👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan 19/20 Lillberget avd. 9

Skapad 2020-02-10 16:49 i Lillbergets förskola Söderhamn
Förskola
Arbetsplan 19/20. Lillberget Avd. 9

Innehåll

 Under 2019/20 kommer vi att arbeta mot målen:

* Digitalisering tillsammans med barnen

* Pedagogiska uteaktiviteter utomhus som leder till hållbar utveckling

* Leken

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn och utbildning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

 

Mål för likabehandlingsarbetet

 

 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 

 

 

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

 

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 

• sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

 

• förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

 

• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

 

 

 

 • Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

   

 

Prioriterade mål för förskolan:

 

 

 

 

 

Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?

 

 

 

 

 

 

Arbetsprocess:

 

Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen?

 

  

 

 

 

 

Ansvarig/Ansvariga:

Hela arbetslaget

 

 

 

 

 


 

 

2.2 UTVECKLING OCH LÄRANDE

 

 

 

Mål – identitet och kroppsuppfattning

 

 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 

 

 

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

   

 

  • Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

 

 

 

Prioriterade mål för förskolan:

 

 

 

Alla barn ska ges rika möjligheter till att utveckla sin

 

 

 • intresse för berättelse, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa, 

 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

   

   

  Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen

   

      

 

 

 

         * barnen är digitala problemlösare, kan förstå och följa instruktioner, lyssna och tänka i flera steg

         * barnen har fått ökat intresse för hållbar utveckling och en nära relation/kunskap till växter och naturen

         * barnen har genom leken lärt sig/inspirerats att ta till sig normer och värden

 

 

 

Arbetsprocess:

 

Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen?

 • i undervisningen använda digitala redskap tex Blue-bot, lärplatta och mikroskopet puck.

 • genom att barnen själva får programmera varandra, följa algoritm tex pärlor/domino i viss följd.

 • fortsätta med naturdagar och promenader i vår närmiljö, besöka kommunens växthus och statsparkerna utifrån vårt projekt Söderhamn 400 år. Fokusera på de viktiga val vi kan göra för natur och miljö, med fokus på hållbar utveckling,
 • skapa kreativa och lekstimulerande miljöer som inspirerar barnen och ger dem lekstyrka, vi pedagoger ska vara medlekare och skapa sammanhängande tid för lek fortsätta med regellekar/organiserade lekar som tex gömma nyckel.

   

   

  Ansvarig/ansvariga: Hela arbetslaget

 

 

 

 

 


 

 

Mål – språk och kommunikation

 

 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 

 

 

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd, och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner

 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

 

  • Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

    

 

Prioriterade mål för förskolan:

 

 

 

Alla barn ska ges rika möjligheter till att utveckla sin

 

 

 

 •  

   

  Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?

   

   

   

  Arbetsprocess:

   

  Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen?

   

   

   

  Ansvarig/ansvariga:

   

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Mål – matematik

 

 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 

 

 

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

 

  • Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

 

 

 

Prioriterade mål för förskolan:

 

 

 

Alla barn ska ges rika möjligheter till att utveckla sin

 

 

  

 

Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?

  

 

Arbetsprocess:

 

Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen?

 

 

 

Ansvarig/ansvariga: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Mål – naturvetenskap och teknik

 

 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 

 

 

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,

   

 

  • Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

 

 

 

Prioriterade mål för förskolan:

 

 

 

Alla barn ska ges rika möjligheter till att utveckla sin

  

Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen

 

  

 

Arbetsprocess:

 

Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig/ansvariga

 

 

 

 

 

 


 

 

2.3 BARNS INFLYTANDE

 

 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 

 

 

• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

 

• utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

 

• utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska

 

principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande

 

 

 

 • Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

 

 

 

Prioriterade mål för förskolan:

 

 

 

Alla barn ska ges rika möjligheter till att utveckla sin

 

 

 

 •  

   

  Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?

   

   

   

  Arbetsprocess:

   

  Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen?

   

   

   

  Ansvarig/ansvariga

   

 

 

 

 

 

 

 


 

 

2.4 FÖRSKOLA OCH HEM

 

 

 

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.

 

 • Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

 

 

 

Prioriterade mål för förskolan:

 

 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan

 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer.

   

  Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?

   

   

  Arbetsprocess:

   

  Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen?

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig/ansvariga: Hela arbetslaget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.5 SAMVERKAN MED FÖRSKOLEKLASSEN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMET

 

 

 

Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Samarbetet ska utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet.

 

När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid över­gången till nya verksamheter ska särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd.

 

 

 

 • Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

 

 

 

Prioriterade mål för förskolan:

 

 

 

 •  

 •  

   

  Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?

   

 •  

 •  

   

  Arbetsprocess:

   

  Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen?

   

   

   

   

  Ansvarig/ansvariga:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


 

 

2.6 UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING

 

 

 

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika målområdena. Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas till vara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull.

 

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksam­hetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram.

 

 

 

 • Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

   

  Prioriterade mål för förskolan:

   

 

 

 

Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?

 

 

 

 

Arbetsprocess:

 

Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen?

 

 

 

Ansvarig/ansvariga:

 

 

 

 

 


 

 

Prioriterade mål för förskolan:

 

 

 

 

 

 

Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?

 

 

 

 

 

Arbetsprocess:

 

Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen?

 

 

 

Ansvarig/ansvariga:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning sker t.ex. (fiktiva datum) den 14/9, 15/10, 3/2, 4/3, 15/4

Utvärdering sker t.ex. (fiktiva datum) den 3/12 samt den 30/5.

 

Använd det dokument som heter Redovisning Uppföljning, utvärdering och utveckling, bilaga 1.

Matrisen Pedagogisk dokumentation, rutan och snurran,

bilaga 2.

Underlag för utvecklingssamtal, bilaga 3. 

Utvärdering av inskolningen, bilaga 4. 

Mall för årsredovisning till hemsidan, bilaga 5.