Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EPP - Samhälls Åk 9 - Källkritik, demokrati, ekonomi och samhällsfrågor.

Skapad 2020-02-07 10:08 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Under det här momentet kommer vi fokusera på tre områden, källkritik, demokrati, samhällsfrågor och samhällsekonomi. När det gäller källkritik så ska vi öva upp vår förmåga att värdera källor. Vi har i samband med historiemomentet arbetat med begreppet Ädelost som en utgångspunkt. Vi ska bygga vidare på detta och utveckla våra förmågor att bedöma mer samtida källor. Du stöter ständigt på en massa information när du är inne på internet hur gör du då för att bedöma trovärdigheten? Idag talas det om fake news, alternativ fakta och deep fakes, vad är detta? Hur ska vi förhålla oss till det? Vi ska också titta på olika argument som används i debatter. Är argumenten hållbara och logiska? Eller används argumenten för att påverka våra känslor och lura oss? Demokratiavsnittet blir en repetition utifrån begrepp och kännetecken på ett demokratiskt samhälle och jämförelse med diktaturer. Vi ska också repetera hur Sverige styrs. Ekonomidelen kommer främst fokusera på samhällsekonomi. Hur hushållens, företagens och den offentliga sektorns ekonomi hänger ihop och påverkar varandra. Vi kommer också resonera hur Sverige är en del av en globaliserad värld och hur vi och vår ekonomi påverkas av detta. Det här momentet kommer också vara en del av det ämnesövergripande området "Min röst i världen". Vi ska då träna oss på att ta ställning till olika samhällsfrågor utifrån fakta och värderingar. Det kan vara aktuella samhällsfrågor samt frågor som intresserar er som elever.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med? Vad ska vi lära oss?

Vi ska som sagt repetera grunderna i vad som kännetecknar en demokrati med fokus på begreppen. Därefter kommer vi arbeta med källkritik samhällsekonom och samhällsfrågor. Tanken är att vi ska utveckla följande förmågor:

 • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet
 • analyser samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.

Titta också gärna på dokumentet "Viktiga kunskaper och begrepp" som finns i classroom.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer arbeta med utgångspunkt i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt.  Förståelsen av begrepp och förmågan att kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt kommer att vara viktig. Vi ska analysera flera texter men också filmklipp utifrån ett källkritiskt perspektiv. De flesta uppgifterna kommer att vara utformade på det sättet att man kan göra dem på olika nivåer.  Ibland kommer man kunna välja arbetsätt och vi kommer också pröva på något rollspel. Några av övningarna kommer vara kopplade till ett kooperativt lärande, där vi ska lära oss tillsammans och av varandra. Det kommer också ingå genomgångar och gemensamma uppföljningar under momentet.

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Du kommer i samband med vissa arbetsuppgifter kunna välja arbetssätt, svårighetsgrad och arbetsmaterial. Vi kommer också tillsammans titta på eventuella  datum för prov och redovisningar.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Du kommer kunna visa dina förmågor under lektionerna i samband med diskussioner och uppgifter men också vid några skriftliga provtillfällen. Det är dock viktigt att veta att jag bara bedömer det bästa du har visat kopplat till varje förmåga. Fråga så mycket som möjligt och visa hur du tänker.

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

Jag skriver in allt i google kalender och i classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  C 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  A 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: