Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7 Teknik Nta - Smartare produkter

Skapad 2020-02-07 12:16 i Aspenskolan Tierp
Grundskola 7
Smartare produkter är ett tekniktema där programmering av ett elektroniksystem en s.k micro:bit, är grunden för att lösa olika tekniska problem.

Innehåll

Pedagogisk planering

 

Mål och syfte

 Du ska kunna hantera din egen tekniska vardag. De tekniska produkter som behandlas i temat är sådana som kan finnas i din närhet och som du på olika sätt kan ha träffat på tidigare. I din vardag rör du dig i den digitala världen med datorteknik och elektronik. För att kunna orientera dig i denna värld behöver du lära sig att använda digitala verktyg och produkter, Den digitala tekniken måste synliggöras för att du ska förstå digitaliseringens påverkan på samhället och kunna förhålla dig kritisk till denna tekniska förändring.

Temat är även till för att väcka intresse hos dig som elev för programmering.

Förmågor du har möjlighet att utveckla under detta temaarbete

Förmåga att:

-identifiera drivkrafter bakom teknikutvecklingen som gör att produkter i vår vardag får nya funktioner med hjälp av integrerade elektroniksystem.

-se mönster i den tekniska förändringen där vardagsprodukter blir digitala och uppkopplade.

-urskilja och identifiera konkreta exempel på tekniska produkter som med hjälp av integrerade elektroniska system kan uppfylla önskningar och lösa tekniska problem.

-analysera tekniska lösningar och för-och nackdelar med dessa.

-värdera konsekvenser på individ, samhälle och miljö som användning av digitala och uppkopplade produkter medför.

-använda grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering.

-utarbeta förslag till tekniska lösningar med hjälp av programmering och elektroniska komponenter.

Centralt innehåll

Tekniska lösningar

 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system.
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information.
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system vid produktion och distribution av elektricitet.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för att utveckla tekniska lösningar

 • Teknikutvecklingens olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna samverkar.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering med hjälp av programmering.
 • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbetet för att göra simuleringar.
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp och symboler som flödesdiagram och händelsekedjor.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data.
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter.

  Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

  Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

  Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

  Uppdragen i Smartare produkter
   

  Uppdrag 1 - smartare produkter omkring oss.

  Vi tittar på ett par vardagsprodukter för att se vilka för- och nackdelar de nya digitala funktionerna har .Genomgång av temat.

  Uppdrag 2 - Smartare vägmärken

  Analys av tekniska lösningar för vägskyltning

  Utarbeta ett förslag till en teknisk lösning med en händelsekedja genom att göra en prototyp av en VMA-skylt. Vi lär oss grunderna i micro:bits utvecklingsmiljö.

  Vi får förståelse för vikten av teknisk standardisering.

  Uppdrag 3 - smartare skyltar

  Diskussionsuppgifter kring varumärken,

  Vi tränar på grunderna i micro:bits utvecklingsmiljö genom att testa och förbättra tre enkla program för skyltar.

  En utmaning kring att urskilja geometriska och matematiska mönster.

  Uppdrag 4 - smartare reklam

  Diskussionsuppgift kring reklam och tekniska lösningar för reklamskyltar på fotbollsarenor.

  Vi utvecklar säkerhet på grunder i micro:bits utvecklingsmiljö genom att utveckla två prototyper av reklamskyltar.

  Vi diskuterar kring namn, ord och symboler används på olika vis produktnamn och varumärken.

  Uppdrag 5 - smartare information

  Diskussionsuppgift kring hur tekniken påverkat samhällsutvecklingen mot ett informationssamhälle.

  Vi introducerar micro:bit-kortet och överföring av program till detta med prototyp från uppdrag 4.

  Vi utvecklar prototypen med en temperatursensor så micro:biten bildar ett tekniskt system av sensor, processor och skärm.

  Vi undersöker olika temperaturer i vår omgivning med vår prototyp temperaturmätaren.

  Uppdrag 6 - smartare stegräknare

  Vi analyserar tekniska lösningar där accelerometer används som krockkudde och cykelhjälm.

  Vi gör en prototyp av en stegräknare med hjälp av given händelsekedja och genom att använda variabler.

  Vi förbättrar prototypen genom att göra simulerade tester för att undersöka olika alternativ för indata från accelerometern.

  Vi gör systematiska tester "på riktigt" med vald indataalternativ.

  Vi avslutar med en värderingsuppgift om konsekvenser av att digitalt övervaka kroppsparametrar.

  Uppdrag 7 - smartare resultatmätare

  Vi utvecklar en prototyp av en resultattavla med hjälp av en händelsekedja, samt mer avancerad programmering med villkorssatser.

  Vi gör förbättringar av prototypen genom att tillföra fler funktioner.

  Vi urskiljer och analyserar olika elektroniska lösningar för sargreklam på ishockeyrinkar.

  Uppdrag 8 - smartare ljusmätare

  Vi tittar på olika tekniska lösningar för att skapa ljus och hur elektriska lösningar påverkat vardagslivet.

  Vi utvecklar en prototyp av en ljusmätare genom att använda tidigare inhämtade programmeringskunskaper.

  Vi undersöker ljusnivåer på skolan med prototypen.

  Vi utvecklar en förbättrad ljusmätare som visar text.

  Diskussionsuppgift - kring hur elektrifieringen kring förrförra sekelskiftet påverkade samhället och hur nya innovationer krävde tekniska system.

   

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: