👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden Åk5 VT2020

Skapad 2020-02-06 15:50 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
Medeltiden - livet i Norden. Från Vikingatidens slut till Vasatidens början.
Grundskola 4 – 5 Historia

Under medeltiden var de allra flesta människor bönder men allt fler städer och borgar växte fram, och kyrkor spred sig över Norden. Begreppet medeltid betyder "tiden mellan" antiken och renässansen och kallas ofta på engelska "the Dark Age", den mörka tiden eftersom livet ofta var väldigt hårt och tufft. Längre ner i Europa brukar det räknas som att medeltiden varade ungefär år 500-1500 men här i Norden ansluter vi oss till medeltiden senare, ungefär runt år 1050. Det är tiden efter det, fram till det att Gustav Vasa blir kung över Sverige, som vi ska arbeta med i detta tema.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Genom undervisningen i ämnet historia ska; 

 • Du ska utveckla kunskaper om att det som hände förr i tiden påverkat det som händer i vår tid och också påverkar det vi tror kommer att hända i framtiden.
 • Du ska också utveckla kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar förr och nu. Det ger dig en förståelse för olika levnadssätt.
 • Genom undervisningen ska du lära dig hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

Viktiga begrepp inom temat - Medeltiden

påven, stormän, nunnor, adel, biskopar, borgare, kloster, köpmän, hantverkare, munkar, fogde, de fyra stånden

Mål med temat "Medeltiden - livet i Norden"

Du ska kunna:

·         Förklara kyrkans betydelse och makt över folket.

·         Berätta om vilka Birger Jarl, Magnus Ladulås, Magnus Eriksson, den heliga Birgitta, drottning Margareta, Erik av Pommern Engelbrekt Engelbrektsson och Kristian II var.

·         Berätta hur städer började växa fram och hur de såg ut och fungerade.

·         Berätta om lag och ordning i samhället under medeltiden.

·         Förklara vilka de fyra stånden var och några av skillnaderna mellan dem.

·         Förklara vad Hansan var och varför den var viktig och hade makt.

·         Berätta om Kalmarunionen, ex. vilka länder som ingick.

·         Berätta om Stockholms blodbad

Centralt innehåll

 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom handel och migration, medeltidens handelssystem.
 • De nordiska staternas bildande.
 • Exempel på hur medeltiden kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Tidsbegreppet medeltiden och olika syn på dess betydelse
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu.
 • Informationssökning i några olika källor.

Hur ska vi lära oss detta? 

 • Jobba med läsförståelse och texter ur läroboken. Ta ut stödord och svara på frågor.
 • Se på film om Medeltiden 
 • Läraren förklarar svårare begrepp och händelser under genomgångar.
 • Grupparbete och redovisning om hur man levde på medeltiden.
 • Prov om Medeltiden.

Bedömning

Jag bedömer;

- Din förmåga att visa dina kunskaper om förhållanden, händelser och personer under medeltiden och din förmåga att använda dig av historiska begrepp

-Hur väl utvecklade och väl underbyggda svar du ger runt samhällsförändringar och förändringar i människors levnadsvillkor under medeltiden och hur det har påverkat vår tid.

-Ditt sätt att använda källor för att komma fram till dina svar och hur du funderar kring deras trovärdighet.

Det här visar du i - diskussioner kring filmer, läsförståelse, övningar, grupparbete och ett prov om medeltiden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Medeltiden

-->
-->
-->
Förmåga: Använda historiska begrepp för att analysera hur man kan skapa, ordna och använda kunskap i historia.
Du kan beskriva några viktiga personer under medeltiden. Du kan även förklara vilken betydelse dessa personer fick.
 • Hi  4-6
Du har baskunskaper om historiska personer under medeltiden.
Du har goda kunskaper om historiska personer under medeltiden.
Du har mycket goda kunskaper om historiska personer under medeltiden.
Förmåga: Använda historiska begrepp för att analysera hur man kan skapa, ordna och använda kunskap i historia.
Du kan beskriva några viktiga händelser under medeltiden.
 • Hi  4-6
Du har baskunskaper om historiska händelser under medeltiden.
Du har goda kunskaper om historiska händelser under medeltiden.
Du har mycket goda kunskaper om historiska händelser under medeltiden.
Förmåga: Använda historiska begrepp för att analysera hur man kan skapa, ordna och använda kunskap i historia.
Du vet vad de fyra stånden är och vad som utmärkte dem och hur de levde i de olika stånden.
 • Hi  4-6
Du vet vad alla stånden heter och kan på ett enkelt sätt beskriva hur de levde i de olika stånden.
Du vet vad alla stånden heter och kan på ett utvecklat sätt beskriva hur de levde i de olika stånden.
Du vet vad alla stånden heter och kan på ett välutvecklat sätt beskriva hur de levde i de olika stånden.
Förmåga: Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
Kyrkan och klostrens uppgifter och betydelse för människorna.
 • Hi
Du kan på ett enkelt sätt berätta något om kyrkans och klosterns uppgifter och betydelse för människorna
Du kan på ett utvecklat sätt berätta något om kyrkans och klosterns uppgifter och betydelse för människorna
Du kan på ett välutvecklat sätt berätta något om kyrkans och klosterns uppgifter och betydelse för människorna
Förmåga: Använda historiska begrepp för att analysera hur man kan skapa, ordna och använda kunskap i historia.
Du förstår hur handeln gick till på medeltiden och med vilka Sverige handlade med och vad vi handlade med för varor.
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du kan på ett enkelt sätt berätta om vad Hansan var. Du kan på ett enkelt sätt berätta om varför Hansan skapades och vilka varor vi handlade med.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta om vad Hansan var. Du kan på ett utvecklat sätt berätta om varför Hansan skapades och vilka varor vi handlade med.
Du kan på ett välutvecklat sätt berätta om vad Hansan var. Du kan på ett välutvecklat sätt berätta om varför Hansan skapades och vilka varor vi handlade med.
Förmåga: Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.
 • Hi
Du kan på ett enkelt sätt utvärdera vad olika källor kan lära oss om medeltiden.
Du kan på ett utvecklat sätt utvärdera vad olika källor kan lära oss om medeltiden.
Du kan på ett välutvecklat sätt utvärdera vad olika källor kan lära oss om medeltiden.