👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundplanering Gläntan

Skapad 2020-02-14 10:21 i Bergatrollet Dibber Sverige AB
I grovplaneringen definieras hur den övergripande verksamheten ska läggas upp. Där ska rutiner och gemensamma regler utformas och en övergripande strategi tas fram för hur den pedagogiska planeringen kopplas till förskolans läroplansområden.
Förskola
Avdelningen Gläntan har barn i åldrar 1-3 år. Den pedagogiska miljön ska ligga till grund för barnets individuella lärande. Vi erbjuder olika aktiviteter både inom och utomhus. Vi har möjlighet att erbjuda naturupplevelser och spännande lek i närmiljön året om. En dag hos oss innehåller en blandning av fri lek, planerad verksamhet och utevistelse. Vi arbetar aktivt med lärmiljöerna som är i ständig förändring utifrån barnens intressen och behov. Vi skapar material som ska utmana och stimulera barnens lärande. Pedagogerna finns alltid med för att utmana barnen. Vi koncentrerar oss i första hand på att få barnen att känna trygghet, vilket sedan blir grunden för fortsatt lek och lärande. Det är viktigt för oss pedagoger att barnen känner sig betydelsefulla och trygga när de är hos oss på förskolan. Vi arbetar efter tanken att varje stund på dagen är en lärostund. Allt som händer under dagen är viktigt och vi pedagoger finns med som stöd.

Innehåll

Normer och värden

Grundverksamhet 

På Gläntan arbetar vi efter tanken att varje barn är unikt och kompetent, vilket i praktiken innebär att vi alltid utgår ifrån att barnet kan. Vi vill att barnen på vår förskola ska ha roligt, känna sig trygga, vara delaktiga och självständiga. Barnen är med i de vardagliga sysslorna så långt det är möjligt och vi vill att de ska känna tillhörighet för att kunna ta ansvar för sig själva och sina handlingar. Vi arbetar för att utmana barnets nyfikenhet, kunskap samt lyfta olikheter och likheter. Vi vill att alla barn ska få känna att de lyckas!

Vi pedagoger behöver bli medvetna om varför vi gör som vi gör. Det är viktigt att hålla samtalet kring våra värderingar och vårt förhållningssätt levande. Vi arbetar på att utveckla metoder för att bli bättre på att utvärdera vårt förhållningssätt.

På Gläntan strävar vi efter att vara goda förebilder, är tydliga och sätter klara gränser. Vi visar värme, empati och engagemang. Vi utmanar och uppmuntrar barnen till att leka och lära. Det är i leken som barn tränar förmågan att vara en kamrat och att ha kamrater. I leken lär man sig också att vara rädd om material och miljön. Vid konflikter får barnen stöd och vägledning att lösa dessa. Det kan vara hjälp med att sätta ord på känslor, och/eller att reda ut vad som hänt. Barnen uppmuntras att bry sig om varandra, att hjälpa varandra och att glädjas åt varandras lycka/ framsteg.

Rutiner

Vi anpassar våra arbetstider efter föräldrarnas behov av barnomsorg, men ungefär så här kan en vanlig dag på förskolan se ut:

6.30 Förskolan öppnar på avdelningen Stubben

7:30-8:00 Frukost

8.30 Ute/inne aktivitet

09:30 Fruktstund

10.30 Blöjbyte/ toalettbesök

10.45 Samling

11.00 Lunch

12.00 - 13.45 Vilostund

13.45 Blöjbyte/ toalettbesök

14.00 Mellanmål

14.30 Fri lek inne eller ute

15.45 Blöjbyte/ toalettbesök

16.00 Fruktstund

17.30 Förskolan stänger

 

Regler

Vårt förhållningssätt är att vara tydliga och hjälpas åt att följa gemensamma regler som innebär att

 • jag bemöter andra så som jag vill bli bemött,
 • jag bidrar till lugn och ro för mig själv och andra,
 • jag lyssnar när någon har något att säga,
 • jag pratar i normal samtalston,
 • jag använder ett vårdat språk,
 • jag plockar upp efter mig när jag lekt färdigt,
 • jag leker lugna lekar inomhus och livliga lekar utomhus,
 • jag är rädd om mitt material

Detta ger barnen möjlighet att träna normer och värden och att ta hänsyn till andra samt leva sig in i andra människors situation. Genom våra utflykter i närområdet har barnen getts möjlighet att lära respekt för allt levande samt respekt för sin närmiljö.

På Gläntan strävar vi efter lugna och trevliga måltidsstunder då vi kan samtala med varandra. Vi personalen säger ofta tack och varsågod, för att ge barnen en positiv förebild vid måltiden. Vi sitter för det mesta på bestämda platser och försöker vänta in varandra tills alla vid bordet ätit färdigt. Vi uppmuntrar barnen att smaka på allt men har inga krav på tomma tallrikar. Barnen har rätt att själva säga ifrån om de är mätta eller inte tycker om.

Med barnen går vi ut i hallen eller toalettbesök i små grupper för att få gott om plats och lite lugn. Barnen uppmuntras till att själva klä på sig i den mån de kan. Vi lägger t.ex. fram de minsta barnens kläder på golvet så att de tränar klä på sig, vi samtalar om väder och får barnen uppmärksammade på vad de kan tänkas behöva ta på sig. Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra.

Barnen uppmuntras också till att själva tvätta händerna och vara delaktiga i blöjbyte. En vuxen alltid finns tillhands för att instruera och hjälpa till.

Barns inflytande

På Gläntan vill vi ha en stämning där alla barn ska känna sig lika mycket värda och våga säga vad de tycker och tänker. Vi respekterar barnens olika intressen och förslag och hjälper dem att göra det som barnet önskar så långt som möjligt. När vi planerar ute- och innemiljö och verksamhetens innehåll har vi alltid barnens bästa i tankarna. För att barnen ska kunna vara delaktiga i den dagliga samvaron så krävs det att vi pedagoger lyssnar på det enskilda barnet. Då får vi möjlighet att ta del av barnets tankar, behov  och barnens önskan får vi pedagoger tolka genom barnens agerande och kroppsliga uttryck. Genom samtal med föräldrarna får vi veta vad barnen tycker om och föräldrarna känner att de blir delaktiga.

 

Utveckling och lärande

Vårt förhållningssätt till barns lärande är att vi bekräftar deras nyfikenhet, frågor och engagemang. För att förstå barnens lärprocesser är det viktigt att vi är lyhörda för det barnen kommunicerar både verbalt och kroppsligt. Vårt förhållningssätt utmanar barnen i deras olika teorier för att lärandet ska leda vidare. Vi vill inspirera alla barn i sitt utforskande så att deras nyfikenhet och tankar hålls vid liv.

Vi har ett tematiskt arbetssätt där läroplanens olika strävans mål, som till exempel språk, matematik och naturvetenskap, vävs in på ett naturligt och lustfyllt sätt.

Vi lägger stor vikt vid barnens lek i vår verksamhet. Lek erbjuds både inne och ute och kan ha barnets egna intressen och fantasier som utgångspunkt, eller organiserade grupplekar. Vi betraktar leken både som ett mål och som ett medel i arbetet med att utveckla social kompetens. Då lär sig barnen att uttrycka känslor, kompromissa samt känna sympati och empati.

Språket genomsyrar vår dagliga verksamhet från allt till det dagliga samtalet till högläsning 

Barnen får utveckla sin skapande förmåga genom att prova på att använda olika material, både från vad naturen har att erbjuda, återvunnet material och även olika typer av inköpt material. De ges möjlighet att klippa, klistra, måla, rita.

Sång, musik, drama och rörelse är andra aktiviteter som erbjuds barnen.

Vi lägger stor vikt vid att barnen skall få möta och lära känna naturen på nära håll.

 

 

Inre och yttre miljön

Inre Miljön

På avdelningen anpassar vi de rum vi har och lekmaterialet efter barnens åldrar, intressen och behov. Barnen ska själva kunna välja vad de vill göra men också ges utmaningar och stimulans till lärande genom leken. Våra olika lekrum innehåller olika material och kan anpassas om utefter barnens önskemål. Vi har material tillgängligt för att barnen själva ska kunna nå och plocka fram det som barnen känner sig intresserade av. Materialet är sorterat för att lättare ge barnen en överblick om vad som finns och för att se mer inbjudande ut. Vi uppmuntrar barnen att försöka själva och att prova på nya saker.

Yttre Miljön

Bergatrollets gård inbjuder till många olika lekar. Det finns möjlighet att klättra, springa, balansera, gräva, bygga, mm. Vi arbetar med att utveckla utemiljön ytterligare under året för att få till ännu fler spännande utmaningar och lär möjligheter.

Förskola och hem

Föräldramedverkan

Vår relation till våra föräldrar bygger på förtroende, öppenhet och tydlighet.

Vi är medvetna om att det är vårt ansvar att göra föräldrar delaktiga i vår verksamhet. Den dagliga kontakten är viktig och vi ser till att det finns tid för föräldrarna vid lämning och hämtning så att vi kan utbyta information med varandra.

Vi har föräldramöte en gång/termin, utvecklingssamtal en gång/år och om önskemål finns från föräldrar eller personal har vi samtal flera gånger.

Firande av högtider genomför vi på olika sätt utifrån barnens önskemål. 

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling

På vår avdelning pågår utvecklingsarbete för att hitta former för att barnen själva ska finna egna vägar till lärande. Vår strävan är att utnyttja förskolans resurser i form av pedagoger, lokaler och barnens nyfikenhet. Tanken är att synliggöra barnens lärande genom den pedagogiska dokumentationen, där både barn och vuxna är delaktiga.

Vi dokumenterar barnens processer och lärande på olika sätt. Vi åskådliggör detta med bilder, foton, barnteckningar och anteckningar. Vi använder oss av diverse digitala hjälpmedel.

För att utvärdera barnens utveckling och lärande dokumenterar vi kontinuerligt det pedagogiska arbetet, samtalar och observerar barnen för att bli uppmärksam på det egna förhållningssättet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18