👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inkludering och delaktighet 2019/2020 Korallen

Skapad 2020-02-14 10:29 i Förskolan Pärlan Fristående förskolor
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Under läsåren 2018 till 2021 ska vi aktivitet arbeta med inkludering och delaktighet i arbetslaget och de barngrupper som vi arbetar med under dessa år.

Innehåll

Var är vi?

Hjälpfrågor: Samlad beskrivning av nuläget. Till exempel utifrån den dokumentation som vi har. Var befinner vi oss i förhållande till de nationella målen inom utvecklingsområdet?

2019/2020 Nuläget

I barngrupper går det 20 barn i åldrarna 3-5 år. Flera barn är i behov av stöd i form av bildstöd, struktur och förberedelser. Det finns även barn med motoriska, språkliga och kommunikativa begränsningar vilket gör att Korallen får arbeta med detta olika sätt.  

 


Vart ska vi?

Hjälpfrågor: Vika mål ska vi arbeta mot inom utvecklingsområdet? Vad vill vi att barnen ska upptäcka/utveckla? Vilka av läroplanens mål är kopplade till utvecklingsområdet?

2019/2020

Utifrån varje barns behov hitta en god gruppdynamik som ger möjlighet till utveckling och stimulans hos alla barn. 

Ge redskap till barngruppen i hur de kan samspela med alla sina kompisar med skilda behov.

 

 

Hur gör vi?

Vilka arbetssätt och metoder ska användas? Hur gör vi barnen delaktiga i processen? Hur dokumenterar vi processen?

2019/2020

- Vi använder bildstöd i form av stora bilder på väggen som alla barn kan se och följa under dagen, vad som ska hända. 

- Vi använder bildstöd i form av små bilder riktade till enskilda barn för att stötta det enskilda barnet i strukturen av dagen.

- I samlingen berättar vi vad som ska ske under dagen. ???

- Vi har haft fasta grupper med återkommande aktiviteter så barnen vet vad som ska hända när och med vem. 

- Som personalgrupp ha en tydlig struktur och riktning i arbetet. 

- I samlingar och sånger använda tecken som stör för att ge alla barn ett alternativt sätt att kommunicera med de barn som använder tecken. 

Hur blev det?

Hjälpfrågor: Hur blev det gentemot de nationella målen, de genomförda insatserna och de förväntade effekterna? Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det? Vilka lärprocesser är barnen inne i? Hur tar vi processen vidare?

2018/2019


Vi ser att struktur, tydlighet och förberedelse både i form av bildstöd och ord, rutiner är viktigt för barngruppen. Även viktigt att se vilka konstellationer av barn som fungerar bättre och sämre tillsammans och hjälpa dem att hitta goda lekstunder. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
  Lpfö 18