👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

iMovie om en författare

Skapad 2020-02-14 12:11 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
I detta arbetsområde lär du dig om en författare och du tränar din muntliga förmåga genom att förbereda och genomföra en muntlig presentation i form av en iMovie.

Innehåll

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Att föra resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman: Du visar din förmåga genom att du kan hitta exempel från författarens liv, som hen har använt sig av i sitt skrivande. Kanske beskrivs miljöer, erfarenheter, historiska händelser som författaren själv varit med om? Du kan också se om det författaren skrivit påverkade samhället på något sätt, både då och nu.

Att söka, välja ut och sammanställa information samt kritiskt granska den: Du visar din förmåga genom att använda flera olika källor och när du granskar trovärdigheten använder du flera olika kriterier, som t ex att jämföra de olika källorna eller att resonera kring vem avsändaren är.

Att förmedla och förstärka texters budskap med hjälp av bilder: Du visar din förmåga genom att välja bra bilder som förstärker och förtydligar det du vill berätta. Bilderna är relevanta för ämnet och du förklarar vad vi ser på ett tydligt sätt.

Att förbereda och genomföra muntlig framställning: Du visar din förmåga genom att skriva ett bra manus, med en tydlig struktur och där du visar att du har tänkt till kring hur du berättar informationen för att göra det så intressant som möjligt för publiken. Du har också läst på ditt manus och har bra flyt i växlingen mellan bilder och tal.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 

Du letar fakta och skriver manus till din iMovie.

Du samlar bilder.

Du spelar in din iMovie.

Du skriver en text där du resonerar om trovärdigheten i de källor du har använt. 

Inlämning måndag v 10

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

Din film

Din källförteckning

Ditt källresonemang 

 

Såhär anger du webbkällor:

Wikipedia, sökord: elefant, https://sv.wikipedia.org/wiki/Elefant (hämtat 2019-11-13)

Dessa frågor ska du ta hänsyn till i ditt källresonemang

Källkritik: Är min källa relevant och trovärdig?

1. Relevans: Är källan användbar för uppgiftens syfte? Vad får du för information från källan?

2. Trovärdighet: Är källan pålitlig? Titta på följande delar:


Äkthet:
Hur pålitlig och sann en källa är.

o Vem har gjort sidan?

o Var är den publicerad?

o Vilket språk förekommer?

Tid:
Hur nära i tid sidan är gjord.

o När gjordes sidan?

o När uppdaterades den senast?

 

Beroende/oberoende: Hur pass mycket informationen försöker påverka eller inte.

o Finns det trovärdiga källhänvisningar? Minst två oberoende källor behövs för trovärdighet.

o Är det en förstahandskälla är det oftast oberoende medan en andrahandskälla är beroende.


Tendens:
Hur mycket försöker texten påverka oss?

o Är budskapet vinklat till en fördel?

o Är källan partisk? Hur kan du se det?

Matriser

Sv SvA
iMovie presentation

Kunskapskrav
E
C
A
4 Resonera om verk och upphovsman
Eleven kan föra resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan hitta några kopplingar mellan tiden, författaren och det författaren har skrivit. T ex Författaren växte upp i Västerås, därför utspelar sig många av hennes böcker där.
Du hittar flera kopplingar och motiverar och utvecklar ditt resonemang med tydlig logik. Du berör kulturella, sociala, historiska eller politiska kopplingar. T ex Författaren flydde till USA under andra världskriget och kan därför beskriva hur det är att vara på flykt väldigt bra.
Du resonerar kring hur man skrev för att påverka, beröra eller skapa opinion, ditt resonemang har stöd i litteraturen. T ex Författaren skrev om kvinnornas situation i fabrikerna, vilket ledde till en debatt om arbetsförhållanden och så småningom till att nya regler infördes.
5 Dra slutsatser hur historiska och kulturella sammanhang påverkat verket
Eleven drar då underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du har stöd i fakta och i sakförhållande, känner till vissa historiska händelser och kan i någon mån förklara hur verket påverkats av dessa. T ex Texten skrevs under epoken antiken och det ser man genom att det är mycket beskrivningar om hur gudarna griper in i människornas liv.
Du kan objektivt motivera och utveckla ditt resonemang med en tydlig logik utifrån fakta kring historian och kulturen. T ex Texten skrevs i Italien och det syns både i beskrivningen av katolicismens roll och de städer som nämns.
Du har god förståelse för de aktuella historiska händelserna samt för vilken kultur som rådde när verket skapades, därigenom kan du dra slutsatser om hur verket påverkade/-s. T ex När Boccacio skrev Decamerone var många människor väldigt religiösa och därför blev de upprörda över att han uttryckte sig väldigt öppet om sex, andra tyckte dock om det han skrev. Det finns många författare som har härmat Boccacios stil senare, t ex Geoffrey Chaucer.
8a Söka, välja och sammanställa information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor.
Du kan med hjälp av lärarens anvisningar få fram lämplig information från minst en angiven källa. Du glömmer ibland att visa varifrån du har hämtat din information.
Du kan på egen hand få fram lämplig information från ett par källor. Du är oftast tydlig med varifrån du har hämtat din information.
Du söker rätt på lämplig information på ett snabbt och självständigt sätt. Du anger källa från minst två olika typer av källor och är hela tiden noggrann med att skilja på vad som är ditt material och vad som är källmaterial.
8b Granska och resonera om källor
Eleven för resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du resonerar på ett enkelt sätt om varför källan fungerar för syftet och presenterar någon tanke om källans trovärdighet utifrån logik och fakta.
Du resonerar på ett utvecklat sätt om källornas trovärdighet och lämplighet. Du ser flera kopplingar och kan objektivt motivera och utveckla ditt resonemang med tydlig logik.
Du presenterar på ett utvecklat sätt några tankar om källornas trovärdighet. Du hittar flera kopplingar och kan objektivt motivera och redogöra för olika fakta, förklara och dra slutsatser kring skillnaderna utifrån en tydlig logik.
10 Kombinera uttryckssätt för att förstärka texter
Eleven kombinerar olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar och på så sätt förstärker och levandegör textens budskap.
I en produktion kan du i huvudsak använda bilder/ andra uttrycksformer för att förtydliga ditt innehåll/budskap, även om de inte alltid passar helt.
I en produktion kan du använda ändamålsenliga bilder/ andra uttrycksformer för att förtydliga ditt innehåll/budskap.
I en produktion kan du använda lämpliga bilder/ andra uttrycksformer för att förtydliga ditt innehåll/budskap. Du förmedlar din produktion som en helhet på ert effektivt sätt.
13a Muntlig framställlning
Eleven kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande struktur och innehåll.
Du har förberett dig till viss del och åhörarna följer i huvudsak med i din presentation och förstår innehållet
Du är förberedd och din presentation är relativt lätt att hänga med i. Innehållsmässigt har du gått lite djupare in i ämnet.
Du är väl förberedd och din presentation är lätt att hänga med i. Du utvecklar dina tankar och ditt innehåll mer.
13b Anpassning
Eleven anpassar sin framställning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du försöker tänka på vem din presentation är till för, men lyckas inte helt i din anpassning, t ex gällande ordval.
Du gör en del anpassningar av innehåll och ordval inför sammanhanget och du formulerar dig relativt väl. Du gör ett försök att engagera publiken.
Du är medveten om hur dina ordval och din struktur påverkar mottagaren. Du formulerar dig väl och göra presentationen lättfattlig, samt engagerar publiken.