Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Salter och Elektrokemi

Skapad 2020-02-06 09:19 i Bohusskolan Ale
Grundskola 9 Kemi
Periodiska systemet, Salter I batterier sker reaktioner där kemisk energi omvandlas till elektrisk energi. Vad finns i ett batteri som ger elektrisk ström? Vad använder vi batterier till? Vad skulle det innebära för dig med en värld utan batterier?

Innehåll

 

Kunskapskrav vi skall arbeta med och bedöma:

 • Genomföra systematiska undersökningar utifrån givna och egna planeringar och använda utrustning på ett säkert och lämpligt sätt. 
 • Jämföra resultaten med frågeställningarna och drar slutsatser med koppling till kemiska modeller och teorier och föra resonemang kring resultatens rimlighet och hur resultaten kan förbättras. 
 • Göra dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram och bilder.
 • Få kunskaper om kemiska sammanhang och ge exempel, beskriva, förklara och visa på samband mellan dessa med användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
 • Lära om hur kemikalier och kemiska processer används i vardagen, samhälle och natur och beskriver då kemiska samband, energiomvandlingar och kretslopp. 
 • Föra resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och hur vi kan få en hållbar utveckling.

Instudering:

 • Kunna ange några oädla och ädla metaller samt förstå skillnaden mellan dem 
 • Kunna redogöra för vad som sker när atomer av en oädel metall kommer i kontakt med joner av en ädlare metall 
 • Kunna redogöra för hur kemisk energi omvandlas till elektrisk energi i Daniells element 
 • Kunna förklara hur ett brunstensbatteri är uppbyggt 
 • Kunna ge exempel på andra typer av icke uppladdningsbara batterier
 • Kunna redogöra för vad galvanisk korrosion är och hur korrosion kan förhindras
 • Kunna redogöra för hur elektrisk energi omvandlas till kemisk energi vid elektrolys
 • Kunna berätta vad galvanisering är
 • Kunna ge exempel på användning av elektrolys 
 • Kunna ge exempel på uppladdningsbara batterier med blybatteriet som främsta exempel
 • Skaffa en ingående förståelse för varför batterier ska samlas in
 • Kunna berätta mer om de egenskaper som gör den oädla metallen aluminium så speciell

Vi kommer att;

 • Ha genomgångar
 • Se film
 • Arbeta instuderingsfrågor
 • Genomföra laborationer

Material:

Tid:

 • vecka 5-11

Bedömningsuppgifter:

 • Prov
 • Laborationsrapport

Begrepp:

 • metall, metalloxid
 • salt
 • atom (neutral)
 • jon (negativ och positiv)
 • enkel och sammansatt jon
 • elektron
 • kristall
 • syra
 • bas
 • klorider, nitrater, sulfater och karbonater
 • närsalter
 • övergödning
 • brackvatten/bräckt vatten
 • fällning
 • elektrokemiska spänningsserien
 • galvaniskt element
 • plus- och minuspol
 • elektrolyt
 • korrosion
 • elektrolys

 

  

 

Uppgifter

 • Citronbatteri

 • Att bygga ett batteri

 • Riskbedömning för ett batteri

 • Galvanisk element - presentation

 • Elektrokemi - Lärarhandledning

 • Potatisbatteri

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kunskapskrav i kemi 7-9

Granska, kommunicera och ta ställning till information

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör: energi miljö hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med motiveringar som är… Och beskriver också tänkbara konsekvenser
...enkla
…utvecklade
…välutvecklade
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som…
…till viss del för diskussionerna framåt.
…för diskussionerna framåt
…för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Resonemangen är …
…enkla och till viss del underbyggda
…utvecklade och relativt väl underbyggda
…välutvecklade och väl underbyggda
Eleven kan använda informationen i diskussioner på ett…
…i huvudsak fungerande sätt.
… fungerande sätt.
…väl fungerande sätt.
Eleven kan använda informationen för att skapa texter och andra framställningar. Texterna och framställningarna är ….
…enkla och med viss anpassning till syfte och målgrupp
…utvecklade och med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
…välutvecklade och med god anpassning till syfte och målgrupp

Kemins metoder och arbetssätt

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven…
… bidra till att formulera dessa.
… formulerar dessa som efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån
…formulerar dessa.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och…
…huvudsak fungerande sätt.
…ändamålsenligt sätt.
…ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då …
…enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
...utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
...välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven för resonemang kring resultatens rimlighet. Resonemangen är….
enkla och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
utvecklade och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
välutvecklade och i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dessutom gör eleven dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Dokumentationerna är …
…enkla
…utvecklade
…välutvecklade

Kemin i vardagen, samhället och världsbilden

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang. Kunskaperna är…
….grundläggande
…goda
….mycket goda
Eleven visar detta genom att….
ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra resonemang om kemiska processer i: levande organismer, mark, luft och vatten. Resonemangen är….
enkla till viss del underbyggda och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
utvecklade och relativt väl underbyggda och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
välutvecklade och väl underbyggda och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället. Dessa undersökningar beskriver….
enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Dessutom för eleven resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön. Dessa resonemang är….
…enkla och till viss del underbyggda och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
…utvecklade och relativt väl underbyggda och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
…välutvecklade och väl underbyggda och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
När det gäller några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor kan eleven….
…beskriva och ge exempel på några.
…förklara och visa på samband mellan några.
…förklara och generalisera kring några.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: