Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Del 1 Skapande och estetiska uttrycksformer - nåntunaskolans fritidshem

Skapad 2020-02-06 09:22 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola F – 5 Bild
Långsiktig panering för Skapande och estetiska uttrycksformer. Vi kommer att arbeta med dessa aktiviteter under en lång period.

Innehåll

 

FRITIDSHEM, PLANERING (intern):

NULÄGE - grund för fortsatt planering:

Beskriv: elevernas intressen/behov, lokala mål på skolan/fritidshem


Eleverna uttrycker ett stort intresse för att arbeta med skapande samt olika estetiska uttrycksmedel. Vi vill utmana eleverna att prova på nya aktiviteter.


MÅL/SYFTE LGR 11, kapitel 4

Vilka förmågor ska utvecklas?

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Markera en eller flera av förmågorna...


...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,

...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

MÅL FRÅN ANDRA DELAR I LGR 11 (Del 1, 2 och 4)
 

CENTRALT INNEHÅLL

Vilket centralt innehåll ska behandlas/ingå? (Kryssa i rutorna)Språk och kommunikation

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Samtala om olika typer av texter.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande och estetiska uttrycksformer

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Hur olika material, redskap och tekniker kan användas för att skapa och uttrycka sig.

Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

 

Natur och samhälle

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.

Natur och samhälle

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.

Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

 

Hur ska vi arbeta/organisera? Vilka aktiviteter?VAD

HUR

Lärandemiljö:

  • Lokalitet, material, teknik

  • Metod, förhållningssätt...

NÄR

VEM (ansvarig)

 Bild 1  Måla på staffli - vattenfärger  Inomhus och utomhus  Tisdagar  1 personal
 Bild 2

 Teckna serier

Tänk ut vad serien ska handla om, skissa, färglägg, konturer m.m. med svart tunn tuschpenna.

 Röda fritids

Papper, blyerts, sudd, färgpennor, svart tusch.

  Tisdagar  1 personal
 Bild 3

 Årstidsträd

Klippa, klistra, färglägga, ev. "pynta"

 Röda fritids

Mallar, sax, lim, färgpennor. Ev. silkespapper m.m.

  Tisdagar  1 personal
 Bild 4

 Rita till you tube

Gå in på den kanal du valt från listan, följ anvisningarna.

 Röda fritids

I-pads, papper, pennor av olika slag

Lista på kanaler de kan använda sig av.

  Tisdagar  1 personal
 Textil 1  Brodera

 Gula fritids

Sygrejer - beroende på vad det är man ska sy.

 Tisdagar  1 personal
 Textil 2  Makramé

 Gula fritids

Garn som passar till makramé, sax, ev. nyckelringar

 Tisdagar  1 personal
 Textil 3  Väva

 Gula fritids

Vävramar, garn, varptråd.

 Tisdagar  1 personal
 Övrigt material 1  Skapa i lera

 Röda fritids

lera, redskap till det.

 Tisdagar  1 personal
 Övrigt material 2

 Gipsfigurer

OBS!!! Häll ej ut gips i diskhon!!!!!!!

 Röda fritids/gula fritids

Gips, formar

 Tisdagar  1-2 personal
UPPFÖLJNING OCH DOKUMENTATION

Beskriv: Vad ska utvärderas? Hur utvärderar vi? (personal, elever, andra)? Hur dokumenterar vi? Vad ska visas för elever/föräldrar? Hur?

När? Ansvar?


Vi utvärderar kontinuerligt med eleverna genom "gubbar" eller "tummar". Dokumentera genom fotografi m.m.

Personalgruppen utvärderar i slutet av terminen.

UTVÄRDERING

Beskriv: Hur gick det? Tankar framåt? (underlag till nytt nuläge)Kriterier/kännetecken på de förmågor som vi fokuserar på… (Hur visar eleverna att…) Effekten blev..

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: