Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bullerbyn Teamplan - Barns delaktighet och inflytande - Ht19/Vt20

Skapad 2020-02-10 15:39 i Hultets förskola Partille
Teamplan, Furulunds förskolor
Förskola
2.3 Barns delaktighet och inflytande Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Innehåll

Vart ska vi?

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem. 

 

Hur gör vi?

        Hitta alternativa sätt för de små barnen att göra egna val (ex. klossar)

       Spela teater för barnen och sedan prata om vad som hände

       Arbeta med känslor

Hur blev det?

Vi har under hösten arbetat mycket med känslor. Vi har arbetat med de vanligaste känslorna; glad, ledsen och arg.

-delårsutvärdering 7 januari 2020

 

Under höstterminen arbetade vi med att benämna och identifiera känslor tillsammans med barnen när de uppstår i vardagliga situationer, men också vid planerade tillfällen så som samlingar.  Detta har vi sedan arbetat fortlöpande med under året och kommit tillbaka till vid behov. -utvärdering 4 maj 2020

 

Var är vi?

Det har inte blivit någon teater uppspelad för barnen under hösten. Till viss del gör barnen egna val under dagen. De får välja vad de vill leka med, vad de vill smaka på under lunchen och ibland vilka klädesplagg de vill ha när de går ut (ex välja vantar eller mössor när det finns fler alternativ). De som inte kan uttrycka sig språkligt kan istället visa genom att peka eller med kroppsspråket. Barnen kan självmant hämta saker och söka upp en pedagog för att visa att det är detta hen vill göra nu. Vi tvingar oss inte på barnen för tröst, lämning osv, utan vill barnet hellre bli tröstad av en annan pedagog sätter vi deras välbefinnande först.

Vi vill försöka börja arbeta med en enklare aktivitetstavla och därigenom visa på att beslut som tas där leder till något annat. Vi börjar i en väldigt liten skala med ett fåtal barn för att sedan utvärdera. -delårsutvärdering 7 januari 2020

 

Vad har varit särskilt framgångsrikt?  Vad har vi lyckats bra med?

Vi upplever att barnen kan identifiera och benämna känslouttrycken glad, ledsen och arg samt förhålla sig till dessa.

Vad är orsaken till att vi lyckats bra med detta?

Detta är ett fortlöpande arbete som alltid behöver hållas aktivt, särskilt på en yngrebarnsavdelning. Genom vårt förhållningssätt lär vi barnen att tidigt identifiera ansiktsuttryck och reagera därefter.

Vad har vi lyckats mindre bra med?  Vad är orsaken till detta?

Det har varit svårt att hitta strategier för att arbeta med exempelvis demokratiska val. Att spela teater för barnen har inte heller fallit sig naturligt utifrån vart vi befunnit oss med barngruppen.

Vilken utveckling ser vi hos barnen i riktning mot målet?  Hur märks det?  Ge konkreta exempel?

Barnen får möta situationer där det till exempel inte är ’rättvist’ i det avseendet att alla får samma mat, följa med och hämta frukt, duka.

Är vi på rätt väg?

Det förekommer etiska dilemman som vi hanterar tillsammans med barnen, såväl i vår vardag som i litteratur vi läser. Däremot tar vi oss inte an etiska dilemman enligt de strategier vi lagt upp vid läsårets start.

Vad ska vi bevara?  Vad behöver vi förändra, lägga till, ta bort eller förbättra så att det kommer barnen till godo och gynnar deras utveckling och lärande i relation till målet?

Vi vill fortsätta vårt arbete med känslor. Vi skulle kunna utveckla arbetet med etiska dilemman. Vi vill arbeta vidare med att barnen blir mer delaktiga i sitt val av aktivitet, bland annat genom att göra material mer tillgängligt, men även genom diskussioner med barnen.

-utvärdering 4 maj 2020

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: