👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Var bor du?

Skapad 2020-02-06 14:21 i Ingareds förskola Alingsås
Förskola
Beskriv arbetsområdet här. (ta bort denna text när ni skapar er egen planering)

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

TA BORT STÖDTEXT NÄR NI FYLLT I

 

Syfte - varför?

Vår intention: utifrån läroplansuppdraget, arbetsplan och barngruppens intressen behov - varför väljer vi att just nu jobba med detta? 

(Skriv ner eventuell övergripande generativ frågeställning, vad tror vi väcker vår och barnens nyfikenhet?)

 

Läroplansmål:

Vilka mål i läroplanen kan vi koppla det här till? Välj max fyra mål, gärna färre.

Att tänka på -  målen i läroplanen kan både vara vida och långsiktiga eller “smala” och mer kortsiktiga. Båda varianterna kan man vilja koppla till planeringen

  • Vid start av ett temaområde - begränsa till få konkreta mål,

  • i månadsanalyser/nulägesanalyser - titta även på de långsiktiga målen


Var är vi? (Utgångspunkt)
Beskriv var vi upplever att barnen befinner sig just nu (intressen, nuvarande förståelse)
(Behöver vi pedagoger mer kunskap för att kunna utmana och stimulera? Hur skaffar vi oss det?)

 

Vart ska vi?

Detta vill vi att barnen ska lära och utveckla förståelse för

 

Genomförande - vad och hur ska vi göra?

Så här planerar vi att introducera och genomföra vår planering (Pedagogiska miljön och material? Platser att vara på?)

Vad ska och hur ska vi dokumentera?

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veckoreflektion v ….

Utgå från vår undervisning (planerad och spontan) har vi genomfört dessa aktiviteter:

a)Vad sa, visade/gjorde barnen, vid aktiviteten eller efter

b) Hur bidrog vi som pedagoger och hur bidrog miljö/material till lärandet

c) Hur går vi vidare, vad kan vi tillföra?

 

Månadsanalys 

Utvärdering av planering/planeringar

Syfte - vilken progression i barnens lärande och utveckling har ni sett samt utvärdera - vad i utbildningen kan ha bidragit till detta?

 

Barnens lärande - (progression - förändrat kunnande jämfört med innan)

  • Vad ser ni för utveckling/resultat utifrån er undervisning? Skillnad över tid? Lärde sig barnen det ni trodde?
  • Inom vilka olika områden utifrån Lpfö kan ni se att utveckling skett?
  • På vilket sätt har barnen haft inflytande i planeringen?

 

Vad av följande aspekter upplever ni har påverkat resultatet, vad har bidragit till lärande och förståelse?

  • Sättet vi organiserat på
  • Introduktion/genomförande
  • Pedagogernas förhållningssätt
  • Miljö material
  • Dokumentation och reflektionsmetod

 

Hur har vi gett gett flickor och pojkar samma förutsättningar att lära och utvecklas?

Hur har vi arbetat med tillgänglig lärmiljö för att möta alla barn vad har det gett för resultat?

Hur har vi arbetat med beslutade aktiva åtgärder har det gett resultat?

 

Vad blir vårt nästa steg, hur kan vi fördjupa/utveckla?

(ex, miljön, ev behov av ämneskunskap för att kunna fördjupa, utmana och stödja? Strukturer att utveckla för att möta alla barn? Utveckla dokumentationsmetoder?)