👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Analysrutin och bedömningsunderlag-yngre barn ht-19

Skapad 2020-02-11 15:13 i Upptäckarna ULNA Förskolor
Förskola
Analysrutiner-yngre barn-ht-19

Innehåll

Underlag för sammanfattande analys och reflektion för pedagogerna på förskolan (Pedagogerna)

Frågeställningarna inom varje område nedan syftar till att klarlägga om verksamheten överensstämmer med de nationella styrdokumenten.

Se vidare i Läroplanen för förskolan och Skollagen.

 

·       Vad har ni fokuserat på under året, vilka prioriterade mål har Ni jobbat mot?

·       Vi har arbete mot dessa mål: Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.

·        förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur

·       förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning.

·       förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

·       ett nyanserat talspråk och ordförråd

·       förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

·       Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

·       förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och förmiljön i förskolan.

·       får en god introduktion i förskolan

·       Har en tillitsfull relation med förskolans personal

·       Får möjligheter till delaktighet i verksamheten 

·       Kan uttrycka tankar och åsikter

·       Vet vilket förhållningssätt är önskvärt i förskolan och vilka regler gäller, för att främja barns utveckling till en ansvarskännande män­niska och samhällsmedlem.

 

·       På vilket sätt har barnens lärande förändrats i relation till de prioriterade målen?

·       På vilket sätt har Ert egna lärande som pedagoger förändrats i relation till de prioriterade målen?

Normer och värden  

  • Resultat och analys av måluppfyllelsen (Hur blev det? Varför blev det så?)

Vi pedagoger har varit närvarande och bjuder in alla barn i leken för att alla barn ska kunna leka med varandra. Plockning av leksaker har vi gjort ibland till en matematisk uppgift (sortering av leksaker) och det har fungerat bra. Genom att vara närvarande har vi kunnat följt barnen vid konflikter och visat på hur man säger eller gör förlåt. Knuffar och slag har minskat någorlunda bland barnen.  

  • Utvecklingsinsatser framöver, (Hur går vi vidare?)

Ta fram arbetssätt så hela arbetslaget arbetar mot samma mål. Vi fortsätter på samma sätt då det har visat att det fungerar.

 Utveckling och lärande

  • Resultat och analys av måluppfyllelsen (Hur blev det? Varför blev det så?)

Genom regelbunden utflykt till bestämd plats har vi kunnat se att barnen har lärt sig att det inte växer några blåbär, att träden inte har några löv, och att skogen ändrar skepnad- grönt blir succesivt till - brunt när det är kallt. Vi har fokuserat oss på ekorren och det har lett till att barnens kunskaper kring djuret har ökat. Barnen berättar och visar vad ekorren äter och vart den bor. Även vårdnadshavare har berättat att barnen kan mer om ekorren nu än förut.

Genom olika planerade och spontana undervisningstillfällen har barnen fått ökat förståelse för olika begrepp som tomt/fullt hink eller dylikt, lätt/tungt, stor/liten boll, bakform, naturmaterial. Vi ser ökad förståelse vad gäller antal och ordning när barnen bygger olika konstruktioner. Barnen nämner hur högt de har byggt eller hur många våningar deras hus består av. Barnen har också experimenterat med hjälp av geometriska former om deras hus/garage rymmer ett mindre fordon eller större. Genom olika vuxenledda lekar har barnen skapat en förståelse för ordning och antal och kan räkna upp till 5–6.  Barnens intresse för att skapa och bygga med olika material har ökat vilket är ett direkt resultat av medupptäckande pedagoger. Ordförrådet har ökat genom vår tema fordon, där vi benämnt olika fordon med deras namn, färgen och storleken. Begreppet snabbt och långsamt har barnen tränat på och vad det innebär i praktiken har barnen lärt sig när de kört snabbt eller långsamt en skottkärra. Från att vara passiva vid sång, dans och rörelse är barnen nu mer delaktiga. Barnen kommer med olika förslag på sånger och försöker sjunga med. Flertal barn också härmar våra olika dansrörelser.

  • Utvecklingsinsatser framöver, (Hur går vi vidare?)

Vi fortsätter enligt ovan och ändrar innehållet eller arbetssätten utifrån barnens intresse eller (och den befintliga barngruppen.

Barns inflytande

  • Resultat och analys av måluppfyllelsen (Hur blev det? Varför blev det så?)

Genom att vi har varit lyhörda för barnens tankar och åsikter har barnen påverkat verksamheten vad gäller val av tema och innehållet under olika undervisningstillfällen. Barnen väljer också självständigt olika material att leka med då allt material är lätt åtkomligt.  

Barnen har blivit nyfikna på träd och buskar och det har förekommit att de har brutit av en gren/löv.

  • Utvecklingsinsatser framöver, (Hur går vi vidare?)

Fortsätta att vara lyhörda för barnens tankar.

Berätta för barnen vad deras handling leder till när de bryter av en gren. Berätta för barnen att vara rädd om allt levande.

 

Förskola och hem

  • Resultat och analys av måluppfyllelsen (Hur blev det? Varför blev det så?)

Vi är noga med att berätta för vårdnadshavare om hur dagen har varit, vilket skapat tillfällen för samtal och diskussion om barnet. Vårt koncept om föräldraaktiv inskolning har lett till bättre förståelse hos vårdnadshavare för förskolan verksamhet. I ett led att skapa än mer förtroendefulla relationer med vårdnadshavare har vi ändrat vad föräldrarådet ska användas till. De är mer delaktiga i olika beslutsprocesser nu. Ett resultat av detta arbete är fixardagen som blir en stående tradition.

  • Utvecklingsinsatser framöver, (Hur går vi vidare?)

Vi behöver bli bättre på att lägga ut information om gruppen på Unikum under grupp lärlogg En bild som visar clipart

Beskrivning genererad med hög exakthet oftare. Skriva på Whiteboard tavlan om dagens händelser/ aktiviteter i personalrum för att kunna informera vårdnadshavare.