👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Gläntan

Skapad 2020-02-06 14:21 i Älvdansens förskola Alingsås
Förskola
Beskriv arbetsområdet här. (ta bort denna text när ni skapar er egen planering)

Innehåll

Syfte (varför)

Beskriv här varför ni valt området/frågeställningen

(Tänk på att arbetsplanen, valda utvecklingsmål tillsammans med barnens intressen och behov ska vägleda)

 

Mål (vad) - klickas i längst ner i editorn

Beskriv här utifrån Lpfö 18 vilka mål ni valt

 

Nuläge och intention

a) Vilka intressen och förståelse kan ni redan uppfatta hos barnen som kan kopplas till målområdet?

b) Beskriv hur det märks utveckling skett vid målområdets avslut, vilken förståelse och vilka förmågor har barnen utvecklat då?

 

Genomförande (hur)

Beskriv hur ni planerar att genomföra aktiviteten/erbjudandet

Var ska ni vara och vilket material ska användas? 

Hur introducerar ni och genomför aktiviteten tillsammans med barnen? (växelverkan)

Hur ska aktiviteten/erbjudandet dokumenteras för att fånga intressen och utmana vidare?

 

Vem ansvarar för vad?

Beskriv här vem som ansvar för vad

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STÖDFRÅGOR TILL PEDAGOGERNAS UPPFÖLJNING

 

Veckoreflektion - korta anteckningar varje vecka

a) Vad visade barnen utifrån era erbjudanden?

b) Vad upplever ni att barnen lärt och på vilket sätt bidrog er undervisning till det?

c) Reflektioner ni fångat hos barnen efter genomförandet?

d) Hur utmanar/stöder ni vidare? (Vad händer om barnen möter...)

 

Månadsanalys - barnens lärande OCH vad i organisationen ni tror bidragit

Tänk på att arbetsplanen, valda mål tillsammans med barnens intressen och behov ska vägleda i analysen

 

Barnen - Progression - (förändrat kunnande jämfört med innan)

  • Vad ser ni för utveckling/resultat utifrån er undervisning?
  • Inom vilka olika områden utifrån Lpfö kan ni se att utveckling skett?
  • På vilket sätt har barnen haft inflytande i planeringen?

Organisation - vad av följande aspekter upplever ni har påverkat resultatet, vad har bidragit till lärande och förståelse

  • Introduktion/genomförande
  • Pedagogernas förhållningssätt
  • Miljö material
  • Dokumentation och reflektionsmetod

Upplever ni att flickor och pojkar givits samma förutsättningar att lära och utvecklas?

Hur har ni arbetat med Tillgänglig Lärmiljö för att möta alla barn och ser ni att det har gett något resultat?

Hur har ni arbetat med beslutade aktiva åtgärder och hur ser ni att det har gett resultat?

 

Hur går ni vidare

Fundera på - hur kan ni fördjupa/utveckla?

(Hur kan ni utveckla miljön, eller behov av mer ämneskunskap för att kunna fördjupa, utmana och stödja? Har ni tillräckliga strukturer för att möta alla barn? Utveckla dokumentationsmetoder?)