👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband, år 7

Skapad 2020-02-10 10:14 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 7 Matematik
Vi jobbar med koordinatsystem, gradera koordinataxlar, rita och avläsa grafer. Proportionalitet och procent samt deras samband. Uttrycka andel i bråk och procentform. Procent för att uttrycka förändring samt beräkningar i procent.

Innehåll

Förmågor i fokus

Det här kommer vi att arbeta med i undervisningen:

Boken Matematik X

Arbetsblad

Förmågorna i fokus

Spel

Genomgångar

Diskussioner

Problemlösning

Arbete i EPA-modellen

Snabbtest

Elevbedömning 

Diagnos/prov

Vad du ska kunna (efter avslutat arbetsområde):

 • Centrala metoder inom området
 • Använda aktuella begrepp se nedan
 • Visa hur du löser uppgifterna skriftligt/muntligt
 • Föra resonemang samt följa andras resonemang

Kunna använda och förklara följande begrepp

 • koordinatsystem
 • x-axel, y-axel
 • origo
 • graf
 • proportionalitet
 • medelhastighet
 • andel
 • förkortning
 • enklaste form
 • förlängning
 • del
 • det hela
 • procent
 • decimalform
 • procentform

Metoder för att:

·         Rita koordinatsystem (gradera axlarna), sätta ut koordinater

·         Avgöra om en graf är proportionell

·         Räkna med tid, sträcka och hastighet

·         Förkorta och förlänga bråk

·         Uttrycka bråk på olika sätt

·         Storleks-ordna bråk

·         Uttrycka andel i bråk och procentform

·         Olika uttryckssätt, bråk, decimalform och procentform

·         Beräkna procent

Hur får du visa dina kunskaper:

Vid genomgångar, samtal enskilt, par och helklass

Arbete under lektioner

Läxor

Snabbtest

Diagnoser

Problemlösning

Bedömningsuppgifter: diagnos, prov

Bedömning:

-via matris som bifogas i planeringen

 

Filmklipp:

4.1 https://www.youtube.com/watch?v=MRCqLxn_2Oo&list=PLsoSX3GymcNFCqZVXj5naVrwkpsrg3U2O&index=21 

4.2 https://www.youtube.com/watch?v=6a6v33dBsKc&list=PLsoSX3GymcNFCqZVXj5naVrwkpsrg3U2O&index=22 

4.3 https://www.youtube.com/watch?v=DUohruOYvKs&list=PLsoSX3GymcNFCqZVXj5naVrwkpsrg3U2O&index=26 

4.4 https://www.youtube.com/watch?v=hpbtnDIxtyo&list=PLsoSX3GymcNFCqZVXj5naVrwkpsrg3U2O&t=0s&index=26

4.5 https://www.youtube.com/watch?v=c-dar_k2Rs8&feature=youtu.be

4.6 https://www.youtube.com/watch?v=SUAf2T11wv0&list=PLsoSX3GymcNFCqZVXj5naVrwkpsrg3U2O&index=28

4.7 https://www.youtube.com/watch?v=OwWlydgc4oA&list=PLsoSX3GymcNFCqZVXj5naVrwkpsrg3U2O&index=29

 

 

Uppgifter

 • Plugga till prov

 • Elevplanering

 • Elevplanering

 • Hur pluggar jag till provet?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kunskapskrav matematik åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva med matematiska uttrycksformer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Uttrycksformer & begreppens relation
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja och använda matematiska metoder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.