👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 2B

Skapad 2020-02-07 07:52 i Vasaskolan Ludvika
Vi kommer att möta Sally och Kurre som hjälper oss igenom matematikensvärld.
Grundskola 2 Matematik
Vi fortsätter att använda oss av Favorit matematik. Målet är att du ska få repetera och befästa dina kunskaper samt skapa djupare förståelse för de olika räknesätten. Du kommer att få lära dig mer om klockan, multiplikation med tabell 3 och 4, talen 0-1000, geometriska figurer, uppställningar vid addition och subtraktion.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska lära dig:

 • Klockan, analog tid

 • Träna på multiplikation med 2, 5 och 10
 • Multiplikation med 3 och 4
 • Strategier för problemlösning

 • Talen 0-1000
 • Positionssystemet, ental, tiotal och hundratal
 • Tal i olika kulturer genom historien
 • Att jämföra och storleksordna tal
 • Addition och subtraktion, huvudräkning i talområdet 0 till 100
 • Addition och subtraktion, huvudräkning i talområdet 0 till 1000

 • Geometriska objekt, punkt, linje och stråle, sträcka och öppen polygon och vinkel
 • Geometriska objekt, månghörningar, rektangel, kvadrat, kub, cirkel och klot
 • Cirkeldiagram
 • Mätning, enheten liter och deciliter

 • Addition och subtraktion med uppställning i talområdet 0 till 1000
 • Enheterna meter, centimeter, kilometer, kilogram och gram
 • Omkrets

Du ska ges möjlighet att utveckla och träna din förmåga att:

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, tex vid problemlösningar.
 • Föra och följa matematiska resonemang, tex vid samarbete, gemensamma genomgångar.
 • Använda matematiska begrepp och se samband mellan begreppen, tex addition och subtraktion, eller addition och multiplikation.
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder tex utläsa av en instruktion, bild eller räkneberättelse vilket/vilka räknesätt som kan användas.

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska lära dig detta genom att:

 • Gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter
 • Arbeta i din arbetsbok samt med extrauppgifter där du befäster metoder och strategier.
 • Delta i diskussioner och samtal om valda strategier och beräkningar.
 • Arbeta laborativt.
 • Befästa, analysera och resonera runt olika begrepp.
 • Göra egna och lösa problemuppgifter enskilt, i par och i grupp.

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att:

 • Din förmåga att föreslå lösningar i uppgifter och problem, se samband och rimlighet i en lösning, jämföra likheter och skillnader.
 • Din förmåga att förstå och befästa viktiga begreppen som: begrepp gällande klockan, talmönster, multiplikation, faktor, produkt, hundratal, tusental, dela upp, punkt, linje, sträcka, vinkel, triangel, klot, rätblock, kub, liter, deciliter, enhet, rimligt, avrunda, meter, centimeter, kilometer, gram, kilogram.
 • Din förmåga att reflektera och välja strategier, pröva och ompröva.
 • Din förmåga att samtala, resonera och kommunicera. Redogöra och formulera.

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan:

 • I gemensamma diskussioner
 • I enskilt och i grupp/par-arbete
 • I genomgångar
 • I arbete i arbetsboken samt extrauppgifter
 • Diagnoser 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3