👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7, kapitel 4 - Bråk och decimaltal Ht19/Vt20

Skapad 2020-02-13 21:29 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 7 – 9 Matematik
I detta kapitel får du bland annat lära dig om bråkdelar och olika sätt att uttrycka ett bråk. Hur man förkortar och förlänger olika bråk så att det blir lättare att jämföra och räkna med. Hur bråkform och decimalform hänger ihop.

Innehåll

MÅL:

När du arbetat med det här kapitlet så ska du kunna: 

 • jämföra storleken av bråk
 • växla mellan bråkform, blandad form och decimalform
 • förlänga och förkorta bråk
 • beräkna hur mycket bråkdelen av något är
 • göra beräkningar med bråk

 

Preliminär Planering - Tidsram

Vi kommer att arbeta med detta avsnitt under vecka 49 2019 - vecka 4 2020.  Perioden avslutas med ett skriftligt prov.

Vecka 49-51  

Bråkdelar, bråkform och blandad form - här lär vi oss om bråkdelar och hur man kan benämna olika bråk 
Begrepp: del/del av, täljare, nämnare, bråkstreck, bråkdel, bråkform, blandad form 
ID-nummer: Teori a720, Uppgifter att räkna a907, Test a621, Teori och film a892, Uppgifter att räkna a386, Test a592 
 
Förkorta och förlänga bråk - här lär vi oss om hur man förkortar och förlänger för att kunna göra beräkningar 
Begrepp: samma värde, förkorta, förlänga 
ID-nummer: Teori och film a299, Uppgifter att räkna a344, Teori a514, Uppgifter att räkna a314, Test a614 
 
Vecka 2-4

Bråkform och decimalform, att jämföra bråk - här lär vi oss om att man kan uttrycka delar av något på olika sätt och hur det kan underlätta när man ska jämföra olika bråk 
Begrepp: bråkform, decimalform 
ID-nummer: Teori och film a211, Uppgifter att räkna a722, Test a167, Teori a300, Uppgifter att räkna a267 

 

Övriga ID-nummer för avsnitt 4:1:  
Problemlösning a336, Tänk efter a634, Diagnos a681, Spår 1 a957, Spår 2 a288 


 
Del av det hela - här lär vi oss hur man räknar ut hur många/mycket en del av en helhet är 
ID-nummer: Teori a519, Uppgifter att räkna a578 

Addition och subtraktion av bråk - här lär vi oss hur man adderar eller subtraherar bråk med samma nämnare 
ID-nummer: Teori och film a729, Uppgifter att räkna a554 

Bråk med olika nämnare - här lär vi oss hur man adderar eller subtraherar bråk med olika nämnare 
ID-nummer: Teori och film a130, Uppgifter att räkna a275, Test a662 

 

Övriga ID-nummer för avsnitt 4:2:  
Problemlösning a471, Tänk efter a458, Diagnos a784, Spår 1 a778, Spår 2 a197 

 

Vecka 4 Repetition och skriftligt prov 

ID-nummer: Diagnos hela kapitel 4 a276, Räkna mer a962, a540, Test a925, Utmaningar a373, Läxor a179, a937, a366, Provuppgifter a677, Sammanfattning a273 

 

 

Generellt 

Har du glömt hur man gör räkneuppställningar eller huvudräkning rekommenderar att du tittar på filmerna på Gleerups ID: a876, a358 (addition), a464 (subtraktion), a208 (multiplikation), a294 (division)

Tänk på att redovisa dina uppgifter ordentligt när du övningsräknar. Gör alltid ordentliga redovisningar och skriv alltid fullständiga svar, det har du igen på proven.

Det är viktigare att du förstår matematiken än att du räknar så många tal på så kort tid som möjligt utan att tänka efter och reflektera över betydelsen.

Det är DITT ansvar att se till att vara i fas med planeringen om du varit sjuk, ledig eller av annan anledning inte följt planeringen. Det är viktigt att DU frågar om du undrar över någonting. Om du inte får hjälp direkt så hoppa över och räkna vidare eller fråga en kompis.

Ta vara på lektionstiden. Ju mer du får gjort på lektionen desto mindre behöver du jobba hemma. Tänk på att repetition är viktigt, att repetera och tänka igenom det vi arbetat med på lektionerna hjälper ditt minne!

Glöm inte bort att matematik är ett språk som måste övas och pluggas in regelbundet!

Bedömning

Vi fokuserar i matematiken på fem förmågor. Dessa är:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Kommunikation)

Matriser

Ma
Matematik år 7-9

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT....

--------------->
E
C
A
KLARA PROBLEMLÖSNING
Lösa uppgifter i bekanta sammanhang utan att från början veta vilken metod man ska använda. Undersöker och provar olika tillvägagångssätt inom matematiken.
 • Ma
Du behöver hjälp med att förstå informationen för att lösa problemet. Du behöver hjälp för att kunna bidra med något förslag på andra sätt att lösa problemet. Du behöver hjälp med att reflektera över lösningens rimlighet.
Du löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt. Du bidrar till att ge förslag på andra sätt att lösa problemet. Du reflekterar över lösningens rimlighet. Du bidrar till förslag på matematiska modeller.
Du löser problem på ett fungerande sätt. Du kan ge något förslag på andra sätt att lösa problemet. Du reflekterar över lösningens rimlighet genom att t.ex. prova olika metoder. Du ger förslag på matematiska modeller som efter viss bearbetning kan användas.
Du löser problem på ett väl fungerande sätt. Du ger förslag på andra sätt att lösa problemet. Du reflekterar över lösningens rimlighet genom att t ex prova olika metoder att lösa problemet på, jämför svaren och resonerar vad som är rimligt. Du ger förslag på matematiska modeller som kan användas.
ANVÄNDA MATEMATISKA BEGREPP
Använda och analysera matematiska begrepp och deras samband med varandra. Exempel på matematiska begrepp är addition, multiplikation, radie, area osv.
 • Ma
Du behöver hjälp med att använda matematiska begrepp. Du behöver hjälp med att beskriva begreppens egenskaper.
Du blandar matematiska begrepp med vardagsuttryck. Du beskriver begreppens egenskaper med hjälp av symboler, konkret material eller bilder och använder då olika uttrycksformer.
Du använder matematiska begrepp i bekanta sammanhang. Du kan beskriva likheter och skillnader mellan olika begrepp och kan växla mellan olika uttrycksformer.
Du använder matematiska begrepp i nya sammanhang på ett korrekt sätt. Du beskriver samband mellan olika begrepp och växlar mellan olika uttrycksformer.
VÄLJA OCH ANVÄNDA METOD VID RUTINUPPGIFTER
Väljer och använder lämplig matematisk metod, t.ex. huvudräkning, skriftliga beräkningar, användning av miniräknare och andra digitala verktyg.
 • Ma
Du behöver hjälp med att välja och använda lämplig metod för att lösa rutinuppgifter.
Du väljer och använder oftast en fungerande metod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med ett tillfredsställande resultat.
Du väljer och använder en lämplig metod för att göra beräkningar och att lösa rutinuppgifter med ett gott resultat.
Du väljer och använder lämpliga och effektiva metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med ett mycket gott resultat.
RESONERA (föra och följa ett matematiskt resonemang)
Att komma fram till och följa med i en matematisk tankegång genom att utveckla och utvärdera matematiska argument t.ex. att motivera varför man använder ett visst räknesätt.
 • Ma
Du behöver hjälp med att föra och följa ett matematisk resonemang. Du behöver hjälp för att motivera och förklara val av metod.
Du för och följer matematiska resonemang, ställer och besvarar frågor som till viss del för resonemanget framåt. Du kan till viss del motivera och förklara val av metod.
Du för och följer matematiska resonemang och ställer och besvarar frågor som för resonemanget framåt. Du kan motivera och förklara val av metod.
Du för och följer matematiska resonemang och ställer och besvarar frågor som fördjupar eller breddar. Du kan göra välutvecklade motiveringar och förklaringar av val av metod.
KOMMUNICERA
Visa/berätta/förklara hur man tänkt. Utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar, muntligt, skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer såsom bilder, symboler, diagram, tabeller osv.
 • Ma
Du behöver hjälp för att redovisa. Du behöver hjälp för att använda matematiska uttrycksformer.
Din redovisning går att följa men vissa delar kan saknas. Du försöker använda matematiska uttrycksformer som förklarar uppgiftens innehåll..
Din redovisning är tydlig. Du använder matematiska uttrycksformer för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.
Din redovisning är tydlig och strukturerad samt visar på alla steg. Du använder korrekta matematiska uttrycksformer för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.