👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Systematiskt kvalitetsarbete Gullvivan VT-20

Skapad 2020-02-14 09:05 i Kyrkenorum Stenungsund
Förskola
Hur kan vi uppmärksamma barnen på att deras handlingar och ord påverkar andra människor?

Innehåll

Vart ska vi? 

Förskolans läroplan

"Utbildningen ska ge barnen möjligheter att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt." 

Vad vill vi förbättra/förändra?

Vi vill uppmärksamma barnen på att deras handlingar och ord kan påverka andra barns känslor, samt hur de kan sätta sig in i andra barns känslor . Vi vill skapa ett harmoniskt klimat i gruppen där barnen visar respekt och empati mot varandra. Vi vill uppmärksamma barnen på vilka olika verktyg de kan använda sig av i olika konfliktsituationer och för att lösa dessa. 

Aktionsforskningsfråga

Hur kan vi uppmärksamma barnen på att deras handlingar och ord påverkar andra människor?

Vilken/Vilka utvecklingsområden ska utvärderas?

- Att utveckla lärande undervisningsmiljöer.

- Att utveckla en tillgänglig utbildning. 

- Att utveckla ett processinriktat arbete - Aktionsforskning som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. 

Hur gör vi?

Process

Vi har arbetat med hur vi är bra kompisar mot varandra under höstterminen. Barnen har blivit uppmärksamma och medvetna kring hur vi är bra kompisar och hur deras handlingar påverkar andra barn och vuxna. Processen fortskrider under vårterminen. 

Planera och motivera aktion

Vi kommer utföra olika aktioner för att prata om hur vi är bra kompisar mot varandra och hur vi kan uppmärksamma barnen på hur deras handlingar påverkar andra. Våran huvudaktion kommer att vara veckans uppdrag. Veckans uppdrag beskriver olika handlingar som barnen får utföra. Det kan tillexempel handla om att bjuda in någon till lek. För att tydliggöra hur vi kan utföra uppdragen samt uppmärksamma olika känslor kommer vi använda oss utav rollspel. 

Vi kommer att fortsätta aktionen där barnen får sätta sin känsla på den smilisen dom känner för tillfället. Vi kommer att byta ut barnens namn mot bilder på smilisar för att det inte ska bli utpekande mot individen. Detta blir ett underlag för samtal i mindre grupper eller enskilt. 

Resonera kring valda verktyg i processen

Genom våra rollspel visar vi barnen olika exempel på situationer ur vardagliga händelser. Detta blir ett sätt att träna barnen i hur de ska agera i både lek och när det uppstår konflikter. 

Smilisarna använder vi för att konkretisera och göra det lättare för barnen att uttrycka sig och sätta ord på sina känslor. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18