👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan

Skapad 2020-02-06 15:20 i 023251 Förskolan Gamlebyplan 9 Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Naturvetenskap, matematik och teknik

Innehåll

 

 1.Kartläggning

 

Vi har en barngrupp som vill vara med på de aktiviteter vi gör utifrån sina förutsättningar. Vi ser att flera barn är intresserade av djur och natur och andra, av bygg och konstruktion med olika material som till exempel plusplus, lego, klossar och att bygga kojor. Vi ser också att många barn väljer att pussla. Utifrån detta har vi valt att fokusera på naturvetenskap och matematik den här terminen. Fysiskt och psykiskt välbefinnande, språkutveckling och barnens inflytande ingår i alla rutinsituationer och aktiviteter.

 Vi har pratat mycket om vikten av att vi pedagoger använder språket på ett medvetet sätt.

 

 

2. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

 

Att barnen upptäcker vilka djur och växter som finns i skogen samt att lära sig vad som händer under de olika årstiderna.

 

Att barnen lär sig nya ord kopplade till naturvetenskap och matematik

 

Att barnen utvecklar sitt byggande både enskilt och i samspel med andra.

 

Att barnen hjälper varandra

 

Att barnen upptäcker och använder matematiken i vardagliga situationer.

 

Att barnen ska få känna att det finns tid att bara vara, inte känna pressen att prestera

 

 

 

 

 

3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

 

·         Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 Vi ordnar utomhusmiljön på altanen så att det finns utmaningar för barnen.

 Vi tillsammans med de andra arbetslagen planerar hur gården ska se ut för att utmana barnen i deras utveckling

 Vi tar med material till skogen för att utforska till exempel luppar, förstoringsglas, knivar, vitt tyg, m.m.

 

·         Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 Vi ser till att det finns material tillgängligt för barnens eget utforskande i naturvetenskap, matematik och teknik till exempel vatten, bägare, måttenheter, ficklampor, ljusbord, overhead, olika bygg och konstruktionsmaterial.

 

5. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.

 

Vi planerar aktiviteterna så att alla barn kan delta utifrån sina förutsättningar

 

Vi är närvarande och stöttande i barnens görande och varande

 

Vi använder språket medvetet under alla situationer,

 

Vi ger barnen tid för att lyssna och samtala.

 

Vi ger barnen tid att själva välja aktiviteter eller att välja att bara vara.

 

Vi arbetar i storgrupp, smågrupper

 

 

 

6.Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

 

Vi går till skogen 1 gång i veckan för att uppleva årstidens växlingar samt lära oss om naturen.

 

Vi sorterar papper, plast, kartong, mat och lämnar till återvinning.

Vi skapar med returmaterial

Vi samtalar med barnen om att ta hand om materialet så att det inte går sönder eller slösas på

Vi odlar i våra lådor på altanen och lär oss om kretsloppet.

Vi experimenterar med konstruktionsmaterial och skapandematerial.

Vi använder experimentböcker

Vi tar på oss matematikglasögon och lyfter upp matematik i alla situationer.

Vi utmanar barnen till logiskt tänkande. Hur ska saker sorteras, vad hör ihop, hur ska jag lösa det här.

Pussel: Logiskt tänkande, beskriva bilden för barnet, låta barnen använda olika strategier, samtala om bilden.

Antal, former, sortering, klassificering, kroppsuppfattning, tidsuppfattning, jaguppfattning

 Erbjuda barnen fysiska aktiviteter både ute och inne varje dag samt även tid för lugna stunder

 Samtala med barnen om hur vi mår

Vi arbeta med måltidspedagogik dels genom aktiviteter där vi använder Saperemetoden, skapande, experiment samt sätter vi fokus på vårt förhållningssätt vid matsituationerna.

Vi går till olika parker, fotbollsplanen och tar med oss olika redskap.

Vi ska planera lekar vi ska ha på altanen varje vecka.

 

 

 

7. Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete.

 

Vi tar fotografier, filmar, observerar och skriver ner

 Fråga barnen om de vill att vi ska ta bilder på dem

 Fråga barnen om vilka bilder de vill ska vara med på dokumentationerna.

vi använder OneNote för att följa upp målen, vi tar med oss dokumentationer, observationer

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18