👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2020-02-10 06:29 i Björndammens skola F-6 Partille
Grundskola F Religionskunskap Samhällskunskap
Har du funderat kring hur lagar och regler kommer till? Har du undrat vad som händer med de som begår brott? Det ska du få lära dig i det här arbetsområdet då vi kommer att arbeta med olika brottsfall. Vi kommer att undersöka varför lagar tillkommer, hur de efterlevs och hur man ska göra om de inte gör det.

Innehåll

Lag och rätt

Årskurs 5

Syfte - Du kommer ges möjlighet att utveckla ...

 • ...reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar utifrån etiska begrepp och modeller

Mål - Efter avslutat område ska du kunna ...

 • ...redogöra för vad de mänskliga rättigheterna är, och i synnerhet barnkonventionen, samt kunna resonera kring huruvida de efterlevs eller inte.
 • ...argumentera för något förbättringsområde där de mänskliga rättigheterna inte efterlevs. 
 • ...använda etiska begrepp så som rätt, orätt, jämlikhet och solidaritet, för att resonera kring moraliska frågeställningar. 

Centralt innehåll - Du kommer att arbeta med ...

 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter. 
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • Några etiska begrepp som rätt och orätt. 
 • Vardagliga moraliska frågor som rör identitet, jämställdhet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning. 

Arbetsformer - Du kommer att ..

 • diskutera och argumentera i par och i grupp. 
 • genomföra en undersökning i par.
 • läsa olika texter på nätet och i läroböcker.
 • titta på filmer.

Bedömning - Du kommer att bedömas utifrån hur du ...

 • i din argumenterande text (kopplad till svenskan) uttrycker dina ståndpunkter och resonerar kring huruvida de mänskliga rättigheterna efterlevs. 
 • i din plansch kan redogöra för gången mellan brott och straff. 
 • i din SO-bok resonerar kring etiska frågor och använder de etiska begreppen. 

Du kommer att arbeta med detta arbetsområde i ca 6 veckor.

Matriser

Re Sh
Lag och rätt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
uttrycka ståndpunkter
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Du har ännu inte visat att du kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Du har visat att du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Du har visat att du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Du har visat att du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
redogöra för de mänskliga rättigheterna
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Du har ännu inte visat att du kan redogöra för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ge exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ge exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ge exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ge exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
undersöka samhällsfrågor
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Du har ännu inte visat att du kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Undersöka rättsliga strukturer
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Du har ännu inte visat att du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga, strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
resonera kring moraliska frågor
 • Re  E 6
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
 • Re  A 6
Du har ännu inte visat att du kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.