👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4

Skapad 2020-02-13 18:16 i Storkyrkoskolan Stockholm Grundskolor
Pedagogisk planering av matematiken utifrån läromedlet Eldorado 4A samt laborativa lektioner såsom konkret material och problemlösning.
Grundskola 4 Matematik
övergripande planering matematik åk 4

Innehåll

Syftet med undervisningen

Syftet med undervisningen i matematik är att eleverna utvecklar kunskaper om matematik, samt hur de möter och kan använda matematiken i sin vardag. Undervisningen ska också syfta till att eleven skapar ett intresse för matematiken och hittar en tilltro till att använda matematiken i olika sammanhang.

Vad bedöms i undervisningen?

Vid bedömning så tittar inte lärare bara efter rätt svar utan även din väg fram till svaret och hur du motiverar vilka metoder och strategier du använder.

Du kommer under terminen att bedömas genom:

 • Arbetet under lektionerna
 • kontinuerlig elevuppföljning, t ex observationer, samtal under lektioner i både grupp och enskilt
 • diagnoser
 • elevernas egen utvärdering
 • skriftliga och muntliga prov kopplat till kapitel eller område

Eleverna kommer att bedömas utifrån de fem matematiska förmågorna:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Vad ska vi göra?

Under året kommer vi att arbeta med talområdet 1-100 000,  lära oss om olika matematiska symboler och regler, reptetera och fördjupa oss i de fyra räknesätten, arbeta med två- och tredimensionella figurer, vinklar och symmetri, Vi kommer också att jobba med att mäta längd och beräkna skala. I alla olika delar jobbar vi med att hitta och utveckla olika strategier vid problemlösning.

Vi kommer att arbeta med digitala verktyg (appar, bingel, digitala tallinjer m.m.), arbeta laborativt, vi kommer att arbeta med uppgifter i boken ELDORADO, samt jobba med olika typer av spel som kan repetera och få nya kunskaper. Vi kommer att träna mycket på matematiska begrepp så att du kan förstå och använda dem.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
matris Matematik åk 4

E
C
Lösa problem med strategier & metoder
Du kan lösa enkla matematiska problem och väljer då strategier med stöd av mig, boken eller en kompis.Du vet oftast hur du ska lösa en uppgift.
Du kan lösa enkla matematiska problem och väljer då fungerande strategier. Du vet hur du ska lösa en uppgift med ganska stor säkerhet.
Beskriva tillvägagångssätt & resonera om rimlighet
Du kan berätta hur du löst eller en uppgift. Det gör du genom att berätta, rita eller visa med tal. Du kan ge ett annat exempel på hur du kan lösa uppgiften. Du funderar på om svaret kan vara rimligt.
Du kan med säkerhet berätta hur du löst eller en uppgift. Det gör du genom att berätta, rita eller visa med tal. Du kan olika exempel på hur du kan lösa uppgiften. Du funderar på om svaret kan vara rimligt och kan utifrån det förstå om du tänkt rätt.
Använda matematiska begrepp
Du förstår begrepp som ex. dividera, multiplicera, addera, rimligt, lika mycket, mindre, mer, fler och färre. I geometrin kan du beskriva en vinkel som trubbig, rät eller spetsig. I dina svar använder du oftast rätt enhet (kronor, äpplen ex.).
Du förstår begrepp som ex. dividera, multiplicera, addera, rimligt, lika mycket, mindre, mer, fler och färre. I geometrin kan du beskriva en vinkel som trubbig, rät eller spetsig. Du kan också koppla gradtal till dessa vinklar. I dina svar använder du rätt enhet (kronor, äpplen ex.).
Matematiska uttrycksformer
Du förstår och använder symbolerna: % - + = / * Du kan läsa, skriva och storleksordna tal de flesta tal inom talområdet 1-100 000.
Du förstår och använder symbolerna: % - + = / * med säkerhet. Du kan läsa, skriva och storleksordna tal inom talområdet 1-100 000 med säkerhet.
Växla uttrycksform & resonera om begreppens relation
Du har förstått sambandet mellan multiplikation och division. Du har förstått sambandet mellan addition och multiplikation. Du har förstått sambandet mellan bråk och procent och kan ge något exempel på det.
Du har förstått ochanvänder sambandet mellan multiplikation och division. Du har förstått och använder sambandet mellan addition och multiplikation. Du har förstått sambandet mellan bråk och procent och kan ge fler exempel på det.
Välja & använda matematiska metoder
Du kan beskriva och använda någon räknelag. Du ser vilket räknesätt du ska använda när du löser en uppgift (addition, subtraktion, multiplikation eller division), men behöver ibland bok eller ledtråd som stöd. I geometri kan du beräkna en kvadrat, en cirkels och en rektangels omkrets. Du kan beräkna area på en kvadratisk figur. Du ska kunna använda olika skriftliga metoder i addition och subtraktion och multiplikation såsom talsortsräkning och algoritmer (uppställning). Du ska kunna metoder för huvudräkning. Du kan använda en miniräknare.
Du kan beskriva och använda fler räknelagar. Du ser vilket räknesätt du ska använda när du löser en uppgift (addition, subtraktion, multiplikation eller division). I geometri kan du beräkna en kvadrat, en cirkels och en rektangels omkrets. Du kan beräkna area på en kvadratisk figur. Du ska kunna använda olika skriftliga metoder i addition och subtraktion och multiplikation såsom talsortsräkning och algoritmer (uppställning). Du ska kunna metoder för huvudräkning. Du kan använda en miniräknare.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Du kan visa hur du löst en uppgift och kan jämföra ditt resultat med en kompis resultat.
Du kan visa hur du löst en uppgift och kan jämföra ditt resultat med en kompis resultat. Du kan berätta om likheter och skillnader och förstår att det finns fler sätt att lösa en uppgift.
Föra och följa matematiska resonemang
Du ställer ibland frågor för att förstå bättre. Du förstår genomgångar och ber om hjälp för att komma vidare. Du ställer ibland frågor till kompisar och ger dem något förslag på hur de kan komma vidare.
Du ställer frågor för att förstå bättre. Du förstår genomgångar och ber om hjälp för att komma vidare. I detta ber du också om svårare eller mer utmanande uppgifter när du behöver. Du ställer frågor till kompisar och ger dem fler förslag på hur de kan komma vidare.