Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstäver

Skapad 2020-02-13 15:23 i Finnboda Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Välkommen till Dibbers planeringsmall för undervisning! I Lpfö18 har ordet verksamhet ersatts av utbildning för att förtydliga vårt undervisningsuppdrag i förskolan. I skollagens första kapitel definieras utbildning som "den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål". Det innebär att undervisningen är en del av utbildningen. Undervisning i sin tur definieras i skollagens första kapitel som "sådana målstyrda processer (…) som syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden". Både mål och process är framåtskridande ord, därför behöver vi i förskolan, när vi gör undervisningsplaner, komma överens om vilka mål vi ska arbeta mot innan undervisningen genomförs. Därav är frågorna i Dibbers planeringsmall för undervisning uppbyggd i en specifik ordning. Under undervisningens genomförande och efteråt tittar vi på utbildningen och undervisningen och frågar oss "lär sig barnen det avsedda?" "vad behöver vi göra för att öka måluppfyllelsen?". Dessa frågor är en del av reflektion och analys i undervisningsprocessen. I planeringen av undervisningen ska vi också organisera så att barnens reflektioner blir en del av reflektionsmaterialet som sedan analyseras. Efter reflektion och analys finns "nästa steg", det finns med eftersom målstyrda processer i förskolan är utan slut, vi blir aldrig klara eller fulländande. Undervisningen är något som fortskrider under hela barnets förskoletid. Se skolverkets bild av undervisningsprocessen nedan. Bilden är i form av en cirkel som aldrig tar slut. Dibbers planeringsmall för undervisning är uppdelad i fyra steg: 1. Undervisningsplanering 2. Reflektion 3. Analys 4. Nästa steg Källa: Skollagen "Uppdrag undervisning" av Källhage och Malm

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut?
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

 • Varför? 
  Syftet är att barnen på ett lekfullt sätt 
  ska få bekanta sig med skriftspråket och skapa en grund för att lära sig läsa och skriva.

 • Hur ska undervisningen genomföras?
  Inledande med bokstavssången under samlingen, för att sedan rikta fokus mot alfabetet som finns i vår lärmiljö. Barnen får individuell hjälp med att hitta sin bokstav och ljuda den. Även med hjälp av URs serie bästa bokstaven för att göra det ännu mera lustfyllt. På vårt alfabete finns även tecken för varje bokstav som vi kommer införa med tiden. 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Genom att återkommande samtala om var vi hittar bokstäver, vilka bokstäver vi hittar och hur dessa låter.

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  För hela barngruppen

 

 • Av vem?
  Av alla i arbetslaget

 • Vad är målet med undervisningen? 
  Att barnen ska kunna känna igen, ljuda samt teckna begynnelsebokstaven i sitt förnamn.

   

  _____________________________________________________________________ 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: