och sakprosatexter skrivna för barn och ungdomar
Kan samtidigt avkoda och förstå enkla texter om välbekanta ämnen.
Kan samtidigt avkoda och förstå enklare skönlitteratur och sakprosa.
Kan samtidigt avkoda och förstå åldersadekvat skönlitteratur samt sakprosa
Kan samtidigt avkoda och förstå skönlitteratur och sakprosa på en för åldersgruppen avancerad nivå.
Prosodi
Förmåga att vid högläsning av åldersadekvata texter anpassa läshastighet, intonation, betoning och frasering till textens innehåll
Pauserar mellan meningar.
Pauserar mellan meningar samt vid kommatering. Gör längre pauser vid nytt stycke och försöker dela upp texten i meningsfulla avsnitt utifrån innehållet.
Gör paus vid interpunktion samt anpassar läsningen utifrån vilket skiljetecken som används. Gör längre pauser vid nytt stycke och delar upp texten i meningsfulla avsnitt utifrån innehåll.
Läser med inlevelse. Anpassar betoning, intonation och frasering utifrån texttyp och innehåll.

FÖRSTÅELSE

På väg
Ok
Bra
Toppen
Textens syfte och läsmetod
Förmåga att avgöra textens syfte och välja läsmetod utifrån läsningens syfte
Känner till att en text kan ha olika syften men har svårt att anpassa läsningen därefter.
Kan själv definiera vad syfte med texten är och kan med viss stöttning anpassa läsningen därefter.
Kan identifiera syftet med texten och kan på egen hand anpassa valet av läsmetod efter läsningens syfte.
Anpassar automatiskt läsmetod efter textens och läsningens syfte.
Skönlitteratur
Förmåga att kunna urskilja och återge/sammanfatta skönlitterära texters innehåll och handling
Kan i ett samtal redogöra för några händelser, karaktärer och miljöer i en skönlitterär berättelse.
Kan med hjälp av stödfrågor redogöra för de viktigaste händelserna i en skönlitterär berättelse, urskilja huvudkaraktärerna samt beskriva några för handlingen viktiga händelser
Kan på egen hand återge de viktigaste händelserna i en skönlitterär berättelse i kronologisk ordning, urskilja samt beskriva huvudkaraktärerna samt beskriva några för handlingen viktiga miljöer, såväl muntligt som skriftligt
Kan på egen hand återge såväl handling som eventuella parallellhandlingar i en skönlitterär berättelse, beskriva flera olika miljöer samt urskilja, beskriva, värdera och reflektera kring huvud- och bikaraktärer såväl muntligt som skriftligt
Lässtrategier 1
Förmåga att tolka och värdera både det som står uttalat och outtalat i texten
Kan visualisera när hon/han läser samt förutspå vad som ska hända framöver.
Ifrågasätter sin förståelse och börjar använda sig av olika lässtrategier för att få klarhet, t.ex. ställer frågor till sig själv och andra, backar och läser om. Kan även sammanfatta det han/hon läst.
Kan göra inferenser – dvs. förstår det som står outtalat i texten genom att använda sig av ledtrådar i texten, det han/hon redan vet, egna erfarenheter osv.
Använder sig automatiskt av flera olika lässtrategier för att förstå en text och kontrollera sin läsning/ läsförståelse. Kan dessutom redogöra för vilken eller vilka strategier som använts och varför.
Lässtrategier 2
Förmåga att dra slutsatser och föra resonemang om texter
Kan dra paralleller mellan det lästa och egna erfarenheter.
Kan dra paralleller till egna erfarenheter och utifrån dem dra slutsatser om textens innehåll och handling.
Kan dra paralleller mellan olika texter och typer av texter han/hon läst.
Kan dra paralleller mellan det lästa och aktuella och/ eller historiska händelser i omvärlden
Läsupplevelsen
Förmåga att beskriva sin upplevelse av läsningen
Berättar bara om sin läsupplevelse vid direkt förfrågan och har svårt att formulera längre svar om hur han/hon upplevt en viss bok/text.
Berättar vid förfrågan utförligt om hur han/hon upplevt en viss bok.
Deltar aktivt vid text- och boksamtal. Ställer frågor, lyssnar på kamraternas åsikter och ger respons.
Berättar på eget initiativ om bra böcker han/hon läst (även utanför skolans litteratur-undervisning). Tipsar ofta sina kamrater om bra böcker och författare.

ORD OCH BEGREPP

På väg
Ok
Bra
Toppen
Ordförståelsestrategier
Förmågan att använda sig av olika ordförståelsestrategier när han/hon stöter på okända ord och begrepp
Uppmärksammar att han/hon inte förstår innebörden av ett ord eller begrepp, men begränsar sökningen av information till själva ordet; stannar upp och studerar ordet, läser om, tittar på stavelser, ser om det påminner om något annat känt ord osv.
Försöker använda olika ordförståelsestrategier för att tolka okända ord och begrepp, såsom att se på ordets böjning, funktion, placering i meningen osv. men utökar sökningen så att den även innefattar texten kring ordet; dra slutsatser av sammanhanget, tar hjälp av illustrationer osv. Börjar även använda sig av hjälpmedel som ordlistor och liknande.
Använder sig av några/flera olika ordförståelsestrategier när han/hon stöter på ett okänt ord eller begrepp. Kan använda sig av hjälpmedel som ordlistor och liknande för att ta reda på betydelsen
Använder sig automatiskt och korrekt av ordförståelsestrategier när han/hon stöter på ett okänt ord eller begrepp och kan redogöra för vilken strategi han/hon använt och varför

ATTITYD TILL LÄSNING

På väg
Ok
Bra
Toppen
Läsvanor
När eleven läser.
Läser enbart i skolan.
Läser i skolan och ibland hemma.
Läser i skolan och någon gång i veckan hemma.
Läser i skolan och dagligen hemma.
Textval
Vad eleven läser
Läser enbart de texter han/hon möter i skolan.
Läser utöver skolans texter enbart en specifik texttyp på en enklare nivå.
Läser några olika typer av texter och har inget emot att prova på nya texttyper och författare.
Läser flera olika typer av texter och provar gärna på nya texttyper och författare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: