👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materia och värme

Skapad 2020-02-06 16:08 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Fysik
Vi tar reda på materia är, varför det är viktigt att kunna mäta materia, hur vi mäter, samt hur vi påverkas av värme. Litteratur: Fysik Direkt sid. 24-57,

Innehåll

 

  1. Syfte

   Detta arbetsområdet syftar till att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

   • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
   • genomföra systematiska undersökningar i fysik och 
   • använda fysiken begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och i samhället.
  2. Nyckelbegrepp: 

   Efter avslutat arbetsområde ska du känna till dessa begrepp:

   Materia, atom, molekyl, enhet, tumstock, aln, famn, tum, SI-systemet, metersystem, volym, massa, densitet, våg, storhet, prefix, värme, partikel, värmeutvidgning, utvidgar, temperaturskala, temperatur, termometer, celciusskalan, kelvinskalan, fahrenheitskalan, absoluta nollpunkten, värmeenergi, energi, joule, värmetransport, fast fas, flytande fas, gasfas, kondensation, smältpunkt, kokpunkt, förångning, stelning, fryspunkt, värmeledning, värmesströmning, värmestrålning, meteorologi, väderprognos, högtryck, lågtryck, väderfenomen, väder, klimat, atmosfär, golfströmmen. 

  3. Kunskapsmål

   Efter avslutat arbetsområde ska du känna till:

    

   Mått och materia s. 25-33 

   • Vad materia är.
   • Hur materia kan mätas. 
   • Äldre och nya måttenheter
   • Hur densitet kan undersökas.
   • Hur naturvetenskapliga upptäckter kan ha för betydelse för människans levnadsvillkor.  

   Värme s. 40-57

   • Vad värmen är 
   • Hur värme kan mätas 
   • Hur värme kan transporteras på olika sätt
   • Hur värme kan påverka omgivningen
   • Olika temperaturskalor
   • Meteorologi
   • Hur naturvetenskapliga upptäckter kan ha för betydelse för människans levnadsvillkor.
  4. Arbetsgång/arbetssätt
   • Genomgång
   • Digitala resurser (SLI, inläsningstjänst, Studi)
   • uppgifter – enskilt och i grupp
   • Samtal och diskussioner under lektionstid

   • Utförandet av laborationer

   • Läxor och prov

  5. Länkar:

    

    

    

   https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0E9MoA/4-arig-flickas-tunga-fros-fast

   https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/fysik/fysiken-i-naturen-och-samhallet/materia/hur-ar-en-atom-uppbyggd

   https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/fysik/fysiken-i-naturen-och-samhallet/materia/fast-flytande-och-gasform

   https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/fysik/fysiken-i-naturen-och-samhallet/materia/vad-ar-densitet

    https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/har-ar-nobelpriset-i-fysik-pa-en-minut
  6. Bedömning:
   1. Hur väl du visar dina kunskaper om målen i tal och i skrift.
  7. Bedömning  

   Jag kommer bedöma din förmåga att:
   1. Använda begrepp och förklarar om målen i ditt arbete, då du deltar i diskussioner eller skriver texter.
   2. Skiljer fakta från värderingar 
   3. Ser samband 
   4. Ta ställning och argumenterar för varför du tycker som du gör
   5. Beskriver konsekvenser kring innehållet i målen
   6. Deltar i diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Fy  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Fy  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
  Fy  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Fy  C 9
 • Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  C 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Fy  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 9